ANTI -KRISTO


Ito ang Isa sa pag-aangkin ng Papa sa Roma: 

"We hold upon this earth the place of God Almighty"-Pope Leo XIII Encyclical Letter of June 20, 1894

Dito maliwanag na Inangkin ng papa sa Roma na nasa lugar siya ng pagiging Dios na Makapagyarihan sa Lahat dito sa lupa itinanghal ng papa sa Roma ang kanyang sarili na nasa pwesto ng Dios .

Na ito ay maliwanag na isang TANDA ng pagiging Anti-Kristo na itatanyag ang kanyang sarili na TULAD sa DIOS.(2Tesalonica 2:3-4) 

Ang mga tunay na Lingkod ng Dios na hinalal ng Dios ay hindi nag-aangkin ng ganitong kataas na karangalan sa kanilang sarili bagkus tinutulan nila ito na ikapit sa kanila gaya ng pagtutol ng lingkod ng Dios na si Jose nung ariin siya ng kanyang mga kapatid na parang Dios ay sinaway sila ni Jose na ang sabi :

Joseph said to them, "Don't be afraid, for am I in the place of God?.(Genesis 50:19)

Hindi pwedi na ang tao ay uopo  sa pwesto ng pagiging Dios sapagkat wala siyang gaya o may ibang Dios pa bukod sa kanya. 

Kaya't ikaw ay dakila, Oh Panginoong Dios: sapagka't walang gaya mo, o may ibang Dios pa bukod sa iyo, ayon sa lahat na aming naririnig ng aming mga pakinig. (1 Samuel 7:22)


Comments

Popular Posts