PAANO PINALAKAS NG ANGHEL ANG CRISTO
Diamal Nhordz

Simple and logical explaination;

luke 22:43
At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya

Dto po mga kaibgan si hesus ay nanalangin na ilayo sa knya ang saro ng kamatayan at umiiyak,, so mayat maya ay nagpakita ang anghel sa kanya para palakasin si hesus,,

Summarize:

1 ang talata ay malinaw na ‪#‎hindi_alam_ng_anghel_na_Dios_si_hesus‬,,

KUNG DIOS si hesus, SYMPRE ALAM NG ANGHEL UN, napaka illogical kung sasavhen ntn na ang anghel ay palalakasin nya ang Dios,,samantalang alam nya naman na Dios yn

PAANU NYA PALALAKASIN UN??


Ang Sagot:

Natawa ako dito sa Bulok na argumento ng isang muslim na walang utak ginamit nya "Lucas 22:43" para palitawin na hindi Dios ang ating Panginoong Jesu Cristo sabi pa nga ni Nhordz hindi daw alam ng anghel na Dios ang Kristo dahil pinalakas niya ito ,sabi niya pa ika "PAANU NYA PALALAKASIN yon" kung alam niyang Dios.

Ito ang mahirap sa mga tao na kapus ang Unawa at hindi naiintindihan ang lengguahi ng Biblia para pangahasan ang bagay  na hindi nila nauunawaan at alipustahin ang mga bagay na hindi nila nalalaman .


Datapuwa't ang mga ito'y nangalipusta sa anomang bagay na hindi nila nalalaman: at sa mga bagay na talagang kanilang nauunawa, ay nangagpapakasira na gaya ng mga kinapal na walang bait. (Judas 1:10)


Ngayon Ano ang ibig sabihin ng Anghel na palalakasin niya si Kristo,

Ibig ba sabihin nito binigyan niya ng kapangyarihan si Kristo 

Hindi po???

Ang pagpapalakas ng Anghel kay Kristo ay ang Pagpuri at Pagluwalhati nito sa Panginoong Jesu Cristo.


At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan, at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay; at sila'y nangagpatirapa sa harapan ng luklukan, at nangagsisamba sa Dios, Na nangagsasabi, Siya nawa: Pagpapala at kaluwalhatian, at karunungan, at pagpapasalamat, at karangalan, at kapangyarihan, at kalakasan, nawa ang sumaaming Dios magpakailan kailan man. Siya nawa.(Apocalipsis 12:11-12)


Ito palang pagpapalakas ng Anghel sa Kristo ay pagdadakila sa kanyang Pagka-Dios 


1 Chronicles 29:11 (BBE) 

Yours, O Lord,is the strength and the power and the glory, and the authority and the honour: for everything in heaven and on earth is yours; yours is the kingdom, O Lord, and you are lifted up as head over all.

Sa "DIOS" lamang sasamba ka at maglilingkod .(Mateo 4:10) si Kristo  bilang ANAK ng DIos ay sinamba ng mga Anghel.(Hebreo 1:2-3,6) at Pinaglikuran ng mga anghel (Mateo 4:11) at ng mga tao.(Efeso 6:5-7)

Itong pagbibigay ng Kalakasan sa Dios ay isang uri ng pagdadakila na ginagawa ng mga Anghel at Tao ng Dios .kaya mali ang unawa ng ingot na Muslim na ito sa pag pakahulugan niya ng talata sa loob ng Biblia.

Comments

Popular Posts