NiNOs INNOCENTES ARAW NG LUKUHAN sa MGA KATOLIKO

Ninos Innocentes ipinagdidiwang ito ng mga katoliko tuwing Dec.28 kung saan sa Araw na yan mayroong nakasanayang kaugalian ang mga katoliko na manloloko ng kanyang kapwa katoliko sa pabirong paraan ng panloloko at ginagawa nilang katawa -tawa ang kanilang mga niloloko .

Ito bang kaugalian na ito ay Biblical Ano ang sinasabi ng Banal na kasulatan sa Kaugaliang ito .

Datapuwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib...Datapuwat ang masasamang tao at ang magdaraya ay lalong sasama ng sasama ,na mangagdadaya at sila rin ang mangagdadaya.(2 Tim.3:1,13)

"Huwag kayong magnanakaw ni MANGDADAYA ,ni MAGSINUNGALING ang sinoman sa Iba.(Lev.19:11)

"Huwag kang sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapwa.(Deut.5:20)

Dito makikita natin na bawal ng Dios ang magsinungaling at mangdaya ng kapwa tao hindi rin pumapayag ang Dios na magbiro na nakakasakit ng damdamin ng iba.

"O ang karumihan man ,o mga MANGMANG na PANANALITA o ang MGA PAGBIBIRO ,na di nangararapat kundi kayoy magpasalamat.(Efe.5:4)

"Huwag kayong padaya ;ang Dios ay hindi NAPABIBIRO :sapagkat ang lahat na ihAsik ng tao ,ay siya namang aanihin niya.(Gal.6:7)

Bagkus ang Payo ng Dios ay ito.

"Huwag nga tayong mangahatulan pa sa isat-isa kundi bagkus ihatol ninyo ito ,na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa.(Rom.14:13)

Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan ;huwag kang makikipangyari sa masama ,na maging saksi kang sinungaling...Layuan mo ang bagay na kasinungalingan ,at ang walang sala at ang matuwid ..."(Exo.23:1,7)

Comments

Popular Posts