PENITENSYA SA SEMANA SANTA

Sa panahon ng Tinatawag ng mga Katoliko na semana santa ay may kakaibang pagdiriwang ang simbahang katoliko kung paano ipagdiwang ang pag-alala sa kamatayan at paghihirap ng ating Panginoong Jesu Cristo marami sa mga mananampalatayang katoliko nagsasagawa nito sa pamamagitan ng pagpipinetinsya o pagpapahirap ng katawan sa paniniwala na ito ay nakakatulong para mabawasan ang kanilang mga kasalanan.

Ito ba ay Biblical pinapahintulot ba ng banal na Kasulatan na ating pahirapan ang ating katawan sa layunin ng paglilingkod.

"Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa ,at sa pagpakababa ,at sa PAGPAPAKAHIRAP SA KATAWAN ;ngunit walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman.(Col.2:23)

Ito palang pagpapakahirap sa Katawan sa pamamagitan ng pagpepinitensya na kung saan pinarurusahan ang sariling katawan sa pamamagitan ng pagpalo at pagpapapaku ay isang anyo ng karunungan sa pagsambang kusa na wala anomang kabuhan sa ikalalayaw ng Laman ito ay gawain ng mga pagano na bahagi ng kanilang pagsamba sa kanilang mga baal.(1 kings 18:25-29)

"At silay nagsigawan ng malakas ,at silay nagsipagkudlit ayon sa kanilang kaugalian ng sundang at mga sibat ,hanggang sa bumuluwak ang dugo sa kanila."

Ginagawa rin ito sa mga patay dahil sa panahon ng semana santa patay ang dios ng mga katoliko kaya gumagawa rin sila ng ganitong pagpipenitesya tanda ng kanilang paglulukha na siyang kinamuhian ng Dios.

"Huwag ninyong kukudlitan (o susugatan) ang inyong laman dahil sa namatay ..."(Lev.19:28)


17 Lahat ng kamay ay nanghihina at bawat tuhod ay nangangatog. 18 Bawat isa'y nakabalot ng sako, pinaghaharian ng matinding takot. Ang kanilang mga ulo'y naahitan, nakatungo dahil sa laki ng kahihiyan.(Ezek.7:17-18)

Ang papapahirap ng katawan ay isang kaugaliang pagano na minana ng mga katoliko sa panahon ng semana santa na kung saan patay ang kanilang dios. ito rin ay tanda ng taong sinaniban ng masamang espiritu.(Mar.5:5) na kung saan pinahihirapan at sinasaktan ang kanilang katawan.

ang pagpanakit sa katawan ay tinutulan ng apostol Pablo.(Gawa 16:28) bagkus ang Payo niya ay Ingatan ang ating mga sariling katawan at ang Boung kawan.(Acts 20:28) at ang umiibig sa kanyang katawan kumakandili nito.(efe.5:29)

"Watch out for those who do evil things,those DOGS ,those who insist on CUTTING THE BODY.(Phil.3:2 Good news)

"Ngayon nga bakit ninyo tinutukso ang Dios na inyong nilalagyan ng PAMATOK (PASAN) ang batok ng mga alagad na kahit ang ating magulang ni tayo man ay hindi maaring makadala.(Gawa 15:10) ng PASAN .(Neh.13:19)

Kaya wala tayong Krus na pamatok na dapat pasanin na isang anyo ng pagpepinitensiya.(Jer.10:3-4) o kailangan mang magpapaku sa krus .ang huwad na pagpipinetensiya tulad ng paggutom sa sarili ay walang kabuluhan.(isa.58:2-5) kahit mag babasa man tayo ng pasyon sa mga likuang daan at magprusisyon sa mga station of the cross.(Mat.6:5)

Comments

Popular Posts