BATO NA NANGANAK TINAWAGNA MAMA MARY

May mga tao na ang nanganak sa kanila ay "BATO"kaya tinatawag nila ang BATO na kanilang INA"Na nangagsasabi sa kahoy ikaw ay aking Ama; at sa BATO iyong IPINANGANAK AKO..."(Jer.2:27)

May bato na nanganganak? ngayon paano ipinapanganak ng BATO ang mga taong Ito.

"Narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking INA.(Awit 51:5)

"Narito siyang nagdaramdam ng kasalanan ,oo siya'y naglihi ng kasamaan at nanganak ng KABULAANAN.(Awit 7:14)

Ito palang BATO na nanganak na tinatawag nilang INa ay naglihi ng kasamaan at nanganak ng kabulaanan ...kaya ang mga anak nito mga Bulaan o mga Sinungaling

"Anong napapakinabang ng LARAWANG INANYUAN na yao'y INANYUAN ng manggagawa niyaon ;ng BINUBONG LARAWAN ,na TAGAPAGTURO ng mga KASINUNGALINGAN.(Hab.2:18)

kaya ganon nalang kasidhi ang kanilang pagtitiwala sa kanilang Ina sapagkat parang puno ng ubas ang kanilang INA sa kanilang dugo.(Ezek.19:10)

"Ang iyong Ina ay parang puno ng ubas sa iyong dugo..."

kaya mga Sinungaling ang mga anak kasi ang BATO na nanganak sa kanila ay BINUBONG LARAWAN na TAGAPAGTURO NG KASINUNGALINGAN.

At ang bawat nakikinig sa TAGAPAGTURO NG NG MGA KASINUNGALINGANG ito ay lahat nyang mga Lingkod ay masasama.

"Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan lahat niyang mga lingkod ay masasama.(Kaw.29:12)

Maalala nawa ng Panginoon ang kasamaan ng kaniyang mga magulang at huwag mapawi ang kasalanan ng kaniyang INA .(Awit 109:14)

"At ikaw ay matitisod sa araw at ang mga propeta naman ay matitisod na kasama mo sa gabi ,at aking papatayin ang inyong INA.(Oseas 4:5)

"Narito ,bawat sumasambit ng mga kawikaan ay sasambitin ang kawikaang ito laban sa iyo,na kung ano ang INA ,gayon ang kaniyang anak na babae.(ezek.16:44)

Diba MAMA MARY ang tawag nila sa LARAWANG INANYUAN .

At marami sa mga kababayan nating mga Katoliko pinagkatiwalaan ang kanilang mga larawang inanyuan .Si Maria ay hindi Dios bakit sa kanya tayo Hihingi ng saklolo siya ay tao ring tulad natin .hindi sia tumutugon at hindi sia ang naghihimala bakit sa kanya natin iukol ang pagpapasalamat at pagluwalhati.

"Mayroon bagang sinoman sa gitna ng mga WALANG KABULUHAN ng mga BANSA (DIOSDIOSAN)na makapagpapaulan?o makapagpapaambon baga ng mga Langit ?Hindi baga IKAW ay siya OH PANGINOON naming DIOS ?kaya't kami ay mangaghihintay sa iyo sapagkat iyong ginawa ang lahat ng bagay na ito.(Jer.14:22)

Siya RIN ANG nagpapasikat ng ARAW

"Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa Langit sapagkat PINASISIKAT niya ang kanyang ARAW sa masasama at sa mabubuti ,at nagpapaulan sa ganap at sa mga hindi ganap.(Mat.5:45)

Piro sa kabila nito maraming Tao hindi nila inukol sa Dios ang lahat ng karangalan bagkus inukol nila sa TAONG may kasiraan ang kapurihan na ukol sana sa DIOS.

Mga karangalan ni Maria na hindi ukol sa kanya ?

Si Rebeca tinawag na Mother of many Millions.(Gen.25:60)

Ang Mother of MANKIND ay hindi si Maria kundi si EVa na asawa ni Adam.(Gen.3:20)

Ang Mother of All NAtion ay si Sarah hindi si Maria.(Gen.17:15-16)

Comments

Popular Posts