REBULTO AT IMAHEN UTOS BA NG DIOS GAWIN

REBULTO AT IMAHEN UTOS BA NG DIOS GAWINAng pagkakaroon ng rebulto at imahen ay mahigpit na pinagbawal ng Dios

"Huwag kang magkakaroon ng ibang dios sa harap ko .Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit,o ng nasa ibaba sa lupa .o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:Huwag mong yuyukuran sila ,o paglingkuran man sila;sapagkat akong Panginoong mong Dios ay DiOs na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak ,hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin.(Exo.2O:3-5)


Dyan hayag na pinagbawal ng Dios ang pag-gawa ng Larawang inanyuan (Rebulto at emahin)para ito yukuran o paglingkuran ang sabi ng Dios "Huwag gagawa para sa inyo ng LARAWANG INANYUAN o ng KAWANGIS man ng anomang ANYONG nasa itaas sa LANGIT ,o ng nasa IBABA sa lupa o na sa ILALIM ng tubig sa Ilalim ng Lupa para YUKURAN O PAGLINGKURAN sapagkat ang PANGINOON ay DIOS na MAPANIBUGHUIN at sa paggawa nito dinadalaw ng DIOS ang katampalasanan ng mga magulang sa mga Anak hanggang sa Ikatlo at ikaapat na salin ng Lahi ng mga napopoot sa Dios .ang pagkaroon ng larawang inanyan ay tanda ng pagka poot sa Dios.

Huwag kayong gagawa ng ibang mga dios na iaagapay sa akin ;ng mga dios na PILAK ,o mga dios na GINTO ,huwag kayong gagawa para sa inyo.(Exo.20:23)

"Baka kayo'y mangagpakasama ,at kayoy,gumawa sa INyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng Alin mang larawan,na kahawig ng lalake o babae ,Na kahawig ng anomang hayop na nasa lupa na kahawig ng anomang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid,Na kahawig ng anomang bagay na umuusad sa lupa ,na kahawig ng anomang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa;At baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit ,at kung iyong makita ang araw at ang buwan ,at ang mga bituin,at sangpu ng boung natatanaw sa langit ay mabuyo ka at iyong sambahin ,at paglingkuran ,na binahagi ng Panginoon ninyong Dios sa lahat ng bayan na nasa silong boung langit.(deut. 4:16-19)


San Roque at ang kanyang Aso

Dyan sa talatang iyan ipinakita ng Dios ang anomang Uri ng larawan inanyuan na kawangis ng alinmang LARAWAN na kahawig ng LALAKE O ng BABAE ,o kahawig ng ANyo NG HAYOP na nasa lupa o ng IBON sa himpapawid o anomang UMUUSAD sa LUPA o kahawig ng ISDA na nasa TUBIG o kahit ng ARAW at BUWAN ,o ng MGA BITUIN o ng SANGPU ng LAHAT NANGATANAW sa LANGIT ay BAWAL SAMBAHIN O PAGLINGKURAN"Huwag ninyong babalikan ang diosdiosan ,ni huwag kayong GAGAWA para sa inyo ng mga LARAWANG BINUBO :Ako ang Panginoon ninyong Dios.(Lev.19:4)

"Kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon; at kanilang dinala ang mga kasangkapan sa kanyang bahay sa harap mo ,at ikaw ,at ang iyong mga mahalna tao,ang iyong mga asawa at ang iyong babae ,ay nagsiinom ng alak sa mga yaon ;at iyong pinuri ang mga dios na pilak,at ginto ,tanso ,bakal,kahoy at bato,na hindi nangakakakita o nangakakainig man o nakaaalam man ;at ang Dios na kinaroonan ng iyong hininga ,at kinaroonan ng lahat na iyong lakad ,hindi mo niluwalhati.(Dan.5:23)

"Bawat tao ay naging tampalasan at walang kaalaman,bawat panday ay naglagay sa kahihiyan sa kaniyang LARAWANG INANYUAN sapagkat ang kanyang LARAWANG BINUBO ay walang kabuluhan at hindi humihinga ang mga yaon.(Jer.10:14) ang mga LARAWANG BINUBO NG BABILONIA.(Jer.51:17,47,52)

"Naguunat ang aluwagi ng isang pising panukat kaniyang tinandaan ng lapis ,kaniyang INANYUAN sa pamamagitan ng katam,at kaniyang tinandaan ng mga kompas at INAANYUAN ng ayon sa ANYO NG TAO ayon sa KAGANDAHAN ng TAO ,upang tumahan sa bahay.(Isa.44:13)

"kinuha mo naman ang iyongmga magandang hiyas na ginto at pilak na aking ibinigay sa iyo at ginawa mo sa iyo ng mga LARAWAN ng MGA TAO ,at iyong ipinagpatututot.(Ezek.16:17)

Sa anong gawa ang imahen at rebulto ng mga katoliko gawa ito katulad ng pilak,ginto,tanso,kahoy,at bato at yaon pinuri tulad sa Dios sa kabila alam nila na ito ay Larawang inayuan lamang na hindi o nakakakita at nakakarinig man lang na dapat layuan.(Acts 15:20,1Cor.10:14,1Juan 5:21)

Comments

Popular Posts