ITIM na NAZARENO NG QUIAPO

Ngayon Tatalakayin naman natin ang Nazareno sa Quiapo at mga Mala Himala daw ginawa nito sa kanyang mga Deboto .na ayon sa sa kanila gumagawa daw ng himala ito sa buhay nila kaya ganon nlang kasidhi ang kanilang mga debosyon sa larawang ito.


"Ang bayang nalulugmok sa kadiliman,ay nakakita ng dakilang ilaw ,at sa nangalulugmok sa pook at lilim ng kamatayan ay lumiwanag sa kanila ang ilaw.(Mat.4:16)

Ang ating Bansang Pilipinas ay nalulugmok sa pagsamba sa itim na diosdiosan (Kadiliman o darkness) refresent the black color of the black Nazarene of Quiapo.

Marami sa mga deboto nito ang may masidhing pagtitiwala at pananalig sa larawan ng itim na Nazareno na ang iba sa mga Deboto nito naniniwala itong larawang inukit na ito ay mismo ang Cristo.

Kaya kung tawagin ng iba ang larawang inukit na ito ay "MAHAL NA NAZARENO" o JESUS NAZARENO " o di kaya "POONG NAZARENO"na para bang ito mismo ang tunay na Jesu Cristo.

At ang mga Deboto nito ay naging mga panatiko dahil sa paniniwala na ang inukit na larawang ito ay nagtataglay ng kapangyarihang magpagaling at tumugon ng kanilang mga kahilingan .kaya ganon nalang karubdub ang kanilang pananalig na kung saan halos magpakamatay sila para makalapit at maka punas o makahalik sa itim na larawan ng tinatawag nilang itim na Nazareno.(1 Kings 19:18,Kaw.27:6) na habang nakikipag agawan ng lubid sa prusisyon nito . May pagsamba talagang inuukol ang mga debotong katoliko sa larawan ng itim na Nazareno sa Quiapo at ito ay inamin mismo Ang sa  Isang Awitin na kinakanta  ng mga deboto sa kanya  "composed by "Lucio San Pedro Which is used by Quiapo church as the main hymn to the black nazarene of Quiapo.

Ang pamagat "Nuestro Padre Jesus Nazareno"

Nuestro Padre Jesus Nazareno
SINASAMBA ka namin
Pinipintuho ka namin
Aral mo ang aming buhay
At kaligtasan.

"SINASAMBA ka NAMIN" dito makikita natin sa awitin na talagang sinasamba ng mga deboto sa Quiapo ang itim na Nazareno na tinatawag nilang "nuestro Padre Jesus Nazareno"

Ang gawaing ito ay isang anyo ng idolatria o pagsamba sa larawang inukit na mahigpit na ipinagbawal ng Panginoon sa kanyang mga Lingkod .

"Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang INANYUAN o ng kawangis man anomang anyong nasa itaas sa langit ,o ng nasa ibaba sa lupa ,o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa.Huwag mong YUYUKURAN sila o PAGLINGKURAN man sila sapagkat akong PANGINOON mong Dios ay Dios na MAPANIBUGHUIN...(Exo.20:4-5)


"Sumasangguni ang ang aking bayan sa KAPUTOL na KAHOY itinatanung nila kung ano ang dapat gawin..."(Oseas 4:12 mbb)


"Ngayon ,narito ,ikaw ay TUMITIWALA sa tungkod na ito na KAHOY na lapok ,samakatuwid baga'y sa Egipto na kung sinoman ay sumasandalay tutuhog sa kanyang kamay ,at paglagpasan..."(2 Kings 18:21)

Diba ito ang ginagawa ng mga Deboto ng Itim na Nazareno na karubdub na debosyon sa itim na larawan ay kanilang niyuyukuran at pinaglilingkuran binibihisan pa nga nila ito ng damit na matingkad na pula.(Apoc.12:3) para mag mukhang Hari.at kanilang sinasangguni at pinagtitiwalaan . atin ring mapapansin na ang bawat deboto ay nagsusuot o nanamit ng matingkad na pula sa kanyang kapistahan.(Jer.4:30) at nagsisipaghalik sa larawan ng itim na nazareno na may mukhang walang hiya.(Kaw.7:13)

"Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan sapagkat may pumupotol ng PUNONG KAHOY sa gubat ,na siyang gawa ng kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol .kanilang GINAGAYAKAN ng pilak at ginto ;kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos .Silay gaya ng puno ng PALMA na binilog at hindi nagsasalita kinakailangang PASANIN ,sapagkat hindi nakakalakad ,huwag ninyongkatakutan ang mga iyon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ,ni wala ring magagawang mabuti.

Nay pilak na pinukpok na dinala rito mula sa Tarsis ,at ginto mula sa Upaz na gawa ng manggagawa at ng mga kamay ng panday ;azul at kulay UBe ang kanilang damit gawang lahat ng mga bihasang manggagawa.(Jer.10:3-5,9)

Ang ganitong gawain ay matagal ng gawain ng mga pagano.ang pagpaparangal sa kaputol na kahoy o larawang inanyuan na gawa sa kahoy na inanyuan ayon sa anyo ng TAO ayon sa kagandahan ng TAO .(Isa.44:13)

Ngayon itong ltim na Larawan ay itinatanyag ng kanyang mga deboto na Cristo dahil sa mga Himala daw na gawa nito ito ba ay nasa biblea.

Ito ang ating mababasa. sa "Mat.24:24"

"Sapagkat may magsisilitaw na mga BULAANG CRISTO ,at mga bulaang propeta at MANGAGPAPAKITA ng mga DAKILANG TANDA at mga kababalaghan ;ano pat ILILIGAW ,kung maari ,pati ng mga hirang."

Matagal ng Pinagpauna ng Tunay na Cristo na may magsisilitaw na BULAANG CRISTO na ano'pat magpapakita ng DAKILANG TANDA at kababalaghan anopat ililigaw nya pati ang mga HINIRANG .diba ganito ang makikita natin sa itim na Nazareno ng Quiapo nagpapakita ng mga milagro at mga kababalaghan sa kanyang mga deboto.Na ang kanyang Paggawa ng DakilangTanda at kababalaghan ay paggawa ni Satanas.(2 Tes.2:9)

Na ano'pat sa pamamagitan ng LARAWAN ng hayop na may SUGAT na nabuhay ay makapangusap ang Diablo.(Apoc.13:14-15) sa LARAWANG INANYUAN na TAGAPAGTURO NG MGA KASINUNGALINGAN.(Hab.2:18)

Ano' pat Itatanyag nila ang LARAWANG INAYUAN sa PARADA

"Silay dumodukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan ;silay nagsisiupa ng panday -ginto at kanyang ginagawang dios ;silay nagpapatirapa ,oo,silay nangagpapatirapa ,oo sila'y nagsisisamba.PINAPASAN nila siya sa balikat ,dinadala nila siya ,at inilalagay siya sa kanyang dako,at siyay nakatayo mula sa kanyang dako ay hindi makikilos ,oo ma'y dadaing ,gayon may hindi siya makasasagot ,o makapagliligtas man sa kaniya ng kabagabagan.(Isa.46:6-7)

At sa PARADA nito MARAMING DEBOTO ang Magbubuwis ng BUHAY

"Hindi pumaparito ang magnanakaw ,kundi upang magnakaw at PUMATAY ,at PUMUKSA..."(Juan 10:10) sapagkat siya ay ISANG MAMATAY TAO buhat pa ng Una.(Juan 8:44)


Ngayon payag ba ang Dios na na pupurihin ng Tao ang Dios sa Pamamagitan ng kaputol na kahoy na inukitan ng larawan at mukha ng tao.


