REBULTO at IMAHEN ng KATOLIKO OBJECT OF WORSHIP

Totoo bang ang mga katoliko ay sumasamba sa larawang inukit"Gayon man nang panahong yaon sa hindi ninyo pagkilala sa Dios ,kayoy nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios.(Gal.4:8)
Mayroon mga tao na naglilingkod o sumasamba sa mga katutubo'y ay hindi mga dios.

Anong uri ng hindi katutubo mga dios ang pinaglingkuran ng mga taong ito.

" Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan ,at silay nagsisamba at nangaglilingkod sa nilalang kay sa Lumalang ,na siyang pinupuri magpakailan man .siya nawa.(Rom.1:25)

ito pala ang mga nilalang na kanilang pinagligkuran at sinamba .anu ang mga katulad ng nilalang na sinamba ng tao

"....At doo'y maglilingkod ka sa ibang mga dios na hindi mo nakikilala ninyo ng inyong mga magulang ,sa makatuwid baga'y sa mga dios na kahoy at bato.(Deut.28:64)

Ano uri ng mga dios ang pinaglingkuran nila gawa sa kahoy at bato.

www.123rt.com/photo_10534265_madonna-and-jesus-child.html
"At ang nalabi sa mga tao ,na hindi napatay sa mga salot na ito,ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kaniang mga kamay ,upang huwag sumamba sa demonio ,at sa mga diosdiosang ginto at pilak at tanso,at bato ,at kahoy na hindi na hindi nakakakita ,ni nakakarinig man,ni nakakalakad man.(Apoc.9:20)na walang kabuluhan.(1 Cor.8:4)

ngayon ito ang patotoo na aral ng katoliko ang pagsamba sa larawang inanyuan.

ang pagsamba sa larawan ay pinahintulot sa konselyo ng trent na may ganito pahayag "Ang mga larawan ni kristo ,at ng kanyang ina ,at ng ibang mga santo ay dapat ingatan ,lalo't higit sa ating sambahan ,at isang angkop napaggalang at paranggal angdapat ibigay sa kanila ;...at sa harap nila ,ating iniyuyuko ang ating ulo ,at tinitiklop ang ating mga tuhod ,sinasamba natin si Kristo ,at pinararangalan ang mga santo ,sa kanilang kinakatawan.(Sess.25)

10."what is saint ? "a saint ...is one who is in heaven ,and has been presented by the church for the PUBLIC WORSHIP of the faithful.

13.Is the Worship of the saints confined to thier persons? "NO;it is extends also to thier relics and images ."

15."Ought we to WORSHIP holy IMAGES? "

"We should have ,particularly in our churches,images ofOur Lord,as also of the blessed virgenand the saints..."

Reference:Catechism of Christian Doctrine NO.3 pg.86

Ayon sa aral Katoliko 'Ought we to WORSHIP HOLY IMAGES"ayan maliwanag na sinasamba sa katoliko ang mga LARAWAN yan mula mismo sa katesismong katoliko na yong mga "saints"ay presented by the church by the PUBLIC WORSHIP of the faithful.

"...Huwag kayong padaya kahit ang mga makiapid ,ni ang mga MANANAMBA SA DIOSDIOSAN ay hindi Magmamana ng KAHARIAN NG LANGIT.(1 Cor.6:9)

Ano ang sasapitin ng mga mananamba sa IMAHEN?

"...If any man WORSHIP the beast and his IMAGE ,and recieve his mark in his forehead ,or in his hand .The same shall drink of wine of the wrath of God ,which is poured out without mixture intothe cup of his indignation.(Rev. 14:9-10)

Comments

 1. Ave Maria Purissima...

  Ang Tanda ng Santa Krus, ipag-adya mo po kami Panginoon naming Diyos sa lahat ng aming mga kaaway at masasama. Sa Pangalan ng Diyos AMA, ANAK at ng ESPIRITU SANTO ANG MAHAL NA INGKONG. AMEN.

  papaano nga ba natin iibigin ang Diyos nang lalo at higit sa lahat ng bagay? ang Banal na Kasulatan mismo ang sasagot sa mga katanungan na iyan, mababasa natin sa Exodo 20: 1-6:

  1 Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos: 2 "Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Egipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin.
  3 "Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin.
  4 "Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. 5 Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. 6 Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan.

  Ayun sa lumang tipan maliwanag na sinasabi ng Diyos Amang Yahweh na huwag sumamba kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonio at kay Milcom, ang karumal-dumal na diyos ng mga Ammonita. Mababasa natin yan sa 1 Hari 11: 1,5,9-13,33:

  Tumalikod si Solomon sa Diyos
  1 Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod pa sa anak ni Faraon, nag-asawa siya ng mga babaing Moabita, Ammonita, Edomita, Sidonio at Heteo.
  5 Sumamba si Solomon kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonio at kay Milcom, ang karumal-dumal na diyos ng mga Ammonita.
  9 Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. Dalawang beses na nagpakita sa kanya si Yahweh 10 at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga diyus-diyosan. Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. 11 Kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. 12 Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. 13 Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lunsod na aking pinili."

  33 Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at naglingkod siya kay Astarte, ang diyos ng mga Sidonio, kay Cemos, ang diyos ng Edom at kay Molec, ang diyos ng mga Ammonita. Hindi siya namuhay nang ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko, at hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David. 34 Ngunit hindi ko aalisin sa kanya ang kaharian habang siya'y nabubuhay. Pananatilihin ko siyang hari alang-alang kay David, ang aking lingkod na tumupad ng aking mga utos. 35 Ngunit kukunin ko ang malaking bahagi ng kaharian mula sa kanyang anak, at ang sampung lipi ay ibibigay ko sa iyo.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts