MARIA INAKYAT SA LANGIT KATAWAN AT KALULUWA TOTOO BA ITO

Isa sa malaganap na paniniwala sa Iglesia Katolika ay ang Pag-akyat kay Maria Katawan at kaluluwa sa Langit ayon sa aral na ito inakyat daw si Maria sa langit nung panahon malapit na cia mamatay.Ito ba ay Biblical mayroon kayang nakatala sa Biblea na inakyat si Maria na Ina ni Jesus sa Langit.

Kung ang Banal na kasulatan ang ating sasanguniin walang may nakatala na inakyat si Maria sa langit na both katawan at kaluluwa (Both body n soul) ito ay isang katha lamang sa Iglesia Katolika na ang basihan ay tradisyon ng tao.


Ang kathang ito ay katha ng mala demonyong kaisipan ng mga pari na naghahangad na itulad si Maria sa Panginoong jesu Cristo na ng mangabuhay na magmuli sa patay ay umakyat sa Langit.(Col.3:1) ang kinathang aral na ito ay kaisipan ni satanas at isang lisyang panampalataya.

Sa katotohanan ang Maria na Ina ng ating Panginoong Jesu Cristo ay namatay na gaya ng karaniwang tao.(Heb.9:27)

Paanong mangyari na iaakyat si maria sa langit na katawan at kaluluwa kung ang ang Laman at dugo ay hindi makakapasok sa Kaharian ng Dios Sa Langit.

"Sinasabi ko nga ito,mga kapatid na ang laman at ang Dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan.(1 Cor.15:50)

sa Banal na kasulatan ang LAMAN AT DUGO ay hindi makakapasok sa KAHARIAN NG DIOS sa LANGIT kaya imposible na inakyat si Maria na katawan at kaluluwa sa langit.kasi bago manahin ng tao ang KAHARIAN ng DIOs kailangan munang itong katawan nating may KASIRAAN ay Palitan ng katawan na walang Kasiraan duon palang magiging ganap ang ating katawan para makapasok sa Langit.(1 Cor.15:51-54,Heb.11:39-40) at ito ay magaganap sa muling pagkabuhay ng mga patay at upang silay huwag maging sakdal na BUKOD sa atin.(Heb.11:40)

Ngayon kung hindi si Maria ang Umakyat sa Langit sino ito!

"At sinabi mo sa iyong sarili ako'y sasampa sa LANGIT aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituiin ng Dios, at akoy uupo sa bundok ng kapisanan .sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan .ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap akoy magiging gaya ng Kataastaasan.(Isa.14:13-14)

Si Satanas ang manlilinlang na na paroot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog.(Job 1:7)

Bagaman ang kaniyang karilagan ay napaiilanglang hanggang sa LANGIT at ang kaniyang ULO ay Umaabot hanggang sa mga ALAPAAP gayon may matutunaw siya magpakailanman.na gaya ng kaniyang dumi silang nangakikita sa kaniya ay mangagsasabi nasaan siya.(Job 20:6-7)

Ang Panginoong Jesu cristo Lamang ang UMAKYAT sa LANGIT nung First Century.(Juan 3:13) walang may nakatala na bukod sa Panginoong Jesu Cristo ay may inakyat pang iba.

Ang mala Demonyong kaisipang inakyat si Maria sa langit both body and soul ay kinatha lamang ng Iglesia katolika na kanilang KASAMAANG KATHA ay UMABOT HANGGANG LANGIT.

"...sapagkat ang Aming mga KASAMAAN ay nagsilala sa Aming Ulo ,at ang aming SALA ay UMABOT hanggang LANGIT.(Ezra 9:6) na ang kanilang bibig ay sa mga LaNGIT at ang kanilang dila lumalakad sa lupa.(Awit 37:8-9)

Ganito kinatha ng mga paring katoliko ang aral na Inakyat si Maria sa Langit Both body and soul isang aral na walang basihan sa Banal na kasulatan.

Comments

Popular Posts