MUSLIM NGA NGA SA PAGPAPALIWANAG SA DIOS
Ganito ang sabi ng Panginoon, Ang yari ng Egipto, at ang kalakal ng Etiopia, at ang mga Sabeo, sa mga taong matatangkad, ay magsisiparito sa iyo, at sila'y magiging iyo; sila'y magsisisunod sa iyo, sila'y magsisidaang may tanikala; at sila'y mangagpapatirapa sa iyo, sila'y magsisipamanhik sa iyo, na mangagsasabi, Tunay na ang Dios ay nasa iyo; at walang ibang Dios...."Kayo'y mangagpahayag, at mangagpasapit; oo, magsanggunian silang magkakasama: sinong nagpakilala nito mula nang mga unang panahon? sinong nagpahayag niyaon nang una? hindi baga ang Panginoon? at walang Dios liban sa akin: isang ganap na Dios at Tagapagligtas; walang iba liban sa akin. Kayo'y magsitingin sa akin, at kayo'y mangaligtas, lahat na taga wakas ng lupa: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin. (Isaias 45:14,21-22)

---------------------------------------------------------------------------------
Sabi ng Dios walang Dios liban sa AKIN?
At walang Ibang Dios ?

Eh Ano ang Ibig sabihin ng Dios na liban sa kanya ay walang Dios 

Alin Itong Ibang Dios na wala na liban sa kanya 

Ito ay tumutukoy sa mga larawang Binubuo na tinatawag na ibang Dios.

At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. (Isaias 44:17)Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: (Exodo 20:3-4)

duon sa mga dios na ito walang gaya ang Dios dito dahil mga huwad na dios ang mga ito gawa lamang ng kamay ng tao bawal nga itulad ang Tunay na Dios sa mga dios na ito.(Mga Gawa 17:29)

Pero ang Ama, Anak at Banal na Espiritu (Mateo 28:19) mag kagaya ang mga Ito sa larawan at wangis .(Genesis 1:26) at sila ay Isa.(Genesis 3:22,Juan 10:30) kaya nga si Cristo isang ganap na Dios (1 Juan 5:20) at Tagapagligtas.(Lucas 2:11)
---------------------------------------------------------------------------------
"Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios. At sino, na gaya ko, tatawag, at magpapahayag, at magaayos sa ganang akin, mula nang aking itatag ang matandang bayan? at ang mga bagay na dumarating, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila. Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? at kayo ang aking mga saksi. May Dios baga liban sa akin? oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba. ......"Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong Manunubos, at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay-bata, Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay; na naglaladlad, na magisa ng langit; na naglalatag ng lupa; (Isaias 44:6-8,24)
--------------------------------------------------------------------------------
Wala namang Duda na ang Dios na magisa ang nagladlad ng langit at naglalatag ng lupa dahil Isa tlaga sila (Genesis 3:22,Juan 10:30)

At sa gitna ng mga dios na ginawa ng tao para sambahin wala duon may nakikilala ang tunay na Dios kaya ang sabi ng Tunay na Dios walang malaking Bato ,Ako'Y walang nakikilalang Iba.

hindi lang kasi Ito naiintindihan ng mga Muslim at ng INC ni Manalo kaya nalilito sila.
---------------------------------------------------------------------------------
Kanino ninyo ako itutulad, at ipaparis, at iwawangis ako, upang kami ay magkagaya?..."Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako'y Dios, at walang gaya ko; (Isaias 46:5,9)
--------------------------------------------------------------------------------
Tama rin ang Talata na ito nagtatanong ang Dios kung kanino siya Itutulad at ipaparis at iwawangis upang sila ay magkagaya ?

Ito ay tanong Dios sa mga tao na itinutulad siya sa mga larawang Inanyuan na kanilang dinidios .

kaya kung Ibaba lang natin ang basa ganito ang ating mababasa.

Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot, at tumitimbang ng pilak sa timbangan, sila'y nagsisiupa ng panday-ginto, at kaniyang ginagawang dios; sila'y nangagpapatirapa, oo, sila'y nagsisisamba. Pinapasan nila siya sa balikat, dinadala nila siya, at inilalagay siya sa kaniyang dako, at siya'y nakatayo; mula sa kaniyang dako ay hindi siya makikilos: oo, may dadaing sa kaniya, gayon ma'y hindi siya makasasagot, o makapagliligtas man sa kaniya sa kaniyang kabagabagan. (Isaias 46:6-7)

kaya ang SABI NG DIOS ...sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako'y Dios, at walang gaya ko...saan duon sa mga larawang inanyuan na ginawang dios ng mga tao walang gaya ang DIOS duon.

Ang layo uli ng pagkaintindi ng mga Muslim at ng mga INC ni Manalo.
--------------------------------------------------------------------------------
Kaya't ikaw ay dakila, Oh Panginoong Dios: sapagka't walang gaya mo, o may ibang Dios pa bukod sa iyo, ayon sa lahat na aming naririnig ng aming mga pakinig. (1 Samuel 7:22)
---------------------------------------------------------------------------------
Tulad ng sinasabi natin ng paulit -ulit wala naman talaga gaya ang Dios o may ibang Dios pa bukod sa Tunay na Dios .

Saan duon uli sa gitna ng mga huwad na dios kahit isa-isahin mupa ang mga yan wala kang may mahanap na gaya ng tunay na Dios 

wala duon may kagaya ang Dios dahil mga huwad mga iyon.(Galacia 4:8)
---------------------------------------------------------------------------------
Sapagka't ikaw ay dakila, at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay: ikaw na magisa ang Dios. (Awit 86:10)
---------------------------------------------------------------------------------
Sapagka't IKAW ang tinutukoy dito ay ang "Elohim" na itong "Elohim" na Ito ay binubuo ito ng magka NATIN.(Genesis 1:26) ibig sabihin binubuo ito ng Ama , ng Anak at ng Banal na espiritu.(Mateo 28:19)

kaya ibig sabihin nito IKAW (Elohim) ang magisa ang Dios.

Bagsak uli unawa ng muslim sa talata na ito hindi nila napapatunay na ABSULUTE ONE lang talaga ang Dios na tinutukoy sa Biblia kaya NGA-NGA sila.

Comments

Popular Posts