PANANALANGIN sa PATAY 'PRAYER to the DEAD Person "

Isa sa Mga kaugalian ng mga Katoliko ang Ipanalangain ang mga yumaon o mga Patay ito ba ay BIBLical?

May Maitulong pa ba ang Buhay sa sa mga Patay o ang mga patay sa buhay. itoang Paksa na ating pag-aaralan .

Unang Tanung natin may KABATIRAN pa ba ang isang namatay sa mga NANGYAYARI.

Sapagkat nalalaman ng mga buhay ;na silay mangamamatay :ngunit HINDI NALALAMAN ng PATAY ang anomang bagay ni mayroon pa mansilang kagantihan ;sapagkatang ALAALA sa kanila ay NAKALIMUTAN .Maging ang kanilang pag-ibig gaya ngkanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay NAWALA ngayon .na wala na man silang anomang bahagi pa na magpakailanman sa anomang bagay na nagawa sa ilalim ng araw.(Ecle.9:5-6)HINDI na pala NALALAMan ng PATAY ang mga Bagay pagkatapus malagutan ng HININGA .Ngayon MATUWID bang IPANALANGIN ang PATAY !"....May KASALANANG IKAKAMATAY ;hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin ninyo.(1 Juan 5:16)Dito makikita natin sa KASALANANG ikamamatay hindi na ipinahintulot naihingi pa ito ng TAWAD sa DIOS lalo ang PATAY physical.Magbuntong hininga ka ngunit HUWAG mong tangisan ang patay itali mo ang pugong mo sa ulo ,at isuot mo ang iyong mga panyapak sa iyong paa na huwag mong takpan ang mga labi at huwag kang kumin ng tinapay ng mga tao.(Ezek.24:17,Jer.16:5,Luc.7:12-13)Actually ng MAMATAY ang ANAK ni DAVID hindi nya na ito ipinanalangin sa Dios na iligtas ang kaluluwa.(2 Sam.12:19-23) sapagkat sa libingan ang patay ay hindi na magtatamo o makakaasa ng katotohanan ng Awa ng Dios.(Isa.38:18)"sabi ni David.."At samantala ang bata'y buhay pa ,akoy nag-aayuno at umiiyak sapagkat akingsinabi sino ang nakakaalam kung maawa sa akin ang Panginoon na anopat ang bata 'y mabuhay .ngunit ngayon patay na siya bakit pa ako magaayuno ?mababalik ko pa ba siya?Ako,y paroroon sa kanya ngunit siya,y hindi na babalik sa akin."WAla nang kabuluhan na ipanalangin mupa ang patay kasi hindi muna ito matutulungan.hahatulan ang PATAY ayon sa kanyang SARILING GAWA.(Mat.16:27,Apoc.20:13) hindi siya hahatulan sa ginawa ng mga taong  buhay para sa kanya.

"Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalaysa katuwiran at gumawa ng kasamaan ,at gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklamsuklam na ginawa ng masamang tao ,mabubuhaybaga siya ?WALANG aalalahanin sa kaniyang matuwid na gawa na kaniyang ginawa:sa kaniyang pagsalansang na kaniyang isinalansang at sa kaniyang kasalanan na kaniyang ipinagkasala ,sa mga yaon mamatay siya....Pagka ang matuwid ay humiwalay sa kaniyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan ,at kinamatayan sa kaniyang nagawa ay mamatay siya.Muli pagka ang masama ay humiwalay sa kaniyang kasamaan na kanyang nagawa at gumawa ng tapat at matuwid ,kaniyang ililigtas na buhay ang kaniyang kaluluwa .(Ezek.18:24-27)

Sapagkat sa LIBINGAN hindi na magpapakita ang DIOs ng KAGANDAHANG LOOB.(Awit 88:11-12)bagkus paghuhukom.(Heb.9:27) at ang pag-asa ay mawawala.(Kaw.10:28)

"Huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak man ng tao, na walang pagsaklolo. Ang hininga niya ay pumapanaw, siya'y nanunumbalik sa kaniyang pagkalupa; sa araw ding yaon ay mawawala ang kaniyang pagiisip.(Awit 146:3-4)

Comments

Popular Posts