MARIA REINA NG LANGIT TOTOO BA ITO


QUEEN OF HEAVEN-----For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. (Eph.6:12)

Isa sa mga karangalang ikinakapit ng simbahang Katolica sa ina ng ating Panginoong Jesu Cristo ay ang pagiging REINA NG LANGIT "QUEEN OF HEAVEN "ito ba ay biblical o isa lamang katha na kinathang mainam .

Ang Titulo ng Pagiging Reina ng Langit ni Maria ay hindi kailan man itinuro ng Bible .walang reina sa Langit sa pagkat hindi naman ASAWA ng Dios si Maria ...kung ang Panginoong Jesu Cristo ay Hari ng mga Hari.(Apoc.19:11-16) lalabas..kung Reina ang kanyang Ina sa langit lalabaS MAG-asawa si Maria at ang Panginoong Jesu Cristo.

Ang Dios ng Langit.(Ezra 7:23) ay HARI magpakailan pa man.(Awit 10:16,Awit 5:2) Hari ng Langit.(dan.4:37)

Ang katawagang reina ng Langit ay matagal ng kinakapit ng mga pagano sa diosa ng mga pagano na tinatawag nilang "REINA NG LANGIT na kanilang pinagsusunugan ng kamangyan.(Jer.44:17-19,25) na sa mga Greigo ito ay ang diosang si ARTEMIS ng EFESO.(Acts 19:27-29,35) BAGO bago pa man ipanganak si Maria na Ina ng Panginoong Jesu cristo.

"Ang mga anak ay nangamumulot ng kahoy ,at ang mga AMA ay nagpapaningas ng apoy at ang mga Babae ay nangagmamasa ng masa upang igawa ng mga tinapay ang REINA NG LANGIT,at upang magbuhos ng handog na inumin sa ibang mga dios upang kanilang mungkahiin ako sa galit.(Jer.7:18)

Ngayon dahil sa ganitong karangalan na ikinapit ng simbahan kay Maria maraming kinathang aral sila na kung saan nagpapakita ng pagdadakila ng pagiging REINA NG LANGIT ni Maria. at karamihan sa mga aral na ito ay isang pamumusong sa Dios ng langit.

ang mga aklat katoliko ay nagpatotoo sa mga karangalan ikinapit nila kay Maria...."Mary was closer to God than any other creature ;her sanctity surpasses than of all the angels and saints put together ,SHE has the glorious privilege of being GOD'S OWN MOTHER,CO REDEMPTRIX together with her son.(The Commandment p.99)

Ayon sa aklat katoliko binigyan daw si Maria ng karangalan na maging INA NG DIOS at magiging KASAMANG MANUNUBOS ng ANak.at kahit anghel daw ay nasa ILALIM ni Maria ito ay salungat sa PSALM 8:4-5-na ginawang mababa ang tao kay sa Anghel.

Ito pa ang isa pang karangalan na kinatha ng Simbahan ukol kay Maria.

"Mary ,being altogether TRANSFORMED into GOD by grace and by the Glory which transforms all the saints into him...that in heaven and on earth everything,EVEN GOD HIMSELF,is SUBJECTED tothe Blessed Virgen..."(p.17)

"The saints have said many beautiful things about mary...they know that there were no limits to her power ,because she has POWER OVER GOD HIMSELF.(True Devotion to Mary p.3)

"St bernardine of seina declared that all obey Mary's COMMANDS ,EVEN GOD.(Glories and virtues of Mary. p.77)

Ayon sa aklat Katoliko si Maria daw ay Nag-anyong DIOS .na kung saan ang lahat ng nasa Langit at lupa kahit ang Dios ay nasa kanyang PAGSAKOP .at ang kanyang kapangyarihan ay walang pagkatapus na kahit ang DIOS ay Sumusunod kay Maria .

Ngayon ang ganitong Pamumusong sa Dios ay sinasang-ayunan ba ng SALITA ng DIOS.

Una sa Langit at Lupa ang DIOS lamang ang MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT .(Gen.17:1) cia ang KATAAS-TAASAN sa lahat.(Awit 83:18) sapagkat cia lamang ang MAKAPANGYARIHAN sa LAHAT at ang kanyang kapangyarihan ay WALANG HANGGAN.(Dan.4:34) walang nilalang na mas makapangyarihan pa sa Dios .

Walang nilalang na pwede mag utos o dumikta sa gagawin ng Dios kahit si Maria pa ito.