Ganito ang sabi ng Panginoon..


"Huwag kayong GAGAWA ng ibang mga dios na IAAGAPAY sa akin..."(Exo.20:23)


"Ako ang Panginoon na siyang aking Pangalan at ang AKING KALUWALHATIAN ay hindi ko IBIBIGAY sa IBA ,o ang akin mang KAPURIHAN sa MGA LARAWANG INANYUAN.(Isa.42:8)


"...SIlay walang kaalaman na nangagdadala ng KAHOY ng kanyang LARAWANG INANYUAN at nagsisidalangin sa dios na hindi makapagliligtas.(Isa.45:20)


Ngayon dapat ba tayong maniwala kahit naghihimala ang itim na NAzareno sa Quiapo dahil sa Patotoo ng ibang tao.
"Kung may bumangon sa gitna mo na isang manghuhula o isang mapanaginipin (visionary)ng mga panaginip at kanyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan .At ang Tanda o kababalaghan ay mangyari ,na kaniyang pagsalitaan ka na sabihin SUMUNOD tayo sa ibang dios na hindi mo nakikilala at ating paglingkuran sila .ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ngmga panaginip ;sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Dios upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon Dios ng inyong boung puso at ng inyong boung kaluluwa.(Deut.13:1-3)
 • Aking kinapopootan aking hinahamak ang inyong KAPISTAHAN ,at hindi ako malulugod sa inyong mga takdang kapulungan.(Amos 5:21)

Comments

 1. Brod, nalimutan mo ata yung Isaiah 42:8.

  saka brod, nalimutan nyo na kahit maghimala ang rebulto kahit di doon ibibigay ang kaluwalhatian ng DIOS ay dahil sa dahilan na ito:

  2 Tesalonica 2:9 Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan

  nga pala Brother, irefute na natin ng tuluyan ang kaisa isang claim na dapat raw gumawa ng rebulto dahil sa verse na ito:

  1 Hari 6:i32 Sa gayo'y gumawa siya ng dalawang pinto na kahoy na olibo; at kaniyang inukitan ng mga ukit na mga querubin, at mga puno ng palma, at mga bukang bulaklak, at binalot niya ng ginto; at kaniyang ikinalat ang ginto sa mga querubin, at sa mga puno ng palma,

  33 Sa gayo'y gumawa naman siya sa pasukan ng templo ng mga haligi ng pintuan na kahoy na olibo, sa ikaapat na bahagi ng panig;

  34 At dalawang pinto na kahoy na abeto; ang dalawang pohas ng isang pinto ay naititiklop, at ang dalawang pohas ng kabilang pinto ay naititiklop.

  35 At kaniyang pinagukitan ng mga querubin,at mga puno ng palma, at mga bukang bulaklak; at binalot niya ng ginto na kapit sa mga ukit na gawa.

  ReplyDelete
 2. Di na kailangan irefute yan bro hindi naman nila ginagawa ang mga yan ...wala naman silang puno ng palma at bukong na bulalak na inukit o di kaya keruben sa mga pintuan o pader ng simbahan nila ang nasa pader ng Quiapo church hindi keruben ay kundi demonyo ang naka ukit.

  ReplyDelete
 3. Ienhance natin ang pagdepensa sa OLD PATH OF THE BIBLE.

  Baka gumamit sila ng Hebrews 10:20 na DAANG BAGO si Cristo.

  kaya sasabihin ng mga kritiko, "kaya totoo ang sinabi ni Elipas"

  tama, daang bago kasi sa tao bago. pero sa DIOS dati yan.

  katunayan, si Cristo ay siyang kahapon rin (mababasa sa Hebreo 13:8)

  Baka may makabasa sa dati nating usapan sa pag amin mo na tama ang sinabi ni Elipas pero hindi masama ang OLD PATH OF THE BIBLE.

  baka ibato ng mga kritiko ang Kawikaan 1:7 as support na kung aral ng DIOS ang OLD PATH, di pupunta ang mga masama dahil sa Proverbs 1:7.

  pero hindi alam ng mga kritiko na may masama ring lumalakad sa mabuti at gumagawa pa nito pero hindi ganap sa DIOS.

  basahin ang Lukas 18:9-13 then ang moral lesson ay yung nasa Lukas 18:14.

  at may gumagawa ng hindi sa pananampalataya (Roma 14:23)

  gaya ng ginagawa ng mga paimbabaw sa Mateo 6.

