IMAHEN na HINDI GINAWA -BATAYAN na HINDI GINAWA

Ngayon pinagdidiinan ng mga katoliko na utos daw ang pag-gawa ng imahen at ang ginamit na batayan ay ang utos ng Dios kay Moses na gumawa ng Kaban tipan na kung saan sa ibabaw nito ay may imahen ng dalawang Keruben at isa pang batayan nila ay ang utos ng Dios kay Moses na gumawa ng tansong ahas.ngayon sa pontong ito bang utos na ito ay aplekable at nagpapatuloy sa panahong Kristiano.Una ang inutusan na gumawa ng kaban ng tipan ay si moses para sa bayang israel si moses rin ag inutusan na gumawa ng tansong ahas para iligtas ang kanyang mga kababayan israelita na natuklaw ng ahas na ang sino mang tumingin sa tansong ahas na yaon ay tatanggap ng kagalingan.

pero dumating ang panahon na sinamba ng mga israelita ang tansong ahas kaya nagalit ang Dios kaya ipinawasak nya ito haring Ezechias.

"Kaniyang inalis ang mga taas na dako ,at sinira ang mga haligi ,at ibinagsak ang mga asera;at kaniyang pinagputol putol ang AHAS na TANSO na ginawa ni Moses sapagkat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni israel ;at pinanganlang Nehustan.(2 kings 18:4)

dyan makikita natin kahit "Veneration" o adoration ito nahuhulog parin sa Idolatriya ,nung pagpatirapaan ni Juan ang anghel hindi nya naman sinamba yon na parang dios kundi yon ay "veneration"pero sinaway cia ng anghel kasi kahit veneration "dulia"hindi pumapayag ang Dios.(Apoc.22:8-9)bawal sambahin ang mga anghel.(Col. 2:18,Acts 7:42)ano mang higit na pagpaparangal na higit kay sa Dios na parangal ay hindi kinaluluguran ng Panginoon.(1 Sam.2:29)at ito ay nahuhulog sa idolatriya.

Ngayon kung ginagamit man ng mga katoliko para ipangatuwiran ang kanilang paggawa ng Imahen ,ito po ay mali kasi hindi angkop ang paggamit at saka hindi naman sinunud ng mga katoliko ito nakakita naba kayo ng kaban ng tipan at larawan ng tansong ahas sa bahay sambahan at altar ng mga katoliko diba "wala" naman kung ano utos yon dapat ang isasagawa huwag dagdagan o bawasan .(deut.12:32) eh "Wala" naman tayong mabasa na iniutos ng Dios na gumawa ng imahen ni Cristo o ni Maria o kung cno-cnong SANTO at SANTA.at lalong hindi tayo ang inutusan dyan at hindi para sa atin ang utos na yan.

Wala pong utos ang Panginoong Jesu Cristo o ang mga Apostol na gumawa ng Imahen o gawan cla ng Imahen "wala" nun.bagkus ganito ang tagubilin sa mga kristiano

"Samantala kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na NANGAKIKITA ,kundi sa mga bagay na HINDI NANGAKIKITA;sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan ;datapuwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang katapuasan.(2 Cor.4:18)

Na nagsisilakad sa panampalataya hindi sa pamamagitan ng Paningin.(2 Cor.5:7)

"Sinabi sa kaniya ni Jesus "Mapalad yaong hindi nangakikita ,at gayon ma'y nagsisampalataya.(Juan 20:29)Kailagan pa ba ng Paalala o Imahen dyan  o "HINDI" na

PANGALAN ang pinasasamba HINDI IMAHEN.(Mat.6:9)

Comments

Popular Posts