BINYAG-BUHOS o LUBOG

Paano ba ang pagsasagawa ng Bautismo ito ba ay BUHOS tulad ng isinasagawa ng iglesia katolika kung saan ang kadidato sa binyag ay binubuhusan ang ulo ng tubig bilang pagtanggap nya ng bautismo ito ba ay Biblical o isang aral na kinatha lamang ng iglesia katolika na walang basihan sa biblea ,o ang binyag ay LUBOG tulad ng ginawa ni Juan Bautista sa mga taong kanyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan.

Baptism (Greek word "baptizo"means "IMMERSING" is derived as "Dip,plunge,or immerse"

kaya kung kung kukunin natin ang salitang ugat na pinangalingan ng salitang ito na 'baptizo"nangangahulugan ito ng paglubog kung saan ang binabautismuhanay inilulubog sa tubig.ang mga unang mga alagad ay nagbabautismo sa pamamagitan ng paglulubog ng binabautismuhan sa tubig. kasi ang ang binabautismuhan ay ipinapanganak ng tubig at Espiritu.(Juan 3:5)

kaya ng bautismuhan ni San Juan ang ating panginoong jesu cristo ay nilubog nya ito sa tubig sa ilog ng Jordan

"At ng Mabautismuhan si Jesus ,pagkadakay UMAHON sa tubig ..."(Mat.3:16)

dyan makikita natin na nung bautismuhan ang Panginoong jesus ay UMAHON sia sa TUBIG kasi inilubog sia.

Ang patunay na Lubog ang Bautismong sinasagawa ng mga alagad nangangailangan ito ng "maraming tubig"

"At bumabautismo rin naman ni Juan sa Enon na malapit sa salim,sapagkat dooy MARAMING TUBIG .at silay nagsiparoon ,at nangabautismuhan.(Juan 3:23)

Kahawig rin ang BAUTISMO ng paglilibing.(Rom.6:3-4)

Ang INILILIBING binabaun sa lupa ayon sa kaugalian.(1 sam.31:12-13)

Ang sinomang hindi INILILIBINING o binabaun ay pagkain ng uwak.(Jer.16:4, Mat.24:28)

kaya hindi kataka taka na ang binautismuhan sa buhos ay pagkain lang ng uwak kasi hindi sila nailibing ,ang bautismo na sinasagawa ng iglesia Katolika ay hindi biblical kundi utos lamang ng tao pinalitan nila ang utos ng Dios ng utos ng tao.(Mar.7:6-7) binago nila ang salita ng buhay na Dios.(Jer.23:36)

Comments

Popular Posts