MARIA TAGAPAGLIGTAS

Isa sa Pangunahing aral ng iglesia katolika ay ang pagiging "Co-redemptrix" ni Maria na ina ni Jesus ito ba ay biblical saan matatagpuan na si Maria ay isang panibagong tagapagligtas sa mga mananampalataya .pinipilit ng mga defensor katoliko ang pagiging bahagi ni Maria sa pagliligtas ng sangkatauhan .ayon sa kanila malaki daw ang papel ng Ina ni Jesus sa Pagliligtas .Ngayon sa Biblea si Maria ba nangangailangan ng TAGAPAGLIGTAS o sia ay isa ring TAGAPAGLIGTAS.

"Ganito ang patotoo ng tunay na Maria "At sinabi ni Maria ,dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon .at nagalak ang aking espiritu sa DIOS NA AKING TAGAPAGLIGTAS.(Luc.1:46-47)

Aminado ang Tunay na Maria sia mismo nangangailangan ng TAGAPAGLIGTAS at ayon sa kanya ang DIOS ang Tagapagligtas.

"Ako samakatuwid baga'y ako ang Panginoon at liban sa akin WALANG TAGAPAGLIGTAS(Isa.43:11) isang GANAP na DIOS na TAGAPAGLIGTAS.(Isa.45:21)

Gayon may Ako ang Panginoon mong Dios mula sa lupaing ng egipto ;at WALA kang nakikilalang DIOS kundi Ako,AT LIBAN sa akin ay WALANG TAGAPAGLIGTAS.(Oseas 13:4)

Ayon sa Panginoong DIOs walang Tagapagligtas maliban sa kaniya...kaya walang tinatawag na CO-redemtrix "ang pagliligtas ay UKOL lamang sa Panginoon.(Awit 3:8) dahil Dios ang Panginoong Jesu cristo.(1 john 5:20) siya ay Dios na Tagapagligtas.(Luc.2:11,2 Ped.1:1,tito 2:13)na ang ibig ang Lahat ng Tao ay mangaligtas at mangakaalam ng katotohanan.(1 tim.2:3-4)

Walang Co-redemtrix na sinasabi sa bible ..."This is what The lord says- your REDEEMER The Holy One of Israel .(isa.43:14)

"This is what The Lord says-Israel 's King and REDEEMER ,the Lord almighty ,I'am the first ;and I'am the last .apart from me there is no God.(Isa.44:6)

Kaya ang Aral na "CO-redemtrix si Maria ay isa kathang aral at unbiblical. Hindi kailangan ng CO-redemtrix kasi malakas ang Dios na Manunubos...."yet thier REDEEMER is STRONG.(Jer.50:34)

"....At WALANG TAONG magliligtas sa inyo.(deut.28:29)

"...Akoy sumusugat ,at Ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay.(deut.32:39,Oseas 2:10)

Dito maliwanag na WALANG TAONG magliligtas kundi ang Pagliligtas ay ukol lamang sa Panginoon.

Ang iglesia Katolika ay kumatha ng mga Tagapagligtas na hindi nakakapagligtas..."...Silay walang kaalaman na nangagdadala ng kahoy ng kanilang larawang inanyuan at nagsisidalangin sa dios na HINDI MAKAPAGLILIGTAS.(Isa.45:20)

Gumawa sila ng Larawan ni Maria na kanilang Dinadalanginan na hindi makapagliligtas ...sa kanila na sila naging mga mangmang sa unawa ...na nagtitiwala sa TAO na WALANG SAKLOLO.(Awit 146:3)na ang tulong ay walang kabuluhan.(Awit 60:11) kaya ng TUNAY nA SAKLOLO ng matuwid ay ang Panginoon...sia ang PERPETUAL HELP na tunay.

"ititingingin ko ang aking mga mata sa mga bundok saan baga mangagaling ang aking SAKLOLO ?ang SAKLOLO sa akin ay nangagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa (Awit 121:1-2)

At sa kanino mang iba ay walang Kaligtasan sapagkat walang ibang Pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao ,na sukat nating ikaliligts.(Acts 4:12)

Sa pangalan lamang ng Panginoong Jesu Cristo matatagpuan ang kaligtasan at ang tumatawag sa Panginoon ay maliligtas.(Acts 2:21)

"Sumasakaniya ay ISANG KAMAY NA LAMAN (TAO) ;ngunit sumasaatin ay ang Panginoong nating DIOS upang tulungan tayo.(1 Cro.32:8)

Dahil sa Pagtatanyag ng mga Katoliko na Co-redemtrix din si Maria may Tanung ang Dios?

"Bakit nang akoy naparito ay walang tao?ako'y tumawag ay walang sumagot ?naging maiksi na baga ang aking kamay na hindi makatubos?o WALA AKONG KAPANGYARIHANG MAKAPAGLIGTAS..."(Isa.50:2)


Ito rin ang Tanung natin sa KANILA hindi naba kaya ng Dios na MAGLIGTAS at kailangan pa ng TULONG ni MARIA

Comments

Popular Posts