"Narito ang dios ay GUMAGAWA ng mainam sa kaniyang kapangyarihan sinong Tagapagturo ang gaya niya?Sinong nagguhit sa kanya ng kanyang daan ?O sinong makapagsasabi ,ikaw ay gumawa ng kalikuan.(Job 36:22-23)

"Kung siya'y dumaan at magsara at tumawag sa kahatulan ,sino ngang MAKAPIPIGIL sa kanya.(Job 11:10)

"Oo mula nsang magkaroon ng araw ay ako nga;at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay;AKO'Y GAGAWA ,at sinong PIPIGIL .(Isa.43:13)

"...At walang MAKAHAHADLANG sa kaniyang KAMAY o makapagsasabi ,sa kaniya anong ginagawa mo.(Dan.4:35)

Dito maliwanag WALANG NILALANG na pwede PUMIGIL sa kalooban ng DIOS o Dumikta sa Gagawin ng Dios .

Ngayon May Nilalang ba mas GANAP pa sa Dios?

"Ano ang tao upang maging malinis at siyang IPINANGANAK ng BABAE upang siyay maging MATUWID.(Job 15:14)

"Magiging ganap pa ba ang TAONG may KAMATAYAN kay sa DIOS ?lilinis pa ba kaya ,ang tao kay sa may lalang sa kaniya .(Job 14:17)

"Narito ,akoy sasagot sa iyo dito'y HINDI GANAP sapagkat ang Dios ay DAKILA kay sa TAO.(Job 33:12)

Dito maliwanag din ang sagot ng banal na kasulatan na ang DIOS ay dakila sa kanyang Nilalang kaya paanong mangyari na ang Dios papasakop sa kalooban ni Maria kailan man ang to ay hindi mananaig kay sa Dios .

"Bumangon ka .Oh Panginoon ,huwag manaig ang tao..."(Awit 9:19)

Ngayon may mapalad ba na mas MAPALAD sa kay Maria dito sa ibabaw ng Lupa.

Ito ang sagot ng Kasulatan...."At nangyari ,na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito ,ang isang babaing mula sa karamihan ay naglakas ng kaniyang tinig at sinabi sa kaniya ,MAPALAD ang tiyang sa iyoy nagdala,at ang Dibdib na iyong sinusuhan .DATAPUWAT sINABI niya (Jesus)Oo,bagkus na LALONG MAPAPALAD ang nANGAKIKINIG ng SALITA NG DIOS at ito'y ginagawa.(Luc.11:27-28)

LAlong MAPALAD kay sa Kay Maria ang NANGAKIKINIG ng SALITA ng DIOS at Ginagawa ito.

Ngayon Paano pinakilala ng Maria na Ina ng Panginoong Jesu Cristo ang kanyang Sarili sa Banal na kasulatan Totoo ba na mas Dakila pa cia kay sa Dios?

Then Mary said "Here I'am THE SERVANT OF THE LORD ,let be with me according to your word..."(Luke 1:38)

Paano pinakilala ng tunay na maria ang kaniyang sarili ayon sa kanya cia ay LINGKOD o ALIPIN lamang ng Panginoon .Hindi nya pinakilala ang kaniyang sarili na mas mataas pa sa Panginoon.

Ngayon Sino ang Tinuturo ni Maria na dapat Sundin ng mga TAo sya ba ?

"At nang magkulang ng alak ang Ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya wala silang alak at sinabi sa kaniya ni Jesus BABAE anong PAKIALAM ko sa iyo? ang aking oras ay hindi pa dumarating sinabi ng kaniyang ina sa mga alila.GAGAWIN NINYO ANG ANOMANG SA INYO'Y KANIYANG SABIHIN.(Juan 2:3-5)

At Hindi si Maria ang Naghahari sa Kalangitan Kundi ang Dios.kundi ang Dios ang mataas na Pangulo ng lahat (1 Cro.29:11)at ang kaniyang Kaharian ay nagpupuno sa LAHAT-LAHATAN.(Awit 103:19) at sa DIOS ang KAHARIAN ,at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman.(Mat.6:13)

"at kaniyang sinabi ,Oh Panginoon na Dios ng aming mga magulang di ba ikaw ang Dios sa Langit ?at Di ba ikaw ay PUNO SA LAHAT NG KAHARIAN ng mga bansa?At nasa iyong kamay ang KAPANGYARIHAN at LAKAS ,ANOPAT WALANG MAKAHAHARAP SA IYO.(2 Cro.20:6)

Ang Maria na pinakilala ng Banal na kasulatan ay Hindi Isang Makapangyarihang Maria kundi isa lamang karaniwang nilalang may maraming kahinaan at hindi magawagawa?

