KUMPISAL

Ang Pangungumpisal sa PARI ito ba ay Biblecal ,isa ito sa aral ng iglesia katolika na ang lahat ng mga mananampalatayang katoliko ay inuubliga na magpahayag o magumpisal ng kanilang mga kasalanan sa harap ng isang pari .

At ang mga pari naman ang magbibigay sa kanila ng kapatawaran !may karapatan bang magpatawad ang Pari!kanino ba natin dapat ikumpisal ang ating mga kasalanan .

"Sila'y nagpapakatapang sa masamang akala ;silay nagsasangusapan ng paglalagay ng lihim na silo ;sinasabi nila ,sinong makakakita ?silay nagsisipagsiyasat ng mga kasamaan ;Aming naganap ,sabi nila ang masikap na pagsiyasat ;At ang pagiisip ,at ang puso ay malalim.(Awit 64:5-6)

"Huwag mong sumpain ang hari ,huwag sa iyong pagiisip ,at huwag mong sumpain ang mayaman sa iyong silid na tulugan sapagkat  isang ibon sa himpapawid ay magdadala ng tinig ,at ang may mga pakpak ay magsasaysay ng bagay.(Ecle.10:20)

Ganyan ang ginagawa ng mga pari sa mga mananampalatayang katoliko sa pamamagitan ng KUMPISAL ay nasisiyasat nila ang puso at pag iisip ng mga tao kaya nga dahil sa KUMPISAL na yan nalaman ng mga kastila ang balak na pag-aklas ng mga pilipino

kaya ang lingkod ng Dios dapat mag ingat

"Huwag kayong magsitiwala sa kalapit bahay ;huwag kayong magkatiwala sa kaibigan ,ingatan mo ang mga pinto ng iyong bibig sa kaniya na humihiga sa inyong sinapupunan.(mikas7:5,Jer.9:4-6)

pag may nagsabi narito nasa SILID o silid kumpisalan huwag kayong maniwala.(Mat.24:25-26)

kasi nasa KAPANGYARIHAN ng DIOs ang PAGPAPATAWAd ng KASALANAN

"...Sino ang makakapagpatawad ng kasalanan ,kundi ang Dios lamang?(Luc.5:21,Dan.9:9)

ANg Dios Lamang ang nagpapatawad(Awit 32:1-2,Heb.10;17)
Ngayon dahil sia ang nagpapatawad sa kanya tayo dapat magkumpisal ng ating mga kasalanan.

"Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ,ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan ,at tayoy lilinisin sa lahat ng ating kalikuan.(1 Juan 1:9)

"Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli ;aking sinabi ,AKING IKUKUMPISAL ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan.(Awit 32:5)

dyan mababasa natin na ang mga Lingkod ng Dios ay nangungumpisal sa Dios mismo.(Dan.8:4-5) at hindi sa pari kasi alam nila ang Dios lamang ang magpapatawad ng kanilang kasalanan.

"Ano ang tao upang maging malinis?at siyang ipinanganak ng babae upang siyay maging matuwid?(Job 15:14)

Ang Dios lang ang makakagawa sa tao na maging malinis at maging matuwid.

Comments

Popular Posts