IMAHEN ng DIABLO PAALALA sa DIOS ng MGA KATOLIKO

Bukod sa larawan ng Dios ni Cristo ni Maria at ng mga santo at santa may isa pang uri ng IMAHEN na iniingatan sa Loob ng sambahan ng mga katoliko ito ang IMAHEN ng DIABLO kung kayo ay naka punta na sa Quiapo Church sa labas at mga haligi ng pader ng simbahan ay makakakita kayo ng IMAHEN ng diablo .kahit sa Imahen ni San Miguel Arkanghel makikita mo ang Imahen o rebulto ng diablo,maging sa rebulto ng Immaculada Conception makikita mo rin ang Imahen ng diablo sa anyong ahas kaya kasama sa imahen iniingatan ng iglesia katolika ay ang imahen o rebulto ng diablo.


Pwede ba paalisin ang rebulto ni Satanas bago lumuhod kay Miguel

Pag lumuhod ang mga katoliko sa larawan ni Arkanghel Miguel hindi maiiwasan maluluhuran mo rin ang diablo ,paglumuhod ka at nanalangin sa harap ng estatwa ng Immaculada Conception hindi naman pwede excemted ang ahas sa maluluhuran mo sa ganitong paraan matutupad ang sinabi ng diablo

"At sinabi niya sa kaniya,Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo ,kung ikaw ay MAGPAPATIRAPA at SAMBAHIN mo ako.(Mat.4:9)


dahil sa iniingatan ang mga lmahen ng diablo sa loob ng simbahan ng mga katoliko naisasama ang diablo sa pagsamba ng mga katoliko.(Apoc.9:20)


Oo,kanilang inihain ang kanilang mga anak na lalake at babae sa mga demonio,at nagbubo ng walang salang dugo,sa makatuwid baga'y ng dugo ng kanilang mga anakna lalakeat babae,nakanilang inihain sa diosdiosan ng canaan at ang lupain ay nadumhan ng dugo.Ganito sila nagpakahawa sa kanilang mga gawa.(Awit 106:37-39)


Bukod sa diablo iniigatan rin ng mga katoliko ang larawan ng guya kasama si Isedore na winasak ni Moses.(Exo.32:1-4,Ose.8:4-5,Awit 106:19-20,Oseas 13:2)kaya maraming anyo ng pagsambang pagano ang tangan-tangan ng mga katoliko hanggang sa ngayon.ito ang paglilingkod sa Diosdiosan na kahoy at bato.(Ezek.20:32)San Isidro at ang Kalabaw             Si Santiago at ang kanyang KABAYO 


                Si Santa Marta at ang Buwaya                Si San Pedro at ang Manok             Si Maria sa EDSA at mga Kalapati                 Immaculada at ang AHAS           St.Gertrude of Nivelles at mga Daga   
                  Saint Rocco at ang Aso


                  St. Marten De Porres 


"Kundi ikaw ay gumawa ng masama na higit kay sa lahat ng nauna sa iyo,at ikaw ay yumaon ,at gumawa ka sa ganang iyo ng mga ibang dios ,at mga larawang binubo upang mungkahiin mo ako sa galit,at ihagis mo ako sa iyong likuran.(1 Kings 14:9)

"Sumpain ang taong gumagawa ng LARAWANG Inanyuan o binubo bagay na karumaldumal sa Panginoon ,na gawa ng mga kamay ng manggagawa ,at inilalagay sa dakong lihim..."(Deut.27:15)


"At sa likod ng mga pintuan at ng mga tukod ay itinaas mo ang iyong alaala sapagkat ikaw ay nagpakahubad sa iba kay sa akin at ikaw ay sumampa iyong pinalaki ang iyong higaan ,at nakipagtipan ka sa kanila iyong inibig ang kanilang higaan saan mo man makita.(Isa.57:8)


At ngayo'y nangagkasala sila ng higit at higit, at nagsigawa sila ng mga larawang binubo sa kanilang pilak, mga diosdiosan na ayon sa kanilang unawa, lahat ng yaon ay gawa ng manggagawa: sinasabi nila tungkol sa mga yaon; Magsihalik sa mga guya ang mga tao na nangaghahain.(Oseas 13:2)

Hindi kami ililigtas ng Asiria; kami ay hindi sasakay sa mga kabayo; ni magsasabi pa man kami sa gawa ng aming mga kamay, Kayo'y aming mga dios;.."(Oseas 14:3)

Comments

Popular Posts