ANAK NI MARIA LALONG HIGIT KAY SA PROPETA BAGKUS ISANG PANGINOON NI DAVID


YG AbdulrahmanAng nanay ni hesus na c maria ay nagagalak sa tunay na diyos,at ang kanyang anak ay kilala nya bilang propeta ng diyos,Oh mga xtian,tigas pa rin ba mga puso nyo?gising na!Ang Sabi ni Maria ang Puso niya nagpupuri sa PANGINOON ....Eh saan itong PANGINOON na ito na PINUPURI nya....Ito ang sagot ni Anghel Gabriel sa Kanya ....MAGALAK ka IKAW na TOTOONG pinakamamahal ANG PANGINOON ay SUMASA IYO.(Lucas 1:28) yong PINAGBUBUNTIS PALA NI MARIA ay ang  PANGINOON na Nagkatawang tao.(Juan 1:1,14) at ito rin ang TAGAPAGLIGTAS.(Lucas 2:11) kaya ang sabi ni Maria ang aking espiritu NAGAGALAK sa Dios na aking TAGAPAGLIGTAS.....Eh si Kristo ito ... ang ATING DIOS AT TAGAPAGLIGTAS NA SI JESU CRISTO .(2 Pedro.1:1)

Oo at ikaw, sanggol, tatawagin kang propeta ng kataastaasan; Sapagka't magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon, upang ihanda ang kaniyang mga daan;(Lucas 1:76) 


MAGPAPAUNA KA SAUNAHAN NG MUKHA NG PANGINOON UPANG IHANDA ANG KANYANG DAAN ABA MAY PANGINOON NA DARATING NA MAUUNA SI JUAN BAUTISTA NA IHANDA ANG DAAN NITO 

SINO KAYA ANG PANGINOON NA ITO? 

Sapagka't ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. (Mateo 3:3) Ito ang PANGINOON ni DAVID sa Espiritu samakatuwid ang CRISTO.(Mateo 22:42-45) na hindi BASTA PROPETA NGUNIT LALO PANG HIGIT KAY SA ISANG PROPETA sapagkat siya ay PANGINOON na darating.

Datapuwa't ano ang nilabas ninyo? upang makita ang isang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, at lalo pang higit kay sa isang propeta. Ito yaong tungkol sa kaniya'y nasusulat, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo.(Mateo 11:9-10)

Kaya si Maria ay hindi TINAWAG na INA ng PROPETA kundi INA NG PANGINOON 

At ano't nangyari sa akin, na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin? (Lucas 1:43)

Sa pagkakatawang tao ng PANGINOON.(Juan 1:14) na kung saan ipinaglihi at ipinanganak siya ng isang dalaga.(Isaias 9:6,Mateo 1:23) sa isang katawang laman na inihanda ng Ama.(Hebreo 10:5) na kanyang papasukan.(Ezekiel 44:2) para maging Templo ng Dios Anak .(Juan 2:21) na na kung saan siya ay tatahan .(Mateo 23:21)na dumuroon ang kanyang puso at mata.(2Cronica 7:16) 

Comments

Popular Posts