HOLY INQUISITION

Ano ba ang "HOLY INQUISiTION" Ito ay isang Institusyon na itinatag ng Iglesia Katolika para Supilin ang mga kalaban ng simbahan sa pamamagitan ng inquisation ipinatupad ng simbahan ang kanyang marahas na gawain na humatong sa pagpatay sa mga tinatawag nilang mga ERIHE ,na kung saan nagpapataw sila ng isang malupit na parusa sa mga taong hindi sumang-ayon sa katuruan ng Simbahan.
The Inquisition had originated in a Decree of POPE GREGORY IX in 1231 to Go after Heretics and Their symphathizer ."Inquisition " was a papal judicial institution organized to combat heretics .

".... through death, he might destroy him who had the empire of death, that is to say, the devil:(Hebrew 2:14 Latin Vulgate)
"Her priest Do VIOLENCE TO my law and profane my HOLY THINGS'.(Ezek.22:26)

Kaya ang  Karahasang Ito matagal ng binabala ng mga Banal na kasulatan na kung saan ang mga PARI ay nagsigawang may karahasan sa mga utos ng Dios.

"Nakikisama ba sa iyo ang LUKLUKAN NG KASAMAAN na nagaanyo ng pang api sa pamamagitan ng PALATUNTUNAN ?silay nagpipisan laban sa kaluluwa ng matuwidat PINAPARUSAHAN nila ang WaLANG salang dugo.

Kanilang Pinagpapatay ang bao at taga ibang lupa at pinapatay ang mga ULILA.(Awit 94:20-21,6)

"...Sila'y natutuwa sa kasinungalingan sila'y NAGSISIBASBAS ng kanilang bibig ngunit nanganunumpa sa loob.(Awit 62:4)

"Dahil nga sa mga kasalanan ng kanyang mga propeta at sa mga kasamaan ng kaniyang MGA PARI na nagbubo ng Dugo ng mga ganap sa gitna niya.silay nagsisikapa sa mga lansangan na parang mga BULAG ,silay nangadudumihan ng dugo na anopat hindi mahipo ng mga tao ang kanilang mga sout (Pan.4:13-14)

Ang Galaad ay bayang gumagawa ng kasamaan; tigmak sa dugo. At kung paanong ang mga pulutong ng mga tulisan na nagsisiabang sa isang tao, ay gayon ang pulutong ng mga PARI na nagsisipatay sa daan na dakong Sichem; Oo, sila'y gumawa ng kahalayan.(Oseas 6:8-9)

Kaya sa Pamamagitan ng Inquisition na ito nagawa ng simbahan ang kanilang mga maitim na kalupitan para pigilin at lipulin ang mga kaaway ng simbahan isinagawa nila ang pagpatay sa pamamagitan ng pagsunog sa mga tinatawag nilang mga ERIHE sa ngalan ng DIOS.

"Kayoy palalayasin nila sa mga sinagoga ,oo dumarating ang oras na ang sinomang pumapatay sa inyo ay aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios.(John 16:2)

Ngunit inyong niwawalang puri ang mga dukha hindi baga kayo'y pinahihirapan ng mayayaman at sila rin KUMAKALADKAD sa inyo sa harapan ng mga hukuman .(San .2:6)

 "Oo, dahil sa iyo ay pinapatay kami buong araw; kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan.(Awit 44:22)

Sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila.(Kaw.1:32)

Ginamit ng simbahan ang HUKUMAN Sibil ng isang Bansa para ipatupad ang mga pagmamalupit at karahasang ito.na kung saan kahit ang mga Gobyerno ng mga bansa ay nasangkot sa mga kalupitang ito at dahil dito hindi lamang libo ang pinapatay ng simbahan kundi milyon ayon sa tala ng kasaysayan

"Datapuwat bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito huhulihin kayo ,at pag uusigin kayo na kayo'y ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan na kayo'y dalhin sa harapan ng mga HARI at MGA GOBERNADOR dahil sa aking Pangalan.(Luc.21:12)

"Sila'y nag iisip ng PAG-API at naglalabas ng kasamaan at ang kanilang kalooban ay naghahanda ng pandaraya.(Job 15:35)

Ganito ag kalupitan na ginawa ng simbahan sa kasaysayan ng pag iral nito sa mundo ang Inquisition ay nagdulot ng maraming kalupitan at karahasan .na kung saan ang Simbahang katoliko ay naging UHAW sa DUGO ng kanilang mga biktima .

"At Dahil siya may Kapahintulutan ng mga PANGULONG PARI na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan.(Acts 9:14)

"At kayo'y kapootan ng lahat ng MGA BANSA (UNIVERSAL) dahil sa aking pangalan.(Mat.24:9)

Sabi ng Panginoong Jesu Kristo ang Alin mang relihiyon na PUMAPATAY ay sa DEMONYO.(John 8:44)

Comments

Popular Posts