ANG DAKILANG BABILONIA INA NG MGA PATUTOT AT NG MGA KASUKLAMSUKLAM SA LUPA

"Catholic" means  "UNIVERSAL" in Latin "UNIVERSUM"or UNIVERSASa madaling salita ang kahulugan ng "KATOLIKO" ay isang UNIVERSAL o Iglesia na laganap sa BOUNG MUNDO o PANG BOUNG SANLIBUTAN  o sa LAHAT NG MGA BANSA.

Ngayon pag-aaralan natin kung Bakit ang Dakilang Babilonia na Ina ng mga patutot at ng mga kasuklamsuklam sa lupa ay isang Great CITY na LUMALAGANAP sa BOUNG SANLIBUTAN.

"Et proiectus est draco ille magnus serpens antiquus vocatur et satanas qui seducit UNIVERSUM orbem proiectus est in terram et angeli eius cum illo missi.sunt.(Rev.12:9 Latin vulgate)


ET SATANAS QUI SEDUCIT "UNIVERSUM" na sa literal na salin ay ito ang ating mababasa "AT  SATANAS ANG DUMADAYA SA  UNIVERSUM (UNIVERSAL) "SATAN ,THE ONE DECIEVING THE "UNIVERSUM".(Living Bible)


Dito maliwanag na Dinaya ni Satanas ang Iglesia Katolica "du unum de capitibus sui quasi occisum in mortem et plaga mortis eius curata est et admirata est UNIVERSA terra post bestiam.(Rev.13:3)


"Reversusque ad virum dei cum UNIVERSO comitatu suo venit et stetit coram eo et ait verescio quod non sit deus in UNIVERSA.(2 Kings 5:15 Latin vulgate)


NON SIT DEUS IN UNIVERSA na sa literal na salin "NARITO NGAYON,AKING TALASTAS NA WALANG DIOS SA "UNEVERSA"(CATCHOLIC)


Nung madaya ni Satanas ang BOUNG SANGLIBUTAN (UNIVERSUM) dahil dito ang BOUNG SANGLIBUTAN (UNIVERSUM) ay nahilig sa masama.(1 John 5:19).."nalalaman natin na tayo'y sa Dios at BOUNG SANLIBUTAN (Universal) ay nakahilig sa masama"


'Ang masama ay mauuwi sa sheol pati ng LAHAT NG MGA BANSA (UNIVERSAL) na nagsisilimot sa Dios.(Awit 9:17)


"Ikaw ay bumangon upang iyong dalawin ang LAHAT NG MGA BANSA (UNIVERSAL) huwag kang maawa sa kanino mang masamang mananalansang ..."Ngunit ikaw Oh Panginoon tatawa sa kanila iyong tutuyain ang LAHAT NG MGA BANSA (UNIVERSAL).(Awit 59:5,8)

"Ang Babilonia ay naging gintong tasa sa kamay ng Panginoon na lumalango sa BOUNG  SANGLIBUTAN (UNIVERSUM)ang mga bansa ay nagsiinum ng kaniyang alak kaya't ang mga bansa ay nangaulol.(Jer.51:7)


Itong UNIVERSUM  na dinaya ni Satanas ito ang BANTOG na PATUTOT na nakaupo sa maraming tubig o ang DAkilang Babilonia na lumango ng BOUNG SANLIBUTAN ?


"At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok at nagsalita sa akin na,nagsasabi ,pumarito ka ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig .(Rev.17:1)


Ito palang Bantog na Patutot nakaupo sa maraming Tubig ito rin ang dakilang Bayan (Great City) na naghahari sa mga hari sa lupa?


"At ang babae na iyong nakita ay ang DAKILANG BAYAN ,na naghahari sa mga hari sa Lupa.(Rev.17:18)


sapagkat ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya at nalasing sa alak ng kaniyang pakikiapid.(Rev.17:2) itong Great City na ito ay ang Syudad ng Roma na kung saan nakatatag ang Syudad ng Vaticano (Vatican City)ito ang dakilang Syudad na mga hari sa lupa ay nakiapid at nalasing ng alak ng kanyang pakikiapid.

en.wikipedia.org/wiki/Pope_Innocent_III 


Ang Syudad ng Roma ay ang dakilang babilonia ,Ina ng mga Patutot at ng mga kasuklamsuklam sa Lupa.(Rev.17:5) at ang nasasakupan nito ay isang PANG BOUNG SANLIBUTAN (UNIVERSAL) na pagsakop .kaya Laganap sa BOUNG MUNDO itong syudad na ito kasi nakaupo sia sa Maraming tubig na syang mga Bayan,mga karamihan,mga bansa at mga wika.


"At sinabi niya sa akin ang Tubig na iyong nakita ,na kinauupuan ng patutot ,ay ang MGA BAYAN ,AT MGA KARAMIHAN,at MGA BANSA ,at mga WIKA.(Rev.17:15)

en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire 


Aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan at LUMALAGANAP na gaya ng sariwang punong kahoy sa kaniyang lupang tinubuan.(Awit 37:35)

Bukod sa laganap ito naging makapangyarihan ito kaya ang Influwensya nito ay sa maraming tao sa boung mundo.


Isa rin sa tatak ng Dakilang bayan na ito ay naging uhaw sa Dugo ng mga marter ni Jesus .(Apoc.17:6) ang Iglesia Katolika sa Roma ay ang nabubukod tanging Iglesia na nagpapatay ng maraming tao sa tinatawag nilang HOLY Inquisition .

en.wikipedia.org/wiki/Inquisition


nakaupo rin itong syudad na ito sa pitong bundok sa katuparan ang syudad ng Roma ay syudad ng Pitong bundok a City of Seven Hills.(Rev.7:9)

en.wikipedia.org/wiki/Seven_hills_of_Rome 

Payo ng MGA BANSA (Universal) ito Konselyo ng Iglesia Katolica

Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa (katoliko): kaniyang niwawalang halaga ang mga pagiisip ng mga bayan.(Awit 33:10)

Comments

Popular Posts