PAGSAMBA at PANANALANGIN kanino DAPAT IUKOL NG TAO

ANg Pagsamba ay Ukol Lamang sa Dios.(Mat.4:10) sa kanya lamang Dapat SASAMBa ang Tao at MAglilingkod.(Apoc.22:9,Awit 95:6)


Sa kabila na may mga Tao na sumasamba sa mga Hindi tunay na dios "diosdiosan".(Jer.3:9) sa kahoy , bato at Ginto na may mga tainga ngunit hindi nakakarinig( ,AWit 115:6,Jer.10:14,Dan.5:4) sa ganang mga tunay na LINGKOd ng DIos sa DIOs LAmang SASAMBA sila.(Josue 24:15)

At Dahil Dito sa Kanya rin Dapat Ukol Panalangin ."Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay ;kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng PANANALANGIN at DAING na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga KAHILINGAN sa DIOS.(Fil.4:6)kanino po natin ipakilala ang ating mga kahilingan sa DIOSSapagkat ang DIOS ang TUMUTUGON ng ating mga kahilingan.(Awit 34:15,Awit 65:2)Sa DIOS lamang tayo dapat manalangin.(Awit 77:1-3)at angTumatawag sa Panginoon ay Maliligtas.(Acts 2:21) ang mga lingkod ng Dios ng una sa Dios mismo dumadaing (1 king's 8:28-29) maging ang mga propeta at mga banal na tao nung una sa Dios mismo nanalangin hindi sa mga santo at santa (Hukom 6:36,hukom 16:28,1King's 18:36-37,deut.9:25-26,1 cro.4:10,2 king's 19:15-16,20:3,1 King's 8:26,2 sam.7:18-19)
Ngayon ang Panalangin sa harap ng IMAHEN o REBULTO " Diosdiosan ay" Walang Kabuluhan.(1Cor 8:4)

"At ang labis niyaon ay ginawa niyang dios ,sa makatuwid bagay kaniyang larawan inanyuan ;kaniyang pinagpapatirapaan at sinamba ,at DINADALANGINAN at nagsasabi , ILIGTAS mo ako sapagkat ikaw ay aking dios.(Isa.44:17)

Ang kanilang Panalangin ay Kasuklamsuklam. (Job 35:13,Kaw.21:27)

Ngayon ang PANANALANGIN sa MGA SANTO o "banal" ay Hindi BIBLECAL

Kasi mismo ang mga BANAL na TAO ay NANALANGIN sa DIOs .(Awit 32:6)kung sila mismo DUMADALANGIN sa DIos bakit tayo HIHINGI ng Tulong sa kanila .(Awit 60:11)

"Na inihayag ang kaniyang Anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga Gentil pagkarakaa'y HINDI AKO SUMANGUNI SA LAMAN AT SA DUGO.(Gal.1:16)Dyan makikita natin na Hindi SUMASANGUNI ang LINGKOD ng DIos sa TAO o sa LAman o dugo.

Sa Biblea si Maria na ina ng Panginoong Jesus kasama ang mga banal Nanalangin sa DIos.(Acts 1:13-14) pero ang nakakatuwa ngayon may mga tao nanalangin kay Maria tulad ng ginagawa ng mga kababayan natin Katoliko na tumatawag sa Pangalan ni Maria para sa kanya idulog ang kanilang mga daing.

Tumatawag sila sa mga taong hindi makakarinig sa kanila o makakasaklolo sa kanila.(Awit 146:3)

Ang Tunay na Lingkod ng Dios tinuruan ng Panginoong Jesus na MANALANGIN sa DIOS sa Langit .(Mat.6:9) ang mga tunay na MGA BANAL sa DIOS pumupuri hindi sila ang pinupurihan.(Awit 145:10)

Comments

Popular Posts