BAHAY KALAKAL -LUNGGA NG MGA TULISAN AT MAGNANAKAW

Bahay -kalakal ito ang tawag sa Iglesia na kung saan ang bawat aral ay pinababayaran ,bawat serbisyo sa sacremento ay may katumbas na upa at bayad na ginagawang kalakal ang pagrerelihiyon.

"At nagsidating sila sa jerusalem at pumasok siya sa templo at nagsimulang itaboy ang nangagbibili at nagsisibili sa loob ng templo at ginulo ang mga dulang ng nangagpapalit ng salapi at ang mga upuan ng nangagbibili ng mga kalapati.(Mar.11:15)

Isa sa tanda ng isang Bahay kalakal ay NANGAGBIBILI at NAGSISIBILI  kasi dako na ito ibinibinta at pinagbibili ang bawat aral at sacramento.ang binyag,kasal,misa,kahat libing may BAYAD.

"Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang SALITA ng Dios...'(2 cor.2:17)

Kaya Marami talagang mga Ministro at pari kinakalakal ang salita ng Dios sinasangkalan ang biblea para kumita.

"na silay sa Di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan ,upang KALAKALIN ang lahat ng karumihan ng boung kasakiman.(efe.4:19)

"...na nagsisispag-akala na ang kabanalan ay malaking kapakinabangan.(1 tim.6:6)

Kaya mga ito ay nagrerelihiyon dahil sa pakinabang na kung saan kinakalakal ang karumihan ng boung kasakiman para lamang sa pansariling pakinabang na hindi nagsipaglingkod sa cristong Panginoon kundi sa kanilang tiyan.(Rom.16:18)

"ang mga pangulo nila'y nagsisihatol dahil sa suhol ,at ang mga saserdote niya nangagtuturo dahil sa upa ,at ang mga propeta nioya'y nanghuhula dahil sa salapi ,gayon ma'y sila'y sasandal sa panginoon at mangagsasabi ,hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin?walang kasamaan darating sa akin.(mikas 3:11)

Mga upahan ang mga ganitong mga ministro tumatakas dahil sila ay upahan .(John 10:13)

Tolda ng Suhulan .(job 15:34) at yungib ng mga tulisan.(Mat.21:13)

Ngunit ang tunay na sa Dios hindi kinakalakal ang salita ng Dios.

"...tinanggap ninyong WALANG BAYAD ay ibigay ninyong WALANG BAYAD.(mat.10:8)

"Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili ,oo,karunungan at Turo aT pag -uunawa.(Kaw.23:23)

"Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mangataas dahil sa IPINGARAL KO SA INYO NA WALANG BAYAD ANG EVANGELIO.(2 cor.11:7)

mayroon namang mga pastor ang membro ay pinapalimos sa mga kalsada at sa loob ng mga bus.

"Magsilaboy nawa ang kanilang mga anak at MANGAGPALIMOS at hanapin nila ang kanilang pagkain sa kanilang mga dakong guho.(Awit 109:10)

Comments

Popular Posts