PAGPAPARANGAL SA MGA SANTO


Hindi Kailangan ng mga tunay na santo ang pagpaparangal sa kanila .

Basa:

"Na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri,  ay magmapuri sa Panginoon. (1 Corinto 1:31)

Kaya sa Dios ang lahat ng kapurihan upang ang sinoman ay huwag magmapuri. (Efeso 2:9)

Sapagkat ang mga tunay na mga santo ay mga alipin lamang na gumaganap ng kanilang katungkulan sa Dios. (Lucas 17:10) na walang may hinahangad na pagpuri sa kanila.

Sapagkat kailanman hindi dakila ang alipin sa kanyang Panginoon.(Juan 13:16) kung paano ang tao ay hindi ganap kay sa Dios.(Job 25:4,Job 4:17)

Ngayon kaninong diwa ang gusto mapuri at maparangalan o mapagpugayan ng mga tao.

Basa:

"Sa aba ninyong mga Fariseo! sapagka't inyong iniibig ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pagpupugay sa mga pamilihan. (Lucas 11:43)

Diwa pala Ito ng isang Fariseo.

Comments

Post a Comment

Popular Posts