  P.S. Kuya Ely. kung gusto nyo pang magdagdag ay mas ok po.

  ReplyDelete
 4. Alam mo ba bro na yong masamang tao sa Job 22:15 ay pwede MABUTING TAO yon at hindi talaga masama pero sa pamantayan ni elipas ay masama.

  Una sa Job 22:15 Si JOb say nagpapatuloy sa ANG DATING DAAN ...ang tanung MASAMANG TAO ba si Job ...HINDI...tiyak ang sagot

  Ngayon bakit sinabi ni elipas na ang Lumalakad sa ang dating daan ay MASama .

  Pakingan mo ang sabi ng biblea.

  "At maraming nagsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay PAGSASALITAAN NG MASAMA ang DAAN ng KATOTOHANAN.(2 Ped.2:2)

  Napansin moba bro PAGSASALITAAN ng MASAMA ang DAAN ng KATOTOHANAN ...sa tingin mo PAPASAMAIN ba nila .

  ito ang sagot

  "Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura ,at kayoy pinaguusig at kayo'y PINAGWIWIKAAN NG SARI-SARING MASAMA na pawang KASINUNGALINGAN dahil sa akin.(Mat.5:11)

  Pag Pinagsasalitaan ka Bro ng SARI-SARING MASAMA na pawang kasinungalingan nangagahulugan ba nito na MASAMA ka rin

  Natural "HINDI"


  Tignan mo Bro KUNG Ano ang TAWAG NG MASAMANG TAO sa MABUTI

  "Sa Aba nila na nagsisitawag ng MABUTI sa MASAMA ,at ng MASAMA ay MABUTI ,na INARING DILIM ang LIWANAG at LIWANAG ang DILIM na inaaring MAPAIT ang matamis ,at MATAMIS ang mapait.(Isa.5:20)

  Sa tingin mo Bro sa MASAMANG TAO na gaya ni Elipas ALin ang "MABUTI"

  Natural yong "MASAMA"

  At ang tinukoy nyang "MASAMA" yon naman ang MABUTI ...pag masamang tao pala ang Gumamit nung MASAMA pwedi pala yon ang MABUTI ...at ng MAPAIT pwedi pala yon ang matamis ...at NG DILIM pwede pala ang tinutukoy nyang Dilim ay siyang TUNAY LIWANAG .

  baliktad kasi ang UTAK ng MASAMA.


  Get 'mo Bro. Sample palang yan

  ReplyDelete
 5. Ito ang logic dyan bro pag masama ang nagsasalita hindi totoo ang kanyang salita

  Ito sample nung sabihan si Cristo ng mga masasamang tao na siyay NAUULOL at at mayroon siyang DEMONIO.(Juan 10:19-20)

  Totoo ba ang sinasabi nila o kasinungaligan

  Natural kasinungalingan !

  ReplyDelete
 6. Ito nga sinasabi ng Banal na Aklat sa mga taong gustong maniwala sa mga salita ng hindi matuwid:

  Kawikaan 17:4 Ang manggagawa ng kasamaan ay nakikinig sa masasamang labi; at ang sinungaling ay nakikinig sa masamang dila.

  1) Tignan mo si Eliphaz, nung sinabi ang Job 22:15 ay napatunayan na siya ay mamumusong ayon sa Job 42:7.

  2) tignan mo ang INC, dahil sa paniwala nila dyan ay nakikita ng marami kung gaano kabagsik minsan makipaglaban mga yan at minsan gumagamit ng impluwensiya para lang di mahatulan sa korte yung 1 nilang killer na kapatid.

  3) Si Priest Abe sa paniniwala niyang yan ay napatunayan na rin mismo ng kapwa niyang Katoliko na masama siya magsalita.

  click here: http://www.thebereans.net/forum2/showthread.php?t=50855

  ang mga may masamang labi ay masamang tao ayon sa Kawikaan 6:12 at manlilibak ayon sa Kawikaan 21:24.

  4) Si Willy Santiago na dahil sa paniniwalang yan ay napatunayan na nananakit ng asawa at anak ng matindi at minsan naririnig ko pang marami itong babae.

  ReplyDelete
 7. sa isang Bible version na sa tingin ko most of ADDs di pa alam nito, mababasa na mabuti ang dating daan/landas kaya nga ito ang dahilan kung bakit sumamba sa mga diosdiosan ang mga Hudyo:

  Di ko pa alam kung anong version ito.

  http://net.bible.org/passage.php?passage=Jer%2018:1-17#n10

  Jeremiah 18:15 "Yet my people have forgotten me and offered sacrifices to worthless idols! This makes them stumble along in the way they live and leave the old reliable path of their fathers.

  They have left them to walk in bypaths,"

  Sa Bible Version na yan, kinalimutan ang DIOS at sumamba sa mga diosdiosan na isa sa dahilan ay iniwan ang OLD RELIABLE PATH ng kanilang mga ninuno.

  ReplyDelete
 8. Alam mo bro kung may dapat tayo paniwalaan na SALITA yon ang SALITA ng DIOS

  AT ang SALITA ng DIOS sa MASAMANG TAO

  sa Jer.6:16...."AT MAGSILAKAD KAYO ROON ,AT KAYO'Y MANGAKAKASUMPONG NG KAPAHINGAHAN NG INYONG KALULUWA."

  ANO GAGAWIN ng MASAMA LALAKAD SA DAAN ITINURO NG DIOS ..AT PAG GINAWA NYA YON KANYANG MASUSUMPUNGAN ANG KAPAHINGAHAN NG KANYANG KALULUWA.

  MALI ba si ELIPAS ...NUNG SABIHIN NYA ANG DATING DAAN NILALAKARAN NG TAONG MASAMA...

  EH YON ANG PARAAN PARA MASUMPUNGAN ANG KAPAHINGAHAN NG KANYANG KALULUWA NA KAILANGAN SIYA LUMAKAD DOON .

  ReplyDelete
 9. OO nga, granting tama si Eliphaz, meaning ba mali na lumakad sa 1 sa mga dating daan na kung saan may rest of soul?

  natural HINDI! DIOS ang nag utos.

  pero ang isipin ng mga kritiko, isang daan lang daw ang daan ng kadiliman sa kanil at yung sa DIOS ay marami.

  pero sa Bibliya, marami din yan:

  Kawikaan 2:13 "upang magsilakad sa mga daan ng kadiliman; "

  kaya yung Job 22:15 ay konektado sa Jeremias 6:16.

  may isa pang well known refutation na di daw ugnay kasi ang sulat doon ay daan at sa Jeremias ay landas.

  kung di pala tatanga tanga mga ito, sa dictionary synonymous lang ang daan at landas.

  P.S. Kuya, gawa nga kayo ng compilation sa mga online apologists, personal apologists ng ADD kung paano dedepensahan maigi ang OLD PATH NG BIBLIYA dito rin sa blog nyo? icopy paste nyo na lang para di kayo mahirapan.

  ReplyDelete
 10. Alam mo bro kung alin yong MALI sa sinabi ni Elipas at hindi totoo sa Job 22:15 hindi naman ang Dating daan na nilalakaran ng masamang tao

  Ang MALI NI ELIPAS NUNG PAGSASABIHAN NYA SI JOB NA IYO BANG PAGPAPATULUYAN ANG DATING DAAN.

  DYAN SA SALITA NAYAN TINUTULAN NI ELIPAS SI JOB NA MAGPAPATULOY SA ANG DATING DAAN .

  YAN ANG MALI NI ELIPAS.KAYA NAGAALAB ANG GALIT NG DIOS

  ReplyDelete
 11. iPAANYAYA MO NLANG kaPATID ANG bLOG NA ITO SA HINDI PA NAKAKAALAM NITO .

  GAGAWA TAYO NG MGA APOLOGIST SA BLOG NAITO KUNG PAANO IRIFUTE ANG KASINUNGALINGAN NG MGA KAMPON NI SATANAS

  ReplyDelete
 12. Kuya, may dadaan nga bang masama sa kapahingahan ng kaluluwa kung sakaling irefute ito gamit rin ang Jeremias 6:16?

  yan na lang ang kaisa isa na dapat nating linawin.

  saka brother, yung batayan ng Simbahang pagano na dapat gumawa sila ng mga rebulto sa sitas na 1 Hari 6:35 ay QUERUBIN lang yun.

  walang nakasulat doon na gumawa sila ng larawan ng 1 tao o si Cristo na DIOS na nagkatawang tao.

  saka brother, TAMA PO BA AKO na yung utos sa 1 Hari 6:35 ay utos na yan noong panahon ni Moises ng DIOS at pinagpatuloy lang na sundin ni Solomon?

  ReplyDelete
 13. Sympre !Dios ang nagsabi sa Masama na "LUMAKAD kayo roon"

  Pakingganmo ang sabi ng Dios sa MASAMa

  "MABUTI at MATUWID ang PANGINOON kaya't TUTURUAN niya ang MGA MAKASALANAN sa DAAN .(Awit 25:8)

  Kita mo hindi lang LALAKAD doon ang masama kundi TUTURUAN pa sila ng PANGINOON sa DAAN

  Diba ganyan nga nangyayari sa pagpasuk mo sa ANG DATING DAAN tinuturuan ka muna ng mga ARAL ng DIos .

  Kung SABIHIN nila "SINABI ng masama HIndi sila LALAKAD roon "

  Sabi lang ng Masama yon "HINDI naman SABI NG DIOS" maliwanag ang sabi ng Dios "LUMAKAD kayo roon.

  SAan ang kapanipaniwalang salita Sympre yong sa DIOS

  ReplyDelete
 14. TAma kapatid utos yon sa Panahon ni Moses na niyari naman ni SOLOMON ang kayarian ng Templo sa kanyang panahon ...ngayon itong mga gumagamit ng talata na yan hindi mo naman masusumpungan sa mga templo ang mga inukit na yan .

  Tulad nito UTos daw ng Dios gumawa ng KABAN ng TIPAN na may keruben at TANSONG AHAS perohanapinmo yang dalawa na yan sa LOOB ng simbahan nila hindi mo naman Makikita .

  Ang ginawa nila Inukit na Larawan ng MGA SANTO at SANTA ni MAria daw ng ITIM na Jesus na kailan man hindi naman ito ang inutos ng Panginoon na gawin .

  kaya ito maliwanag na palusot lamang .

  Tatanungin kita KApatid pag pinagawa kita ng Bahay na MANsion tapus naman ang ginawa mo BAHAY KUBO

  matutuwa ako kaya sayo.

  ReplyDelete
 15. Utos na talaga yan Bro sa panahon ni Moses ito ay naka sulat sa Exo.25:20,33 yong pagawa ng Keruben at anyong bulaklak.

  Mga desinyo yan sa Templo.walang inukol sila dyan na PAGSAMBA o VENERATION yong TANSONG AHAS nga nung PAG ukulan ng Israel ng Veneration ay WINAWASAK ng DIOS .

  Veneration palang Bawal na ng Dios ...Wala ka namang mabasa naDINIYOS ng Israel ang Tansong AHas kaya pinawasak ng Dios.

  Veneration lang ang Inukol Nila pinawasak na ng DIos.

  ReplyDelete
 16. ang pista ng itim na Nazareno ..ito ay pag babalik tanaw o pagpapaalala tungkol sa pag sakripisyo ni Jesus buhat ang kanyang krus ..hindi mismong rebulto na gawa sa kahoy ang pinunta ng mga tao kundi ang masilayan nila ang ala-ala ni Jesus ang pagsasakripisyo nya para sa atin ..ito ay isang iconic statue ni Jesus buhat ang Krus ..isipin mo nalang na hawak hawak mo ang imahe ng mahal mo sa buhay pag wala sya ibig sabihin ba nun ung mismong imahe na gawa sa papel ang minamahal mo ? hindi diba ? ung mismong mahal mo diba ? kaya mag kaiba po ang Man-made idols sa Icons ..We Pray to God in a form of image of his Son Jesus Christ ..because Jesus is the image of the invisible God ..

  ReplyDelete
 17. ang tamang turo ba ay dapat siraan natin ang kapatid natin para sumapi ito sa atin?

  dapat ba natin pagtawanan sila para masabing tayo ang tama at sila ang mali?

  ano ba reward kung sakaling tama tayo mali sila? sa tingin ba natin e sasapi sila sa atin kung alam nilang pinagtatawanan nyo ang paniniwala ng iba dahil alam nyo na tama kayo?

  kaya nag kakaroon ng gulo sa ating mundo dahil nag papataasan tayo, sino maliligtas sino hindi demonyo yang mga yan,.

  sumakit dibdib ko ng nabasa ko to sobra, dahil ako ang asawa ko nananalig dito at ginagalang ko kaya kami payapa, bagamat mag kakaiba ng paniniwala natuto kaming rumispeto at sumuporta sa paniniwala sa isat isa.

  RESPETO SA PANINIWALA NG IBA ANG MAHALAGA, HINDI BAT PAYAPA ANG LAHAT KUNG MARUNONG TAYO GUMALANG?

  tandaan na hindi natin kaya i please ang lahat ng tao dahil alam nating lahat ang greedy nature natin.

  pero sana naman matuto tayo gumalang sa paniniwala ng iba at hindi paninira para lang masabing superior tayo sakanila. tayo ay dapat mag tulungan, kayo na nga nag tatawagan ng Bro kasi kapatid diba.

  may litrato ba kayo ng mahal nyo sa buhay? kung meron man, bakit nakatabi? kasi prinipriserba natin ang masasayang ala ala,

  kagaya ng pista ng MAHAL NA NAZARENO, inaalala nila na kahit paano ay may tinitingala sila, mgulat ka kung lahat ng tao ay walang pinaniwalang DYOS kung iisip mag kakagulo ito...

  isa akong bulag sa kasulatan at hindi ko itatanggi ito, pero tagapakinig nyo ako, pero ngayon sa nabasa kong ito?
  mas gugustuhin ko ng lumayo, dahil ang tiningala ko pala na ang MABUTING TURO PALA DAPAT SIRAAN AT BASTUSIN ANG IBANG PANINIWALA NG IBA. KAYA PLA ANG IBA ANIMOY KABISADO ANG NAKASULAT KAHIT NAKAPIKIT. pero ang totoo sarado ang isipan dahil hindi marunong magpakumbaba upang galangin ang paniniwala ng iba.

  -TITIWALAG NA AKO AYOKO NA.
  wag ka mag alala, hindi ako takot kung saan ako mapunta, dahil ang simbahan nananatili si puso ko at alam ng Panginoon kung ano ang hangarin ko at ginagawa ko. lalayo na ako dahil hindi ko nagustuhan ang article na to.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts