GENESIS 3:15 SI MARIA BA

Isang usapin na malimit marinig natin mga tagapagtanggol Katoliko ang usapin ng Gen.3 :15 ayon sa kanila ang babae daw na makikipag kaalit sa AHAS ay si Maria Totoo ba ito.

"At papagaalitin ko ikaw (ahas) at ang BABAE at ang iyong binhi (binhi ng ahas) at ang kaniyang BINHI(binhi ng babae)ang dudurog ng iyong ulo (ulo ng ahas) at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong (sakong ng babae).(Gen.3:15)

Ang unang tanong natin "Sino ang Binhi ng babae ?

Ayon sa Apoc.12:17 "ang binhi ng babae ay mga nagsisitupad ng mga utos ng Dios at may patotoo ni Cristo.

At ang Sino mang kay Cristo ay BINHI.(Gal.3:29)NA MGA anak SA PANGAKO ANG BINHI.(ROM.9:8) sapagkat si Cristo ay BINHI.(Gal.3:16)

"At sa ganito'y ang boung Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat "MAGBUHAT sa SION ang TAGAPAGLIGTAS siya ang maghihiwalay sa JACOB (ISRAEL) ng Kalikuan.(Rom.11:26)

Eksakto sa Hula ang TAGAPAGLIGTAS o ang Panginoong Jesu Cristo ay NAGMULA sa SION cia ang BINHI na pagmumulan ng mga BINHI na sumusunod sa Utos ng Dios

Kung Ganon ang BINHI ay Si Cristo at ang mga Tumutupad sa utos ng Dios at may Patotoo ni Cristo .

Sapamagitan ng IGLESIA ay dudurugin ng Dios sa ilalim ng mga paa ng mga alagad ang SATANAS.

"At si satanas ay dudurugin ng Dios ng kapayapaan sa madaling panahon sa ILALIM ng iyong mga PAA.(paa ng mga ALAGAD o IgLesia ).(Rom.16:20)

Dudurugin ni Cristo na Panginoon ang Ulo ng kanyang mga Kaaway.

"Ngunit sasaktan ng Dios ang ULO kaniyang mga KAAway.(Awit 68:21)

"...his Hand pierced the gliding Serpent.(Job 25:13,Isa.27:1)

"Sa pamamagitan ng Dios ay gagawa kaming may katapangan sapagkat siya'y ang YAYAPAK sa aming mga KAAWAY.(Awit 60:12)

Kung ganon HINDI si Maria ang YAyapak sa ULO ng Kaaway o AHAS kundi ang Dios Kaya MALI ang IMMACULADA CONCEPTION

" SA iLALIM NI CRISTO iLALAGAY ANG mGA kAAWAY .(MAT.22:44)

Ngayon SIno ang BABAE na binabanggit sa Gen.3:15?

ANG bAbAE Ay ang ANAK NA BABAE ng SIOn.(Zac.9:9,Zac.2:10)

"Umawit ka ,oh ANAK NA BABAE NG SION ,humiyaw ka, oh ISRAEL...(Zeph.3:14)

Ang Israel.(Mikas 4:10)

Hindi si Maria ang BABAE kundi ang ANAK na BABAE ng SIon ang "ISRAEL".

Hindi Totoo ang aral ng Iglesia Katolika na HINDI NABAHIRAN ng Kasalanan si Maria o Hindi Nagkasala si Maria .

Hindi Nanatili Sanggol Si Maria ng Lumaki ito at Nagdalaga nakagawa rin si Maria ng kasalanan.(2  Cro.6:36,Rom.3:23,Rom.5:12,1 John 1:10) Kahit ang Matuwid at Banal na si Maria nagkasala rin.(Ecle.7:20)

Comments

 1. paano po naging Israel ang babae sa Genesis 3:15 eh samantalang alam natin ang mga ss:

  1) Karamihan sa mga taga Israel ay:

  Nehemias 9:34 "Kahit ang aming mga hari, ang aming mga pangulo, ang aming mga saserdote, o ang aming mga magulang man, hindi nangagingat ng iyong kautusan, o nakinig man sa iyong mga utos at sa iyong mga patotoo, na iyong ipinatotoo laban sa kanila. "

  kaya nga sila until now hindi naniniwala sa Panginoong Jesus.

  2) How come na Israel po yan eh kung itataas ang talata at ibaba ay parang hindi naman talaga Israel ang tinutukoy?

  Genesis 3:13 "At sinabi ng Panginoong Dios sa babae, Ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, Dinaya ako ng ahas, at ako'y kumain."

  Genesis 3:16 "Sinabi niya sa babae, Pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi; manganganak kang may kahirapan; at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papapanginoon sa iyo."

  3) Hindi nyo po ba alam na ang Israel mismo ay itinakwil na ng mga apostol kaya paano nangyari po yan?

  Gawa 13:45 "Datapuwa't nang makita ng mga Judio ang mga karamihan, ay nangapuno ng kapanaghilian, at tinutulan ang mga bagay na sinalita ni Pablo, at nagsipamusong. "

  Gawa 13:46 "At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe, at nagsipagsabi, Kinakailangang salitain muna ang salita ng Dios sa inyo. Yamang inyong itinatakuwil, at hinahatulan ninyong hindi kayo karapatdapat sa walang hanggang buhay, narito, KAMI AY PASASA MGA GENTIL."

  ReplyDelete
 2. Hindi Ang Israel sa pagka bansa Bro ang Tinutukoy ko Ito ang ISRAEL ng DIOs.(Gal.6:16) na kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso.(heb.8:10) na mga Judio sa loob.(Rom.2:29) ito ang Israel kay Kristo.(efe.2:12) ang ISRAEL NG DIOS ANG ANAK NA BABAE NG SION ang PURE VIRGEN na INASAWA Kay KRISTO.(1 Cor.11:2) na ang BINHI Ay mga Sumusunod sa Utos ng Dios at may patotoo ni Kristo.(Rev.12:17)

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts