INDULHENCIA SUHOL SA DIOS

INDULHENCIA:Ano ang Indulhencia "Indulgences" totoo bang suhol ito sa Dios ang Iglesia katolika ay may ganitong uri ng aral na kung saan sa "pamamagitan ng Idulhencia ay naigagawad ng isang pari ang pagpapatawad ng kasalanan sa paghingi ng isang halaga sa isang bumibili ng indulhencia.

Indulgences "is a ducument signed by the pope or his clergy that one can buy mostly with money as a payment for the reduction of time to be served in purgatory for the penalty for venial sins.

Ngayon ang doctrina na ito ay kinatha nuon lamang (11 century). na ipinasok ng mga papa sa Roma para makapaglikom ng salapi para sa mga pansariling Interes at mga dahilan para magpayaman at magpakasasa ka kanilang mga luho sa buhay.

Pinapauna ng Banal na kasulatan ang Ukol sa lisyang aral na ito.
"At sa kasakiman sa mga pakukunwaring salita ay IPANGANGALAKAL kayo..."(2 Ped.2:3) ito ang gagawin ng mga bulaang propeta ipangangalakal nila ang kanilang mga membro. 

Sa Paanong Paraan...ganito ang sabi ng Banal na kasulatan ..."Na sa kadiliman ng kanilang pagiisip ,ay nangahiwalay sa buhay ng Dios ,dahil sa kahangalang nasa kanila ,dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso ;Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan ,upang KALAKALIN ang lahat ng karumihan ng boung kasakiman.(Efe.4:18-19) 

Anopat ang kanyang kalakal ay kaluluwa ng mga tao.(Apoc.18:13,Ezek.27:13) na nagsisiaring ganap sa masama dahil sa suh0l.(Isa.4:23) na ang pangulo nya ay nagsisihatol dahil sa suhol at ang mga saserdote niya 'y nangagtuturo dahil sa UPA at ang mga propeta niya'y nanganghuhula dahil sa salapi.(Mikas 3:11) 

Ngayon ganito Kinalakal ng Iglesia Katolika ang kanyang mga kaanib nila na anopa't kahit patay na pinagkikitaan pa rin nila sa pamamagitan ng pagpapamisa sa mga patay para maiahon ito sa tinatawag na purgatoryo na kahit ang kaanib nila na walang pag-asa sa kaligasan ay pinapaasa na maiahon ang kaluluwa sa purgatoryo at ang katumbas nito ay salapi o pera para ipag-pamesa ni Padre ang kanyang kaluluwa na maiahun sa purgatoryo- na nagsisiaring ganap sa masama dahil sa suhol. dahil dito ang Iglesia Katolika ay naging Toldang Suhulan.(Job 15:34) na kung saan nagaganap ang pangangalakal ng kaluluwa ng tao na may mga nangagbibili at nangagsisibili.(Luc.17:28,Isa.24:2) sa paraan ng tinatawag na Indulhencia. 

Ngayon dahil sa Indulhencia may mga Tao binilibili ang pagkakasala ..."Ngunit walang gaya ni Achab na NAGBILI ng kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan sa Paningin ng Panginoon..."(1 Kings 21:25)na ginawang tiwala ang kanyang kayamanan at nagpapakalakas sa kanyang kasamaan.(Awit 52:7)

Dahil may pambili ng kaluluwa sa mga pari at Obispo para mapatawad ang kanilang mga kasalanan inilagak ng iba ang kanilang puso sa kayamanan na umaasa na ang kanilang  kayamanan na gagawing indulhensiya ay makapagliligtas sa kanila kaluluwa sa parusa ng Dios. (Eclesiastes 8:7-8)

Huwag kang tumiwala sa kapighatian, at huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw: kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong paglalagakan ng inyong puso.(Awit 62:10)


Ano't kayoy nangaggugugol; ng salapi sa hindi pagkain?at ng inyong gawa sa hindi nakakabusog..."(Isa.55:2) 

Ngayon ang tanong Pwede bang Suhulan ang Dios para magpatawad ng ating mga  kasalanan? 

Ang sagot -----HINDI-----

"Sapagkat ang Panginoong ninyong Dios ,ay siyang Dios ng mga dios ,at Panginoon ng mga Panginoon ,siyay dakilang Dios ,siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na HINDI NAGTATANGI ng tao NI TUMATANGGAP NG SUHOL.(Deut.10:17,2Cro.19:7)

Ang tunay na Dios ay Hindi TUMATANGGAP ng SUHOL. hindi sia pwede bayaran ng SALAPI para magpatawad ng kasalanan sa paraan ng indulhencia. 

"...At hindi siya magpapatawad sa Kaarawan ng paghihiganti .Hindi niya pakukundanganan ang anomang TUBOS ,Ni magpapahinga man siyang tuwa ,bagaman ikaw ay magbigay ng maraming SUHOL.(Kaw.6:34-35)

"Na ang mga kamay ay kinaroroonan ng kasamaan at ang kanilang kanan ay puno ng mga suhol.(Awit 26:10)

"Bakit may halaga sa kamay ng mangmang upang ibili ng karunungan gayo'y wala siyang pagkaunawa.(Kaw.17:16) 

Kaya dyan makikita natin na ang Dios ay hindi NASUSUHULAN walang kabuluhan ang salapi o kayamanan sa araw ng pagsusulit hindi ito makapagliligtas ng kaluluwa .(Kaw.11:4,Zeph.1:18) o maasahan man na magligtas.(1 Tim.6:17) 

"Hindi mabibili ng ginto,ni matitimbag man ng pilak ang halaga nyaon.(Job 28:15)sapagkat hindi pilak o ginto na nasisira ang pantubos.(1 ped.1:18,Isa.52:3) 

Kaya kahit anong kayamanan o halaga ng salapi ay hindi mo kayang tubusin ang kaluluwa ng isang tao sa kamay ng Dios walang may makakapagligtas sa kamay ng Dios.(Deut.32:39)...."Silang nagsisitiwala sa kanilang kayamananan at nangaghahambog sa karamihan ng mga kayamanan ;WALA sa kaniyang MAKATUTUBOS sa anopa mang paraan sa kaniyang kapatid ,Ni magbibigay man sa Dios ng PANGTUBOS sa kaniya ;(Sapagkat ang Katubusan ng kanyang kaluluwa ay MAHAL..."(Awit 49:6-8) 

Walang halaga na Pwede ipantubos sa kaluluwa ng tao wala ring may may magbabayad sa kanyang ginawa bawat tao hahatulan ayon sa kanyang Ginawa.(Apoc.20:13) 

"Na ang masamang tao ay natataan sa kaarawan ng kapootan? Sinong magpapahayag ng kaniyang lakad sa kaniyang mukha at sinong MAGBABAYAD sa kanyang GINAWA?gayon may dadalhin siya sa Libingan..."(Job 21:30-32) 

Wala tayong Pwedi ibigay sa Dios na halaga para pantubos ng kaluluwa.(Job 35:7) 

"Sapagkat ang sinomang mag-ibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito ;at ang sinomang mawawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon,SApagkat ano ang pakikinabangin ng tao ,kung makamtan niya ang boung sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay ?o ano ang IBIBIGAY ng tao na katumbas sa kaniyang buhay.(Mat.16:25-26) sapagkat hindi nabibili ang pagpapatawad ng Dios ng isang halaga ng kayamanan o salapi ng walang pagsisisi ng puso (Mga Gawa 2:38) 

Sapagkat bagaman maghugas ka ng lihiya ,at magbunton ka ng maraming sabon ,gayon may natatala sa harap ko ang iyong kasamaan ,sabi ng Panginoong Dios.(Jer.2:22) 

Ang panahon ay dumarating ang kaarawan ay nalalapit huwag magalak ang mamimili o tumangis man ang manininda sapagkat ang poot ay nasa karamihan niyaon.(Ezek.7:12) sapagkat ang kanilang pag-asa MAWAWALA.(Kaw.10:28,Job 8:13) 

Be on Guard lest your spirit became blotted with INDULGENCE and drunkenness and wordly cares..."(luke 21:34 ISV.2008) 

Walang Institusyon ng Tao ang binigyan ng Dios ng karapatan para maging Hukom na nagpapatawad ng kasalanan?

"Sapagka't siya'y hindi tao, na gaya ko, na sasagot ako sa kaniya, na tayo'y pumasok kapuwa sa kahatulan, Walang hukom sa pagitan natin, na makapaglagay ng kaniyang kamay sa ating dalawa. (Job 9:32-33)

Comments

 1. ito nga ginagamit ng mga Catholic defenders dyan.

  [[parable ng isang kulungan na HINDI MAKALALABAS ang naka kulong hanggat sa napag bayaran na nya ang pagkaka sala nya

  Source: Matthew 18:23-33 ]]

  ReplyDelete
 2. Kuya Ely Guadalupe, natatakot akong gamitin ng mga Catholic Defenders upang depensahan na puwedeng si Jesus ay nanganak noon sa December. (KAYA GAWA NA AGAD NG TOPIC FOR THIS)

  1) ito ang gagamitin nila na puwedeng maglabas ng tupa kapag may yelo.

  a) http://thebereans.net/forum2/showpost.php?p=901852&postcount=170

  b) http://www.littlehats.net/gessert01.html

  In most of the sheep raising parts of the country, winters are cold and snowy. While this may be a problem for shepherds, the sheep tolerate winter conditions quite well. There is no need to house wooled sheep indoors during the cold winter months. I repeat, there is no need to house wooled sheep indoors during the winter!

  Sheep have some very effective ways of keeping warm. Their wool insulates them, holding in body heat and resisting the penetration of water. Those of you in snowy climates have seen sheep with a fresh layer of snow on their backs. The reason it doesn't melt right away is because the body heat is kept in by the fleece.


  Most of the cases of respiratory disease that I treat in sheep occur in animals that are housed in a barn during cold weather.

  c)http://thebereans.net/forum2/showpost.php?p=905931&postcount=231

  d) http://thebereans.net/forum2/showpost.php?p=905948&postcount=233

  e) http://thebereans.net/forum2/showpost.php?p=907738&postcount=308

  2) gagamitin marahil itong ginawa ni Jacob na mababasa sa:


  Default
  Quote from: truthhaganah View Post
  Tama, walang pastor na maglalabas ng tupa na nagisisnow at matindi ang lamig sa gabi sa Bethlehem.

  [[Gen 31:38 Ako'y natira sa iyo nitong dalawang pung taon: ang iyong mga babaing tupa, at ang iyong mga babaing kambing ay hindi nawalan ng kanilang mga anak, at ang mga tupang lalake ng iyong kawan ay hindi ko kinain.

  Gen 31:39 Ang nilapa ng mga ganid ay hindi ko dinala sa iyo; ako ang nagbata ng kawalan; sa aking kamay mo hiningi, maging nanakaw sa araw, o nanakaw sa gabi.

  Gen 31:40 Ganito nakaraan ako; sa araw ay pinupugnaw ako ng init, at ng lamig sa gabi; at ang pagaantok ay tumatakas sa aking mga mata.

  Gen 31:40 Thus I was;H1961 in the dayH3117 the droughtH2721 consumedH398 me, and the frostH7140 by night;H3915 and my sleepH8142 departedH5074 from mine eyes.H4480 H5869

  frost H7140:

  H7140
  קרח / קרח
  qerach / qôrach
  BDB Definition:
  1) frost, ice, ice crystal
  1a) frost (of night)
  1b) ice

  Part of Speech: noun masculine
  A Related Word by BDB/Strong’s Number: from H7139
  Same Word by TWOT Number: 2070a]]

  3) Ito ipanlalaban sa pinapakitang pic tuwing Bible Expo na makapal ang yelo sa Bethlehem.

  visit this: http://thebereans.net/forum2/showpost.php?p=904906&postcount=209

  P.S. again, do a topic refutation for this ASAP.

  Kawikaan 3:27 Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin.

  SAKA lagyan nyo agad ng mga labels ang mga topics nyo baka lalo ka lang tamaring lagyan kung dumami yan.

  ReplyDelete
 3. Cgi kapatid sasagutin natin yang mga talata na ginagamit nila sa mga susunod na article natin salamat sa pag iinvete mo sa mga kakilala mo na bumisita sa blog natin .samahan ka sana ng Dios sa ga pagsusumikap na yan.Shalom sayo

  ReplyDelete
 4. Cguro kung gamitin nila yan nasa kanila na yan Pero sa article natin TAG-ULAN mismo ang pinaksa natin pWEDE bang UMUULAN ay maglabas ang PASTOR ng kanyang TUPA baka lagnatin ang TUPA at ang PASTOR kung gawin nila habang umuulan ay magpapakain ng TUPA sa parang Heeheee...

  ReplyDelete
 5. Kuya Ely, Ano po masasabi nyo sa batayan ng Simbahang Katoliko sa Bibliya na ito totoo ang original sin?

  Awit 51:5 At sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina,

  ReplyDelete
 6. Cgi bro bibigyan kita ng kunting karunungan dyan tungkol sa Awit 51:5

  Hindi naman dyan minana ni david ang kasalanan kung basahin mo inanyuan siya sa kasamaan at ipinaglihi siya ng kanyang ina sa kasalanan.

  ngayon paano nangyari na inanyuan si David sa kasamaan at ipinaglihi siya ng kanyang Ina sa kasalanan ito ba ay leteral

  Hindi po !

  ganito ang paliwanag dyan sabi ni apostol Santiago "Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat .kung magkagayo'y ang KAHALAYAN kung maipaglihi ay NANGANGANAK ng KASALANAN ;at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan.(San.1:14-15)

  Tandaan mo kapatid si David nakaranas ng maraming TUKSO at nahila ng masamang pita isa nga dyan nung matukso siya kay Batsheba na asawa ni Uriah...sa pagnanasa ni David na angkinin si Bathseba naglihi ito ng kahalayan at nanganak ng kasalanan..."

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts