HALLOWEEN

Isa sa mga Pagdiriwang ng mga kababayan natin tuwing sasapit ang tinatawag na "ALL SOULS" day ay ang "Halloween"kaya mayroon silang dinadadaos na mga "halloween party" kung  saan nagsusuot sila ng mga nakakatakot na anyo ,ginagawa nilang katatakutan ang pagdiriwang na ito bida sa panahon na ito ay mga HALIMAW, mga MALIGNO ,at mga KAMPON NG KADILIMAN sa pagdaraos na ito.


Isang selebrasyon na PINUPURI ang Deminyo actually ang pinagmulan ng kapistahang ito ay hango sa matamdang kaugalian ng mga paganong "Celtics "sa Ireland sa tinatawag nilang "festival of SAMAHAIN"na kanilang ipinagdiriwang tuwing November 1 ,na kung saan nung maglaon ay kinopya ng simbahan at naipasuk sa mga kapistahang kristiano.

Sa "festival ng Samahain"ang mga paganong "celtics "ay nagsusuot ng mga nakakatakot na anyo ng mga halimaw at ng mga nakakatakot  na nilalang.

Ito ay isang pagdiriwang na taliwas sa prinsepyo na itinuturo ng salita ng Dios. Isang pagdiriwang na lumuluwalhati sa kasamaan at mga gawa ng diablo.

"At nakita kung lumabas sa bibig ng dragon ,at sa bibig ng hayop ,at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong karumaldumal na gaya ng mga palaka sapagkat silay mga espiritu ng mga demonio nagsisigawa  ng mga tanda.(apoc.16:13-14)

Dito makikita natin yong anyo ng nakakatakot na anyo ng demonyo na pumupukaw sa talagang diwa ng TAKOT

niluluwalhati rin sa pagdaraos na ito ang kamatayan.

"Silay nangagtakda sa Sheol na parang kawan :kamatayan ay magiging pastor sa kanila.(Awit 49:14)


bukod sa kamatayan niluluwalhati din sa pagdaraos na ito ang Takot sa mga espiritu o MULTO.


"Nang magkagayo'y dumaan ang isang MULTO sa aking mulha at ang balahibo ng aking balat ay nanindig.(Job 4:15)

"katakutan at panginginig ay dumating sa akin at tinakpan akong kakilabutan.(Awit 55:5)

Diba ito ang diwa ng ng tinatawag "halloween"...katakutan at panginginig kaya ipinagdaraos ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga nakakatakot na anyo kaya ang buong lupain ay naging libis ng lilim ng kamatayan.(Awit 23:4)

"Baka kayo'y  mangagpakasama at gumawa sa inyo ng MGA LARAWAN na inanyuan wangis ng alin mang larawan na kahawig ng TAO na kahawig ng anomang hayop na nasa lupa ng ibong may pakpak ng umuusad sa lupa o anomang Isda na nasa tubig.(Deut.4:16-18)

"At sinabi niya sa akin ikaw ay pumasok at tignan mo ang mga masamang kasuklamsuklamna kanilang ginagawa rito sa gayo'y pumasok ako at nakita ko at narito ang bawat anyo ng nagsisiusad ng mga bagay at kasuklamsuklam na hayop at lahat ng larawan ng sangbahayan ni israel na naguhit sa pader sa palibot.(Ezek.8:9-10)

Diba ito ang ating masasaksihan tuwing ipinagdadaos ang Halloween makakakita tayo ng mga nakakatakot na anyo ng hayop at mga larawan.

Ngayon paano ba natin iwaksi ang mga bagay na ito!


"datapuwat kung mangagbata kayo ng dahil sa katuwiran ay mapalad kayo at huwag kayong MANGATAKOT sa kanilang pangtakot o huwag kayong mangagulo.(1 Ped.3:14)

"Sapagkat hindi tayo binigyan ng Dios ng ESPIRITu  ng katakutan kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan.(2 tim.1:7)

Makikita natin ang tunay na diwa biblico ay Wag dapat matakot sapagkat hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan bagkus binigyan tayo ng espiritu ng kapangyarihan at kahusayan dahil dito tinuturuan tayo na huwag tayong makibahagi sa mga walang mapapakinabangang gawa ng kadiliman bagkus at huwag magsiayon sa lakad ng sanlibutan kundi mag-iba sa pamamagitan  ng pag iisip upang mapatunayan kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios na nagsisilayo sa bawat anyo ng masama "Ang Halooween " ay isang uri ng anyo ng masama na sinusunod ng mga taga-sanlibutan kaya pinapayuhan ang mga lingkod ng Dios na huwag tularan ang masama sabagay na ito nahayag ang ANAK NG DIOS upang iwasak ang gawa ng diablo.(1Juan 3:8)

"at Huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabangan na gawa ng kadiliman kundi bagkus inyong sawatain.(Efe.5:11)

At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios.(Roma 12:2)

Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Dios: ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Dios.(3Juan 11)

Layuan ninyo ang bawa't anyo ng masama.(1 Tes.5:22)
Sa bagay na itoy nahayag ang ANAK ng DIOS upag ang iwasak ang gawa  ng diablo,(1 John 3:8)

Ngayon sino ang dapat katakutan ng mga anak ng Dios na hindi natatakot sa sa mga Gawa ng kadiliman?


"Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan.(kaw.9:10) sia ang dapat katakutan ang Makapangyarihan at KAKILAKILABOT.(Deut.10:17)

At ang pagkatakot sa Panginoon ay pagsunod sa kanyang mga utos.(Ecle.12:13)

"Our FATHER in heaven HALLOWED be your NAME.(Mat.6:9)

kaya "Huwag kayong matakot sa biglang pagkatakot.(Kaw.3:25)

"Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan ng gabi.(awit 91:4-5)

Hindi rin ipinapahintulot ang makipagsangunian sa patay at masamang espiritu.(deut.18:10-12)

" At ang taong magbalik sa INALIHAN ng masang espiritu at sa mga mangkukulam upang manalig sa mga yaon ay itititig ko ang aking mukha laban sa taong yaon.(Lev.20:6)

"Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan magpapahinga sa KAPISANAN NG PATAY.(Kaw.21:16)

Comments

Popular Posts