Visitor

Monday, October 25, 2010

REBULTO at IMAHEN ng KATOLIKO OBJECT OF WORSHIP

Totoo bang ang mga katoliko ay sumasamba sa larawang inukit"Gayon man nang panahong yaon sa hindi ninyo pagkilala sa Dios ,kayoy nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios.(Gal.4:8)
Mayroon mga tao na naglilingkod o sumasamba sa mga katutubo'y ay hindi mga dios.

Anong uri ng hindi katutubo mga dios ang pinaglingkuran ng mga taong ito.

" Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan ,at silay nagsisamba at nangaglilingkod sa nilalang kay sa Lumalang ,na siyang pinupuri magpakailan man .siya nawa.(Rom.1:25)

ito pala ang mga nilalang na kanilang pinagligkuran at sinamba .anu ang mga katulad ng nilalang na sinamba ng tao

"....At doo'y maglilingkod ka sa ibang mga dios na hindi mo nakikilala ninyo ng inyong mga magulang ,sa makatuwid baga'y sa mga dios na kahoy at bato.(Deut.28:64)

Ano uri ng mga dios ang pinaglingkuran nila gawa sa kahoy at bato.

www.123rt.com/photo_10534265_madonna-and-jesus-child.html
"At ang nalabi sa mga tao ,na hindi napatay sa mga salot na ito,ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kaniang mga kamay ,upang huwag sumamba sa demonio ,at sa mga diosdiosang ginto at pilak at tanso,at bato ,at kahoy na hindi na hindi nakakakita ,ni nakakarinig man,ni nakakalakad man.(Apoc.9:20)na walang kabuluhan.(1 Cor.8:4)

ngayon ito ang patotoo na aral ng katoliko ang pagsamba sa larawang inanyuan.

ang pagsamba sa larawan ay pinahintulot sa konselyo ng trent na may ganito pahayag "Ang mga larawan ni kristo ,at ng kanyang ina ,at ng ibang mga santo ay dapat ingatan ,lalo't higit sa ating sambahan ,at isang angkop napaggalang at paranggal angdapat ibigay sa kanila ;...at sa harap nila ,ating iniyuyuko ang ating ulo ,at tinitiklop ang ating mga tuhod ,sinasamba natin si Kristo ,at pinararangalan ang mga santo ,sa kanilang kinakatawan.(Sess.25)

10."what is saint ? "a saint ...is one who is in heaven ,and has been presented by the church for the PUBLIC WORSHIP of the faithful.

13.Is the Worship of the saints confined to thier persons? "NO;it is extends also to thier relics and images ."

15."Ought we to WORSHIP holy IMAGES? "

"We should have ,particularly in our churches,images ofOur Lord,as also of the blessed virgenand the saints..."

Reference:Catechism of Christian Doctrine NO.3 pg.86

Ayon sa aral Katoliko 'Ought we to WORSHIP HOLY IMAGES"ayan maliwanag na sinasamba sa katoliko ang mga LARAWAN yan mula mismo sa katesismong katoliko na yong mga "saints"ay presented by the church by the PUBLIC WORSHIP of the faithful.

"...Huwag kayong padaya kahit ang mga makiapid ,ni ang mga MANANAMBA SA DIOSDIOSAN ay hindi Magmamana ng KAHARIAN NG LANGIT.(1 Cor.6:9)

Ano ang sasapitin ng mga mananamba sa IMAHEN?

"...If any man WORSHIP the beast and his IMAGE ,and recieve his mark in his forehead ,or in his hand .The same shall drink of wine of the wrath of God ,which is poured out without mixture intothe cup of his indignation.(Rev. 14:9-10)

No comments:

Post a Comment