REVELATION 12 SI MARIA BA ANG "BABAE "

Rev.12:1 "Sino ang Babae sa Revelation 12 Ayon sa mga Catcholic Apologist ito daw ay literal na si Maria .

 

"At ang isang dakilang tanda TANDA ay nakita sa langit ;Isang BABAE na nararamtan ng Araw at ang BUWAN ay NASA ILALIM ng kanyang mga PAA,at sa kanyang Ulo ay ang may putong na Labindalawang BITUIN.

Hindi maaring Si Maria ang babae na ito sa pagkat kung titignan natin ang BaBAE ay NANGANGANAK sa Ibabaw ng BUWAN..."Ang BUWAN ay nasa Ilalim ng kanyang mga paa'....Hindi naman ito nangyari kay Maria nung ipanganak ng Maria ang Panginoong si Jesus sa Bethlehem cia nanganak hindi sa ibabaw ng Buwan.At Hindi Pwede maging literal na BABAE ito na gaya ni Maria sapagkat hindi maari na isuot ni Maria ang Araw kasi ang "SUN" mas malaki pa sa mundo paanong idamit ng literal na maria ang araw.
Rev.12:2

"At siyay nagdadalang TAO ;at siyay sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak ,at sa Hirap upang manganak.

Dyan makikita natin na hindi maaring si Maria ito ...kasi ang tunay na maria hindi nanganak sa ibabaw ng BUWAN ...at Iputong mo sa Ulo ng maria ang Literal na labindalawang bituin ay Imposible na mangyari...kaya hindi maari ito ang literal na Maria .ngayon kung hindi ito si Maria sino ito.
Sino ang Babae na manganganak?
"Magdamdam,magdamdam ka,magtuos ka ng hirap .Oh ANAK NA BABAE NG SION ,na gaya ng BABAE sa pagdaramdam ,sapagkat ngayo'y LALAbas ka sa bayan at ikaw ay tatahan sa parang ,at ikaw ay darating hanggang sa babilonia doon ka maliligtas ,doon ka TUTUBUSIN ng panginoon sa kamay ng iyong mga kaaway.(Mikas 4:10)
Ang ANak na BABAE ng Sion ang Ang BABAE na nagdadaramdam sa panganganak.tandaan natin ang BAYAN ng DIOS Natapon hanggang sa "UTTERMOST PART OF HEAVEN .(Neh.1:9 kjv)
"Through there of you cast OUT unto the UTTERMOST PART OF HEAVEN" kaya nakita ni San Juan ang Pangitain sa Langit na ang kahulugan nito nangalat ang Anak na babae ng Sion hanggang sa UTTERMOST PART OF HEAVEN.na nasa PAGDARAMDAM ng hirap ng KAPIGHATIAN na gaya ng babaing manganganak .(1 tes.5:3)
Nararamtan ng ARAW' ang araw ay Sumisimbolo sa Protection ng Dios na sumasanggalang sa babae.(Psalms 84:11)
"For the Lord God is a SUN and shield"
Crown of 12 STARS na sumisimbolo naman ito ng labindalawang Kapatid ni Jose na syang Labindalawang TRIBO NG ISRAEL.(Gen.37:9-10)

Ang Buwan "moon" na kung saan nakapatong ang paa ng babae ay sumisimbolo ito na magiging matatag ang kinatayuan ng babae na gaya ng Buwan sa langit ` .(Awit 89:37)

Comments

Popular Posts