APPARATION NI MARIA

Ang diablo ay mapanlinlang nagpapangggap na anghel ng kaliwanagan psara makapangdaya ng mga tao sa mga lumipas na panahon  maraming panlilinlang ang ginawa ng Diablo para dayain ang tao at ilayo ang tao sa Dios nariyan ang pagpapanggap ng Diablo o SATANAS sa pamamagitan ng mga "APPARATION "para linlangin ang Tao ginagamit ng Diablo ang pagbabalat kayo sa pamamagitan ng paggamit ng mga TAONG malapit sa Dios isa dyan ay ang pagbabalat kayo sa ANYO ni Maria na ina ng ating Panginoong Jesu Cristo makikita natin ang pagbabalat kayo na ito sa mga Apparation ng "SO CALLED MARY" sa fatimah, sa Lordes,sa Garabandal,at sa marami pang dako ng mundo.




Paano binabala ang pagbalalat kayo ng Diablo?

"Then the cover of lead was raised ,and there in the basket sat WOMAN !He said this is WICKEDNESS...(Zac.5:7-8)

Noon pa man ay Hinula ng Banal na kasulatan ang paglitaw ng kasamaang ito sa ANYO ng isang babae (WOMAN) na kung saan nagbabalat kayo sa kanyuan ni Mary 

"And No wonder ,for SATAN himself MASQUERADES as ANGEL OF LIGHT.(2 Cor.11:14) at ang layunin ng SATANAS ay upang DUMAYA ng mga Bansa sa apat na sulok ng lupa.(Apoc.20:7-8)

"ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu ,na sa mga HULING PANAHON ang ibay magsisitalikod sa panampalataya at mangakikinig sa mga ESPIRITUNG MAPANGHIKAYAT at sa mga aral ng mga Demonyo.(1 Tim.4:1) sa DAkong kaitaasan.(Eph.6:12)Ito ang ESPIRITU na gumagawa sa mga anak ng pagsuway.(Efe.2:2)

Para makapangdaya ay mag-aanyong Maria sia at magpapakita ng mga HIMALA at kababalaghan para dayain ang mga Tao.

"For false christ and false prophets will appear ang perform great SIGN and MIRACLES to Deceive  even the elect if that were possible.(mat.24;24)

At si'yay gumagawa ng DAKILANG Tanda ,na ano pat makapagpapababa ng kahit apoy mula sa Langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao.(Apoc.13:13)

"Siya na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni SATANAS na may boung kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan.(2 Tes.2:9)

dito makikita natin Gagawa ang Diablo ng mga kahangahangang kasinungalingan para makapanlinlang mag aanyong TUPA ngunit LOBONG maninila.

at magkakaroon sia ng mga VISSIONARIES  na makikipagsanggunian sa kanya.

"at kaniyang pinaraan ang kaniyang anak sa apoy at nagpamahiin ,at nagsanay sa panghuhula at sa  NAKIKIPAGSANGUNIAN SA MASASAMANG ESPIRITU, at sa mga mahiko ,siya'y gumagawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin niya sa galit.(2 Hari 21:6)

lilitaw sa Gitna natin ang mga MAPANAGINIPIN ng mga panaginip at kaniyang bigyan ka ng mga tanda o kababalaghan at Hikayatin ang marami na sumunod sa ibang dios ay huwag tayong maniwala sa mga taong ito.(deut.13:1-3)

bagkos Gibain natin ang kanilang (Groto) na pinagsasambahan 

"Tunay na gibain ninyo ang lahat ng dako ,na pinaglilingkuran sa kanilang dios ng mga bansa inyong aariin sa ibabaw ng mataas na bundok ,at sa ibabaw ng mga burol ,at sa ilalim ng bawat kahoy na sariwa.(deut.12:2)

Itong "So called Mary" na ito ay Kinokopya ang apparation ng Dios sa mababang punong kahoy sa kay Moses.(Exo.3:1-6) ang anyo nito ay ang apparation ng SO CALLED mary sa Fatima kung saan nagpakita cia sa itaas ng mababang puno.ito hayagan na kahit ang Dios ay gusto gayahin ng diablo.

Comments

Popular Posts