ANG REBULTO o IMAHEN Ba ng MGA KATOLIKO MAITUTURING DIOSDIOSAN

Una alamin natin na ang Dios ay espiritu.Hinahahanap ng Dios na ang mga tunay na Mananamba sa kanya ay mananamba sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ang Dios ay Espiritu.(juan 4:23-24) at ayon sa panginoong Jesu cristo ang espiritu ay Walang laman at mga buto.(Luc.24:38-39)hindi natin cia pweding itulad o Igapay sa isang Larawang inanyuan na gawa sa pilak o ginto.(Exo.20:23)"Yamang tayo ngsa'y lahi ng Dios ,ay hindi marapat nating isipin na ang PAGKA DIOS ay katulad ng ginto ,o ng pilak ,o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao.(Acts 17:29)

Dyan makikita sa talatang iyan na hindi pumapayag ang Dios na iagapay cia o itulad o maging isipin man lang natin na tulad cia ng ginto ,o ng pilak ,o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao ay mahigpit na pinagbawal ng Panginoon Dios.sapagkat cia ay Dios na walang katulad o kagaya.(2 sam.7:22)

Hindi niya ibibigay ang kanyang Kaluwalhatian sa larawang Inanyuan maging ang kanyang kapurihan.

"Ako ang Panginoon ;na siya kung aking pangalan ;at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba,o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan.(Isa.42:8,Isa.48:11)

kaya walang bahagi ang larawang inanyuan sa kaluwalhatian at kapurihan ng Dios kasi ayon mismo sa Dios hindi nya ibibigay ang kanyang Kaluwalhatian at kapurihan sa isang larawang inanyuan.

Ngayon pumapayag ba ang Dios na Purihin cia at dakilain sa pamamagitan ng pag-gawa ng larawang inayuan basahin natin.

"At inalis ng boung bayan ang mga hikaw na ginto na nangasa kanilang mga tainga at dinala kay Aaron .at kaniyang tinangggap sa kanilang kamay ,at niyari sa pamamagitan ng isang buril ,at ginawang isang guya binubo ,at kanilang sinabi,at ang mga ito ang maging inyong mga dios ,Oh Israel ,na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng egipto.at nang makita ito ni Aaron ,ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan niyaon:itinanyag ni Aaron at sinabi ,Bukas ay PISTA sa PANGINOON (yhwh).at silay bumangong maaga nang kinabukasan ,at nangaghandog ng mga handog na susunugin ,at nangagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan ;at mga bayan ay umupong kumain at uminom at tumindig upang magkatuwa.(Exo.32:3-6)

dyan makikita natin na Pinagpista ng israel ang Panginoon (YHwh)sa pamamagitan ng binubong larawang guya ngunit hindi tinanggap ng Panginoon ang kanilang paglilingkod bagkus napoot pa cia sa mga ito.(Exo.32:9-10)

ang pagkaroon ng mga larawang inanyuan ay mahigpit na pinagbawal ng Panginoon lalo na gamitin mo ito na isang anyo ng pagsamba mo sa Dios ito ay tinuturing sa bibliya na isang "Idolatriya" o pagsamba sa diosdiosan.(Exo.20:4-5,Deut.7:25-26)

"Ang kanilang mga dios ay pilak at ginto yari ng mga kamay ng mga tao .silay may mga bibig ,ngunit sila'y hindi nangagsasalita ;mga mata 'y mayroon sila ,ngunit hindi nangakakakita ;silay may mga tainga ,ngunit hindi sila nangakakarinig ;mga ilong ay mayroon sila ngunit hindi sila nangakaamy ;mayroon silang mga kamay ngunit hindi sila nangakakatangan ;mga paa ay mayroon silangunit hindi sila nangakakalakad ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala.ang nagsigawa sa kanila ay magiging gaya nila ;oo bawat tumitiwala sa kanila.(Awit 115:4-7)

Diba ganito ang mga rebulto at larawang inanyuan na ginagawa ng mga katoliko may mga bibig ngunit hindi nagsasalita may ilong di naman nakakaamoy ,may tainga di naman nakakarinig .may mga kamay hindi nakakatangan ,mayroon silang mga paa ngunit hindi naman nakakalakad .at mga ito ay pinag ukulan nila ng pagsamba at mga debosyon.may ibat-ibang uri sila na debosyon sa tinatawag nilang "mga santo" nariyan ang debosyon sa larawan ng dios ama ,sa larawan ni cristo,sa larawan ni maria at debosyo sa mga tinuturing nilang mga santo at santa.at ang mga debosyon na ito ay nahulog sa pagsamba sa diosdiosan o "idolatriya"

"Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang ,At pinalitan nilaang kaluwalhatian ng dios ,na hindi nasisira ,ng isang tulad ng larawang ng tao na nangasisira ,at ng mga ibon ,at ng mga hayop na may apat na paa, ng mga nagsisigapang ....sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan ,at silay nagssisamba at nangalingkod sa nilalang kay sa lumalang ,na siyang pinupuri magpakailan man siya nawa..(Rom.1:22-25)

Pansinin ninyo itong mga gumagawa nito mga taong nangagmamarunung ngunit naging mga mangmang pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira ng tulad ng larawan ng tao na nangasisira ng larawan ng ibon ng mga hayop namay apat na paa at ng mga nagsisigapang .at dahil dito pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng Kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa lumalang na siyang marapat sanang pinupuri magpakilanman.alam naman natin ang katotohanan ng Dios ay kanyang mga salita.(juan 17:17) pinalitan nila ito kasinungalingan.ang ganito babala ng apostol pablo ay natupad sa iglesia katolika kung saan hayag nilang pinalitan ang kaluwalhatian ng Dios na di nasisira ng larawan ng tao (Lalaki at babae.deut.4:16) kaya sa loob ng simbahan ng mga katoliko ay makikita mo ang ibat-ibang uri ng larawan ng tao na tinatawag nilang mga "santo"mayroon din clang larawan ng ibon 'na ayon sa kanila ang kalapati ang kumakatawan sa "holy spirit"at ni pedro na "manok" at ng hayop na may apat na paa na kumakatawan naman sa patron ng mga katoliko si isedro labrador ang kasama ay" kalabaw",si san Wakin ay "aso",si john naman ay tupa ,at nandyan din ng hayop na gumagapang sa "Immaculada conception"naman ang sa ilalim ng kanyangmga paa ay ahas.

Ang pagsamba sa larawang inanyuan ay matagal ng practice ng mga pagano .(Isa.44:9-20)"Kanino ninyo ako itutulad ,at ipaparis ,at iwawangis ako,upang kami ay magkagaya?silay dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan ,silay nagsisiupa ng panday ginto ,at kaniyang ginagawang dios,silay nangagpapatirapa,oo silay nagsisisamba.pinapasan nila siya sa balikat dinadala nila siya ,at inilalagay siya sa kaniyang dako,at siya'y nakatayo ,mula sa kaniyang dako ay hindi siya makikilos ,oo may dadaing sa kaniya gayon may hindi siya makakasagot ,o makapagliligtas man sa kaniya sa kaniyang kahibangan.(Isa.46:5-7) mga larawang inanyuan na walang pakinabang at tagapagturo ng kasinungalingan sa aba niya na nagsabi sa kahoy "Gumising Ka"sa piping bato bumangon ka nababalot ng ginto at pilak at WALANG HININGA SA LOOB niyaon.(Hab.2:18-19)

"na nangagsasabi sa kahoy Ikaw ay aking AMA;at sa bato ,iyong ipinanganak ako;sapagkat kanilang ipinihit ang kanilang likod sa akin ,at hindi ang kanilang mukha ,ngunit sa panahon ng kanilang kabagabagan ay sasabihin nila Ikaw ay bumangon ,at iligtas mo kami.(Jer.2:27)

kaya ang tawag nila sa KAHOY ay PAPA JESUS at sa BATO naman tinatawag nilang MAMA MARY ..tignan mo ang rebulto ng Nazareno sa Quiapo na gawa sa kahoy ang Tawag nila MAHAL NA NAZARENO

Comments

 1. Ave Maria Purissima...

  Ang Tanda ng Santa Krus, ipag-adya mo po kami Panginoon naming Diyos sa lahat ng aming mga kaaway at masasama. Sa Pangalan ng Diyos AMA, ANAK at ng ESPIRITU SANTO ANG MAHAL NA INGKONG. AMEN.

  papaano nga ba natin iibigin ang Diyos nang lalo at higit sa lahat ng bagay? ang Banal na Kasulatan mismo ang sasagot sa mga katanungan na iyan, mababasa natin sa Exodo 20: 1-6:

  1 Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos: 2 "Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Egipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin.
  3 "Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin.
  4 "Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. 5 Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. 6 Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan.

  Ayun sa lumang tipan maliwanag na sinasabi ng Diyos Amang Yahweh na huwag sumamba kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonio at kay Milcom, ang karumal-dumal na diyos ng mga Ammonita. Mababasa natin yan sa 1 Hari 11: 1,5,9-13,33:

  Tumalikod si Solomon sa Diyos
  1 Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod pa sa anak ni Faraon, nag-asawa siya ng mga babaing Moabita, Ammonita, Edomita, Sidonio at Heteo.
  5 Sumamba si Solomon kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonio at kay Milcom, ang karumal-dumal na diyos ng mga Ammonita.
  9 Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. Dalawang beses na nagpakita sa kanya si Yahweh 10 at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga diyus-diyosan. Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. 11 Kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. 12 Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. 13 Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lunsod na aking pinili."

  33 Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at naglingkod siya kay Astarte, ang diyos ng mga Sidonio, kay Cemos, ang diyos ng Edom at kay Molec, ang diyos ng mga Ammonita. Hindi siya namuhay nang ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko, at hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David. 34 Ngunit hindi ko aalisin sa kanya ang kaharian habang siya'y nabubuhay. Pananatilihin ko siyang hari alang-alang kay David, ang aking lingkod na tumupad ng aking mga utos. 35 Ngunit kukunin ko ang malaking bahagi ng kaharian mula sa kanyang anak, at ang sampung lipi ay ibibigay ko sa iyo.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts