ALAM BA NI MARIA NA DIOS SI JESUS


Natural alam niya? DAHIL  pinaalam sa kanya ng ANGHEL na ang sumasa kanya na Ipaglilihi niya ay ISANG DIOS o "PANGINOON" na  ANAK NG KATAASTAASAN ,....." At pumasok siya sa kinaroroonan niya, at sinabi, Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ((((((((ang Panginoon ay sumasa iyo)))))))..." At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalake, at tatawagin mo ang kaniyang pangalang JESUS. Siya'y magiging dakila, at tatawaging Anak ng Kataastaasan: (Luc.1:28,31-32) 

ANG SABI NG ANGHEL GABRIEL KAY MARIA ...."ANG PANGINOON AY SUMASA IYO (MARIA) ITO ANG PANGINOON NA IPAGHAHANDA NG ISANG SUMISIGAW SA ILANG 

A voice cries: “In the wilderness prepare the way of the LORD; make straight in the desert a highway for our God.(Isaiah 40:3)

Oo at ikaw, sanggol, tatawagin kang propeta ng kataastaasan; Sapagka't magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon, upang ihanda ang kaniyang mga daan; (Luc.1:76)

ANG DIOS O ANAK NG DIOS  NA SUMASA ATIN O NASA GITNA NATIN.(JUAN 1:18,MAT.1:22-23) ANG PANGINOON NA DINADAKILA NI MARIA.(LUC.1:46) SAMAKATUWID ANG CRISTO ANG PANGINOON.(LUC.2:11,)AT ITO NGA AY SI JESUS ANG CRISTO ANG  PANGINOON.(LUC.2:11) NA PANGINOON RIN  AT DIOS NA NAKAUPO SA KANAN NG AMA SA LANGIT.(AWIT 110:1,HEB.1:8) ANG ANAK NG KATAASTAASANG DIOS NA AMA NA TUNAY NA DIOS.(1JN.5:20) NA MAGLILIGTAS NG KANYANG BAYAN SA KASALANAN.(MAT.1:21) KAYA ANG IPAPANGALAN SA KANYA AY JESUS NA ANG KAHULUGAN NITO SA HEBREO AY "DIOS NA MAGLILIGTAS"Jesus means in Hebrew: "God saves."This is what the LORD Almighty says: "I will save my people from the countries of the east and the west.(Zechariah 8:7)

New American Standard Bible 
No one has seen God at any time; the only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him.

New International Version
No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.

New Living Translation
No one has ever seen God. But the unique One, who is himself God, is near to the Father's heart. He has revealed God to us.

International Standard Version
No one has ever seen God. The unique God, who is close to the Father's side, has revealed him.

Aramaic Bible in Plain English
No man has seen God at any time; The Only Begotten God Who is in the bosom of The Father, he has declared him.”


Ang patunay Wala pa si Maria alam na ng mga Judio na mangyayari ito kasi hinulaan na yan panahon pa ni propeta Isaias ,... Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. (Isaias 9:6)KAYA KUNG ANG TANONG ALAM BA NI MARIA NA ANG SANGGOL NA KANYANG IPAPANGANAK AY DIOS NA NAGKATAWANG TAO.(JN.1:1,14)?=====ALAM NIYA====KAYA NGA SA KASALAN SA CANA NG GALILEA NUNG MAUBOS ANG ALAK NA INIHANDA NG IKINASAL HUMILING SI MARIA KAY JESUS NA GUMAWA NG ALAK NGUNIT HINDI PA ITO ANG NAPAPANAHON KAYA ALAM NI MARIA NA ITONG ANAK NIYA AY MAY KAPANGYARIHANG MAGHIMALA DAHIL ITO  ANG ANAK NG KATAASTAASAN NA PINAALAM NA SA KANYA NG ANGHEL.(JN 2:1-11) NAGSILBE SI MARIA KAY JESUS PARA MATUPAD ANG PANGAKO NG SANGBAHAYAN NI ISRAEL NA ANG KANYANG MGA SAMBAHAYAN AY MAGLILINGKOD SA PANGINOON.


Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa, Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, Narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating; narito, ang kaniyang kagantihan ay nasa kaniya, at ang kaniyang ganti ay nasa harap niya. (Isaias 62:11)


Ikaw ay umawit at magalak, Oh anak na babae ng Sion; sapagka't narito, ako'y naparirito, at ako'y tatahan sa gitna mo, sabi ng Panginoon.(Zac.2:10) at natupad sa pagparito ng ANAK NG DIOS sa GITNA natin.(Juan 1:1,14,18) 

At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran; kung ang mga dios ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng Ilog, o ang dios ng mga Amorrheo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan: nguni't sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon.(Josua 24:15)

Comments

Popular Posts