Visitor

Wednesday, November 24, 2010

PANANALANGIN kay Maria at sa MGa SANTO na NAMATAY ay PAKIKIPAG-USAP sa PATAY

Ang Pananalangin sa kay Maria at sa mga Santo na matagal ng patay ay pakikipag -usap sa mga patay na ang kaugaliang ito ay ginagawa ng mga katoliko na kung saan tumatawag sila at dumadaing kay Maria at sa mga Santo. na ito ay tuwirang pagsalungat sa salita ng Dios na huwag sumangguni sa patay.
"At pagka kanilang sasabihin sa inyo hanapin ninyo silang nakikipagsangunian sa masamang espiritu at sa manghuhula ,na nagsisihuni at nagsisibulong ;hindi ba marapat sa sangunian ng bayan angkanilang Dios?dahil baga sa buhay ay sasangguni sila sa mga patay.(Isa.8:19)

Huwag makakasumpong sa inyo ng sinomang nagparaan sa apy ng ng kanilang anak na lalaki o babae,o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin oengkantador o manggagaway .O engkantador ng ahas ,o nakikipag sangunian sa masamang espiritu o SUMASANGGUNI sa PATAY.(Deut.18:10-11)

"At kaniyang pinaraan ang kanyang anak sa apoy ,at nagpamahiin at nagsanay ng panghuhula at NAKIPAGSANGUNIAN sa MASAMANG ESPIRITU ,at sa mga mahiko siyay gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng PAnginoon upang mungkahiin siya sa galit.(2 King's 21:6)

Bakit tayo Sasanguni sa Mga SANTO o kay Maria hindi naman sila Magliligtas sa Atin kahit Dumaing Pa tayo sa kanila hindi nila tayo maririnig sapagkat silay ay mga patay na.

"Sila'y patay ,silay hindi mabubuhay ,silay namatay silay hindi babangon kayat inyong dinalaw at sinira sila at pinawi mo ang lahat na alaala sa kanila.(Isa.26:14)

"Bagaman si Noe ,si Daniel ,at si Job ay nangandoon ,buhay ako sabi ng Panginoong DIos HINDI SILA MANGAGLILIGTAS ng mga anak na lalake o babae man ang kanila lamang ILILIGTAS ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran.(Ezek.14:20)sapagkat hahatulan ng Dios ang may sala at wala siyang aariing walang sala.(Exo.34:7)

Kita mo HIndi sila Magliligtas Actually kahit nga si Amang ABraham ng Humingi sa kanya ng saklolo ang Mayamang Hangal sa Hades ng PAgdurusa hindi man lang ito sumaklolo para ibsan ang kahirapan ng mayamang hangal.(Luc.16:22-26)


At ang pagtakas ay mapapawi sa matulin; at ang malakas ay hindi makaaasa sa kaniyang kalakasan; ni ang makapangyarihan man ay makapagliligtas sa sarili;(Amos 2:14)
At sa pananalangin sa Dios hindi kailangan mamagitan si Maria o sino mang santo o santa para dinggin ang panalangin walang padreno -padreno sa langit at walang palakasan doon walang nilalang na pwede dumikta o pumigil sa gusto gawin ng Dios wala siyang sinasangguning nilalang.(Acts 11:17)

God is not partial to princes and does not favor the rich over the poor, for they are all the work of His hands.(Job 34:19 Holman Christian Standard Bible)

Gaya ng ating mababasa..."Sapagkat sino ang nakakaalam ng pagiisip ng Panginoon?o sino ang KANYANG NAGING KASANGGUNI.(Roma 11:34)

"Narito ,ang Dios ay gumagawa ng mainam sa kaniyang kapangyarihan ;sinong tagapagturo ang gaya niya?Sinong nagguhit sa kaniya ng kaniyang daan?O SINONG MAKAPAGSASABI ,IKAW ay gumawa ng kalikuan?(Job 36:22-23)

"Oo,mula ng magkaroon ng araw ay ako nga ,at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay ;akoy GAGAWA ,at SINONG PIPIGIL.(Isa.43:13)

Ngayon tinuturuan tayo na manalangin o dumaing sa pangalan ng Panginoong Jesu Cristo hindi sa Anomang pangalan ,hindi sa pangalan ni Maria o sa pangalan ng sino mang mga santo o santa kundi sa pangalan ng Panginoong Jesu Cristo.

Jesus said;

"And in that day ye shall ask me nothing .verily ,verily ,I say unto you .Whatsoever ye shall ask the Father in my NAME ,he will give it you.(John 16:23)

Si Maria at mga santo na nabuhay ng Una ay matagal na silang mga patay.(Heb.9:27)at ang patay ay wala ng Nalalaman sa mga nangyayari sa ilalim ng Araw.(Ecle. 9:5) hindi dapat naglalagak ang tao ng kanyang tiwala sa tao kundi mabuti na manganlong sa Panginoon.(Awit 118:8-9)

Kahit ang Panginoong Dios ay nagtuturo sa atin na huwag tayong magtiwala sa mga santo o maglagak ng ating mga tiwala sa kanila.

"If God places NO TRUST in his HOLY ONES.(Job 15:15)

1 comment: