FIESTA NG MGA PATAY (ALL SOULS DAY)

Nov.1 "isa ito sa kapistahan ipinagdadaos ng mga kababayan nating mga katoliko ang "Fiesta ng  mga patay "na lalong kilala sa tawag na "ALL-SOULS DAY" ito ba ay Biblical .Ito ay hango sa kapistahang PAGANO na "Festival of SAMHAIN"

Noun pa man binabala ng Panginoon ang mga ganitong gawain ng mga mapag-paimbabaw...

"Sa aba ninyo ,mga esskriba at mga Fareseo ,MGA MAPAGPAIMBABAW ! sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga PROPETA ,at inyong ginayakan ng mga libingan ng mga matuwid at sinasabi ninyo,kung kami sana ang nangabubuhay nang mga kaarawan ng aming mga magulang Disi'y hindi kami nangakaramay nila sa dugo ng mga propeta.

Sa Aba ninyo mga eskriba at mga fareseo ,mga mapagpaimbabaw sapakat tulad kayo ng mga libingang pinaputi ,na may anyong maganda sa labas ,datapuwat sa loob puno ng mga BUTO ng mga patay na tao ,at ng lahat na karumaldumal.(Mat.23:29-30,27)

Sa kasaysayan naganap ito sa Iglesia Katolika na kung saan  sa kasaysayan marami silang mga pinapatay na MATUWID sa pamamagitan ng Inquisation ngunit badang huli ginawa nilang mga santo at martyr ng kanilang simbahan isa dyan ay ang santo nilang si JOAN OF ARC na kung saan pinasunog ng simbahan dahil pinaratangang erihi ngunit ng maglaon ginawang santo ng simbahang katoliko.

Ang ALL SOUL DAY ay kapistahan ng Iglesia Katolika na kanilang pinagdidiriwang tuwing Nov.1 sa araw na ito inaalala nila ang kanilang mga yumaon sa pamamagitan ng mga pananalangin o Dasal at pamesa sa kaluluwa ng mga patay .ito rin ang panahon ginagayakan nila ang mga Libingan ng kanilang mga mahal sa buhay .

"Na nauupo sa GITNA NG MGA LIBINGAN ,at tumitigil sa mga lihim na daku na kumakain ng laman ng baboy ,at ang sabaw ng kasuklamsuklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan.(Isa.65:4)

"Silay nangakikilakip naman sa DIOSDIOSANG BAAL PEOR at nagsisikain ng mga HAIN sa mga patay.(awit 106:28)

kaya sa araw na ioto naghahain ng mga pagkain ang mga katoliko sa kanilang mga yumao.kaya sa nagluluto ang mga bawat sambahayan katoliko ng mga pagkain ukol sa kanilang mga patay.

Nariyan rin ang pagpapabindisyon ng "aqua vendeta" sa mga libingan sa halaga ng salapi.(Pan.5:4)at pamesa sa patay  na kung saan naghahandog sila ng INSENSO.(2 kings 17:11)

Ito rin ang panahon na maraming katoliko ang nakikipagsanggunian sa mga patay na isang karumaldumal na gawain sa harap ng Panginoon.(Deut.18:10-12)

"Hindi ko kinain  sa aking pagluluksa ,na inilabas ko nang akoy marumi ,ni ibinigay ko upang gamitin sa PATAY ,aking dininig ang tinig ng Panginoon kong Dios aking ginawa ayon sa boung iniutos mo sa akin.(Deut.26:14)

kaya ang mga lingkod ng Dios ay hindi nakikibahagi sa mga gawaing ito sapagkat ang pakikibahagi sa mga ito ay nakakapagparumi sa kanyang kaluluwa ..."Ang makahipo ng bangkay ng sinomang tao ay magiging marumi na pitong araw ..."at sinomang humipo ng luwal na parang ,ng alin mang pinatay ng tabak ,o ng bangkay ,o ng BUTO ng tao ,o ng LIBINGAN ay magiging marumi pitong araw.(Bil.29:11,16 ) 

Ito rin ang KAPISTAHAN NG MGA UWAK...."Saan man naroon ang bangkay ay doon mangagkakatripon ang mga uwak.(mat.24:28)

"Maging bitag aT PATIBONG sana ang kanilang pagpipista isang katitisuran at parusa sa kanila...(Rom.11:9 MBB)

"Keep me from waiting to do wrong and from joining evil people to their wickedness may i never take part in their FEAST.(Psalms.141:4 MBB)

"Silay nangatakda sa SHEOL na parang kawan KAMATAYAN magiging PASTOR sa kanila...(Awit 49:14) Sapagkat ang DIABLO ang may PAGHAHARI sa KAMATAYAN.(Heb.2:14)

"Ang Patay ay HINDI PUMUPURI sa PANGINOON.(Awit 115:17)

At ano mang DASAL na kanilang Ipagpatungkol sa Patay ay magiging karumaldumal sa harap ng Panginoon.(Awit 80:4)


Comments

Popular Posts