ROSARYO AT ESCAPULARYO AGIMAT NG MGA KATOLIKOAng Paggamit ng "Rosary Beads"ay matagal ng kaugalian ng mga HINDU at BUDHIESTA ito ay kanilang ginagamit sa Kanilang mga meditasyon bilang bahagi ng pang relihiyon na kasangkapan sa pakikipag-unayan sa mga dios sa mga budhiesta ito ay tinatawag na "JUZU" a traditional tool used to count the number of times a MANTRA is whilst meditating. sa mga Muslim tinatawag itong "TASBI"


"Kung ang KASAMAAN ay SUMAIYONG KAMAY ILAYO mo.."(Job 11:14)

Tasbi:(Muslim Rosary)

Juzu (Budhist Rosary)


BUDHA BEDS

Dito hinango ni Domengo ( Domenic) ang konsepto ng Rosaryo ito ay kinopya nya sa mga kaugalian ng mga Budhiest Monks na ng maglaon ay naging bahagi at kasangkapan ng Iglesia Katolika sa Pananalangin sa kay Maria.Ito ba ay Biblical.Hindi natin mabasa sa Banal na kasulatan na ang Panginoong Jesu Cristo at ang kanyang mga Apostol ay gumamit nito o ginamit man lang nito ng mga unang Kristiano.

Matagal na ito binabala sa Banal na Kasulatan na may may mga TAO TITIWALA sa mga WALANG KABULUHANG BAGAY.Ito ang dahilan na marami sa kinagisnan nating simbahan ang tumitiwala sa sa kapangyarihan ng Rosaryo at eskapularyo na ayon sa kanila kasangkapan daw ang mga ito ng pagliligtas ng Dios."Kayong NANGAGALAK sa isang bagay na WALANG KABULUHAN na nangagsasabi di baga kami ay nagtaglay para sa amin ng mga SUNGAY sa pamamagitan ng aming sariling kalakasan.(Amos 6:13)

Walang dumadaing ng katuwiran at WALANG nanananggalang ng katotohanan SILAY NAGSISITIWALA sa WALANG KABULUHAN.(Isa.59:4,I Sam.12:21)

"Ito ang iyong kapalaran ang bahagi ng sukat sa iyo na mula sa akin sabi ng Panginoon iyong nilimot ako at TUMIWALA KA SA KABULAANAN.(Jer.13:25,Jer.2:5)

maraming Tao nagtitiwala sa kapangyarihan ng Rosaryo "Tinatawag itong Rosaryo sa MGA TALI NG KAMATAYAN o TALI NG SHEOL.(Awit 18:4-5) sapagkat ang binibitin sa KRUS ay isinumpa MAMATAY. na Ito ay nagsilbing TALI sa leeg ng mga katoliko sa anyo Kuwentas o Amuleto.(Isa.3:20)

"Ang larawang inanyuan na binubo ng mangbububo at binabalot ng ginto ng platero at binubuan ng pilak na KWENTAS.(Isa.40:19)

Ito ang Naging Rule ng ROSARYO at ESKAPULARYO sa mga kababayan nating KATOLIKO naging TALI ito upang tumigas ang kanilang mga leeg sa pagsunod sa SALITA ng Dios.(Neh.9:29,Isa.48:4)

"Kaya't kapalalua'y gaya ng KUWINTAS sa kanilang LEEG..."ang panaginip sa pagkagising sa gayon Oh Panginoon Paggumising ka iyong hamakin ang kanilang LARAWAN.(Awit 73:6,20)

"Ang Panginoon ay Matuwid kaniyang PINUTOL ang mga PANALI ng masama.(Awit 129:4)

"On that day God will end the bondage of his people .He will break the slave-yoke off their neck,and destroy it as decreed.(Isa.10:27 LB)

Magpagpag ka ng alabok ,ikaw ay bumangon umupo ka sa iyong luklukan Oh Jerusalem MAGKALAG ka ng MGA TALI ng iyong leeg Oh bihag na anak na babae ng Sion.(Isa.52:2)

Na nagtitiwala sa mga karumaldumal na bagay .(Ezek.11:21,Job 14:4)Ito mga BAGAY NA MARUMI sa Paningin ng Panginoon  na hindi marapat Mahipo.(2 Cor.6:17)

Noon pa man ay hinula na ang pagkakaroon nito ang (Rosaryo ) sa kahulugan nito ay "HARDEN o HALAMANAN ng ROSAS (Garden of Rose) tinatawag rin ito Garland of Priest of Jupiter.(Acts 14:13)

"Bayan na minumungkahi akong palagi ng mukhaan na NAGHAHAIN sa mga HALAMANAN (Rose garden)at nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng mga laryo.(Isa.65:3)


"...at kayo'y mangalilito dahil sa MGA HALAMANAN na inyong pinili.(Isa.1:29) 

Noon pa man ang mga Pagano ay naghahain ng kamangyan ito ang mga panalangin.(Apoc.5:8) sa HARDEN ng ROSAS kaya noon pa man may "prayer or Novena na sa rosaryo dito hinango ng simbahan ang debosyon sa rosaryo.

Bukod dito Hinula na rin ang debosyon ukol sa berhen ng Carmelo (Our Lady of Mt. Carmel)o debosyon sa eskapularyo.

"At bagaman sila'y magsipagtago sa tuktok ng CARMELO aking hahanapin at sila mula roon atbagaman sila'y magsikubli sa aking paningin sa gitna ng dagat mula roo'y uutusan ko ang ahas at tutukain niyaon sila.(Amos 9:3)

"Kaniyang sinasaway ang dagat at tinutuyo ang lahat ng ilog ang basan ay nanlalata ang CARMELO at ang bulaklak ng libano ay nalalanta.(Nahum 1:4,Isa.33:9)

"...Aking babaliin ang busog at ang tabak at patitigilin ko ang pagbabaka sa lupain at akin silang pahihingaing tiwasay .(Oseas 2:18)

Ang busog na sumisimbolo sa escapularyo at ang Tabak na kumakatawan sa rosaryo ay babaliin sa araw ng paghihiganti ng Dios sa kanyang mga kaaway.

"...upang mula sa sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Dios na buhay ,na gumawa ng Langit ,at lupa at ng lahat ng nasa mga yaon.(Gawa 14:15)

"...Gaano katagal iibigin ninyo ang WALANG KABULUHAN at hahanap ng kabulaanan.(Awit 4:2) 

"At sinabi sa kanila ,itakuwil ng bawat isa sa inyo ang mga bagay bagay na kasuklamsuklam sa kaniyang mga mata at huwag kayong mangahawa sa mga diosdiosan ng egipto ako ang Panginoon ninyong Dios.(Ezek.20:7)

Comments

Popular Posts