Mayroon Hindi alam.(luc.2:43-44) may hindi nauunawaan.(Luc.2:48-50) at mayroong limetasyon at hindi nagagawa.(juan 19:25)..isang Maria na Hindi sumasakop sa lahat kundi nagpapasakop sa Gobyerno ni Augustos Cesar.(Luc.2:1-5)

"Akoy nakaupong REINA at hindi bao at hindi ko makikita kailan man ang pagluluksa .kayat darating sa isang araw ang mga salot sa kaniya ,kamatayan ,at pagluluksa ,at Gutom at siya'y lubos na susunugin sa apoy sapagkat malakas ang Panginoong DIos na humatol sa kaniya.(Apoc.18:7-8)

"Ikaw ay bumaba ay umupo sa alabok ,Oh ANAK NA DALAGA NG BABILONIA lumagamak ka sa lupa na walang luklukan..."sapagkat hindi ka na tatawaging ang mahal na BABAE ng MGA KAHARIAN.(Isa.47:1,5)

"At sisirain ko ang kahambugan ng iyong kapangyarihan at gagawin kong parang BAKAL ang iyong LANGIT at parang TANSO ang iyong LUPA.(Lev.26:19)


MARY AS A MORNING STAR:

The "Morning Star" has always had a special application to Mary. The Church interprets the verse in the Canticle of Canticles (vi, 9) as descriptive of Her. "Who is She that cometh forth as the morning rising, fair as the moon, bright as the sun?" Every church today, as in ages past, has its altar of the Blessed Virgin. In the old Cathedrals, the Lady Chapel was situated behind the choir and the high altar, and to the extreme east, as the symbol of Her as the Morning Star. We read in an old book of the 16th century: "Like as the morning cometh before the sun rising, and divideth the night from the day, so the Virgin Mary rose as the morning before the Sun of Justice, and divided the state of grace from the state of sin, the children of God from the children of darkness. Whereupon the Church singeth to Her praise that Her glorious life gave light to the world and illumined all the Church and congregations of faithful people." So a Solemn Mass was sung every day at early dawn in Her honor, and the bell for rising was called "Saint Mary's bell." St. Bridget of Sweden calls Her "the star preceding the sun."

But the most common "Star" figure, which all the spiritual writers have used, is "Star of the Sea," the guide to man who is sailing on the sea of life. St. Bernard, as many others, interpreted Miriam (Hebrew for "Mary") as meaning Star of the Sea, and thus explains it: "Because without loss of its own integrity, a star sends forth its rays—and so Mary brought forth Jesus. She is, therefore, that noble star risen out of Jacob, whose ray illuminates the whole earth, whose splendor both shines above and pierces the nether darkness, enlightening the earth and giving heat rather to souls than to bodies, nourishing virtues, expelling vices. Mary is the excellent, bright and wonderful Star lifted up necessarily above this great and wide ocean, shining with merits, illuminating with example. Behold the Star!"

Acts 7:42
Then God turned away from them and abandoned them to serve the stars of heaven (The Morning Star) as their gods! In the book of the prophets it is written, 'Was it to me you were bringing sacrifices and offerings during those forty years in the wilderness, Israel?

And lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun, and the moon, and the stars (the star of the sea), even all the host of heaven, shouldest be driven to worship them, and serve them, which the LORD thy God hath divided unto all nations under the whole heaven.(Deut.4:19)

Comments

 1. Sa tingin ko, nasa Bibliya po na may reyna sa langit. basahin mo itong Messianic prophecy lalo na yung verse 9.

  Psalms 45:6 Thy throne, O God, is for ever and ever: the sceptre of thy kingdom is a right sceptre.

  7 Thou lovest righteousness, and hatest wickedness: therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.

  8 All thy garments smell of myrrh, and aloes, and cassia, out of the ivory palaces, whereby they have made thee glad.

  9 Kings' daughters were among thy honourable women: upon thy right hand did stand the queen in gold of Ophir.

  kung mali ang turo aking Simbahan na TAO ITO, sino yung queen sa verse 9?

  ReplyDelete
 2. Wala sa langit yan bro ...yang hari na yan ay si Solomon >(Awit 45:1) awit yan ng mga anak ni core ukol kay haring solomon ang reina dyan bro ay ang Ina ni Solomon si Bathsheba ang asawa ng haring David.(1 Kings 2:19) ...kung basahin mo dyan binanggit ang opher yan ang isa trading place nung panahon ni solomon na pinagkukunan ng ginto.wala sa langit yan bro...salamat sa tanung bro yan ang sagot ko

  ReplyDelete
 3. Kuya, baka nalilimutan nyo po na yung Psalms 45:6-7 ay mababasa rin yan sa Hebrews 1:8-9 na yan tumutukoy sa DIOS Anak.

  nga pala, ito naman ang huli nyong sagutin. reyna si Mother Mary kasi may corono siya na mababasa sa Revelation 12:1 at nanganak na maghahari sa mga bansa sa verse 5 na yun ang Mesiyas.

  iclear nyo po ang 2 ito. ty.

  ReplyDelete
 4. Ang tanung bro may alam kaba na si MARIA na leteral ay NANGANAK SA ibabaw ng BUWAN.(Rev.12:1)kung wala bro hindi maria yan...

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts