HOLY SPIRIT KASAMA SA KA-DIOSAN

Ang Holy Spirit ba ay Tunay na Dios :Bukod sa Ama at sa Anak sino pa ang magkasama sa paglalang?

"Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang mga langit at ang lupa .at ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu  ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.(Gen.1:1-2)

Sa simula pala ng paglalang ng Dios ay naroon na ang Holy Spirit kaya bukod sa ANak na kasama ng AMa sa pasimula.(John 1:1-3) kasama rin ng Ama sa paglalang ang Banal na Espiritu (Holy Spirit )

Ngayon bakit nandoon ang Banal na Espiritu ng lumalang ang Dios ano ang gawain ng Banal na Espiritu ng Lumalang ang Dios ? Ganito ang paliwanag ng Banal na Kasulatan.

"Iyong sinusugo ang iyong Espiritu ,silay nangalalalang at iyong binabago ang balat ng Lupa .(Awit 104:30)

Kasamang Kamanlalalang ng Ama at Anak ang Banal na Espiritu (Holy Spirit) sinusugo niya ang kanyang Banal na Espiritu para maglalang ang patunay kahit ang kalangitan Espiritu Santo ng Dios ang umaayos at gumagayak nito.

"Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay ginagayakan niya ang langit..."(Job 26:13)


Kaya Manlalalang at Nagbibigay ng Buhay (Life Giver) ang Banal na Espiritu ?


"Nilalang ako ng Espiritu ng Dios at ang Hinga ng Makapangyarihan sa Lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay.(Job 33:4)


At itong Espiritu Santo ng DIos na Manlalalang at nagbibigay Buhay ay tinatawag itong Panginoon?Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay buhay.(2 Cor.3:6)

"Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon doon ay may kalayaan.(2 Cor.3:17)

At  ang Panginoon ay siyang Dios..."Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Dios siya ang Lumalang sa atin ,at tayo'y kaniya...(Awit 100:3)

Kaya ang Espiritu Santo ng Dios ay Tunay na Dios (John 4:24)

Si Ananias  at si  Safira nung Magsinungaling upang ilingid ang isang bahagi ng lupa sa Banal na Espiritu hindi sila nagsinungaling sa tao kundi sa Dios.(Acts 5:1-4)

Ang Dios na  tinukso ng mga magulang sa ilang ng apat na pung taon ay ang Banal na Espiritu.(Heb.3:7-11)

Ang Banal na Espiritu ay Sinasamba ng mga unang Kristiano?

"Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios,at nangagmamapuri kay Cristo Jesus ,at walang anomang pagkakatiwala sa laman.(Fil.3:3)

"...Upang maghandog ng mga hain ukol sa Espiritu.(1Ped.2:5,Isa.30:1)

Bukod sa sinasamba ang Holy Spirit Dinadalanginan din ito ng mga Kristiano?

"Ngunit kayo mga minamahal papagtibayin ninyo ang inyong sarili na inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo.(Judas 20,Efe.6:18) at ang panalangin ay ukol lamang sa Dios.(Fil.4:6)

Templo ng Dios ang tawag sa pinanahanan ng Holy Spirit.(1 Cor.3:16)

Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa ESPIRITU. 32 Sinumang magsalita laban sa Anak ng Tao ay patatawarin, ngunit sinumang magsalita laban sa ESPIRITU SANTO ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating."(Mat.12:31-32)

Gaano kabigat, sa akala ninyo, ang parusang nararapat sa taong humamak sa Anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya, at humamak sa MAHABAGING ESPIRITU?(Heb.10:29)


Maliwanag na kayo ang sulat ni Cristo, ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi isinulat ng ESPIRITU NG DIOS na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato kundi sa puso ng mga tao.Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduang hindi nababatay sa kautusang nakasulat kundi sa Espiritu. Sapagkat ang kautusang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay-buhay.gaano pa kaya ang kaluwalhatian ng paglilingkod ayon sa ESPIRITU?(1 Cor.3:3,6,8)


Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap, "Tama ang sinabi ng ESPIRITU SANTO sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias,

26 'Pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila,
Makinig man kayo nang makinig ay hindi kayo makakaunawa,
at tumingin man kayo nang tumingin ay hindi kayo makakakita.

27 Sapagkat napakatigas ng mga puso ng taong ito,
mahirap makarinig ang kanilang mga tainga,
at ipinikit nila ang kanilang mga mata.
Sapagkat ayaw nilang makakita ang kanilang mga mata,
makarinig ang kanilang mga tainga,
at makaunawa ang kanilang mga pag-iisip.
Kung ganoon sana'y nagbalik-loob kayo sa akin,
at kayo naman ay aking pagagalingin, sabi ng Panginoon.'"(Gawa.28:25-27)

Sa Banal na Kasulatan ang Banal na Espiritu ng Dios ay MAKAPANGYARIHAN


"At ang ESPIRITU NG PANGINOON ay MAKAPANGYARIHANG sumasakaniya at siya'y lumusong sa Ascalon..."(Hukom 14:19)

At itong Espiritu ng Panginoon na sumasa mga Lingkod ng Dios ay tinatawag ring Panginoon.

"At si Samuel ay lumaki at ang PANGINOON AY SUMASAKANIYA at walang di pinapangyari sa kaniyang mga salita.(1 Sam.3:19)

Tinatawag ring ang HOLY SPIRIT na ang Makapangyarihang Kamay Ng DIOS


1 And it came to pass in the sixth year, in the sixth [month], in the fifth [day] of the month, [as] I sat in mine house, and the elders of Judah sat before me, that the HAND OF THE LORD GOD fell there upon me.

2 Then I beheld, and lo a likeness as the appearance of fire: from the appearance of his loins even downward, fire; and from his loins even upward, as the appearance of brightness, as the colour of amber.

3 And he put forth the form of an hand, and took me by a lock of mine head; and the SPIRIT lifted me up between the earth and the heaven, and brought me in the visions of God to Jerusalem, to the door of the inner gate that looketh toward the north; where [was] the seat of the image of jealousy, which provoketh to jealousy.(Ezek.8:1-3)

Comments

Popular Posts