CATHOLIC VERSION OF PAGAN GODS


Chandra is the powerful and influential Hindu god of the moon. Typically, he is pictured holding a lotus while seated in a beautiful chariot pulled by ten white horses or an antelope. Many of the stories surrounding Chandra explain the phases of the moon. Although Chandra is not as well known among modern Hindus as he once was, he is still a significant god for a number of reasons. In Hinduism today there are many widely practiced rituals regarding Chandra.Chandra is a Catcholic version of Santa Clause.Chandra is most often depicted holding a lotus and seated in an elaborate chariot drawn either by two antelope or ten white horses. In other representations Chandra is portrayed as a copper-colored man. He is shown wearing a red banner and riding in a chariot drawn by an antelope. Chandra is a lunar deity and is also known as Soma.

Hindu god Krisna: and The Catcholic version of Sto NinoGreek Pagan god Zeus and The Catcholic Version of Patron Saint Peter
PAGTATAYO NG GROTTO PARA SA KANILANG MGA DIYUS DIYUSAN 

Kinuha mo naman ang iyong mga magandang hiyas na ginto at pilak, na aking ibinigay sa iyo, at ginawa mo sa iyo ng mga larawan ng mga tao, at iyong ipinagpatutot sa kanila;...At nangyari, pagkatapos ng iyong buong kasamaan (sa aba, sa aba mo! sabi ng Panginoong Dios),Na ikaw ay nagtayo para sa iyo ng isang matayog na dako, at gumawa ka para sa iyo ng mataas na dako sa bawa't lansangan.Itinayo mo ang iyong mataas na dako sa bawa't bukana ng daan, at ginawa mong kasuklamsuklam ang iyong kagandahan, at ibinuka mo ang iyong mga paa sa bawa't nagdaraan, at pinarami mo ang iyong pakikiapid.(Ezek.16:17,23-25)

At gumawa ang Juda ng masama sa paningin ng Panginoon, at kanilang minungkahi siya sa paninibugho sa pamamagitan ng kanilang mga kasalanan na kanilang nagawa, na higit kay sa lahat na ginawa ng kanilang mga magulang,Sapagka't sila'y nagsipagtayo naman para sa kanila ng mga mataas na dako, at ng mga haligi, at ng mga Asera, sa bawa't mataas na burol, at sa ilalim ng bawa't sariwang punong kahoy; At nagkaroon din naman ng mga sodomita ang lupain: sila'y nagsigawa ng ayon sa lahat na karumaldumal ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ng Israel.(1 Hari 14:22-24)
Kaugalian ng Mga Pagano ang Paghahandog ng mga Bulaklak:

At tinawag nilang Jupiter, si Bernabe; at Mercurio, si Pablo, sapagka't siya ang pangulong tagapagsalita.At ang saserdote ni Jupiter na ang kaniyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga baka't mga putong na bulaklak sa mga pintuang-daan, at ibig maghaing kasama ng mga karamihan.(Mga Gawa 14:12-13)


Comments

Popular Posts