SI APOSTOL PEDRO AT SI MANALO
Si Eduardo Manalo ng INC 1914 nagpapaluhod sa tao samantala ang tunay na sugo ng Dios na si Apostol Pedro

"At nangyari, na pagpasok ni Pedro, ay sinalubong siya ni Cornelio, at nagpatirapa sa kaniyang paanan, at siya'y sinamba. Datapuwa't itinindig siya ni Pedro, na sinasabi, Magtindig ka; ako man ay tao rin. (Mga Gawa 10:25-26)

Comments

Popular Posts