ISAIAS 43 NATUPAD BA SA INC1914


Isaias 43:1-10 Iglesia ni Cristo 1914 ba ang katuparan.

Isa ito mga hula sa Banal na Kasulatan na ginagawang batayan ng Mga Kaanib sa Iglesia ni Cristo 1914 ayon sa kanila natupad daw ito sa paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas.

Tumama ba sa HULA ang pag-aangkin na ito ng INC 1914 na sila ang katuparan ng mga anak na lalake na mula sa malayo at mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa na dadalhin ng Panginoon mula sa silangan at pipisanin mula sa Kanluran.

Sisimulan natin ang pagsusuri sa mga talatang ito kung natupad nga ba ito sa kanila!!!!

Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 

Ans.Pansinin ang tinutukoy sa Isaias 43:1 na dadalhin ng Panginoon mula sa silanganan at pipisanin sa kanluran ay ang "JACOB" o ang "Israel "dito pala pinakilala na kung sino mga anak na lalake at mga anak na babae ng Dios na kanyang pipisanin ito ay tumutukoy sa LAHING ISRAEL at hindi sa INC 1914 na pinangaral ni Felix Y Manalo. 

Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. 

Ans.Pansinin natin na itong Bayan ng Dios na kanyang pipisanin ay ibinigay niyang pantubos ay ang Egipto , Etiopia at ang Seba natupad ba ito sa INC 1914 Hindi naman WALA NGANG MEMBER ANG CULTO NI MANALO sa EGYPT , at Hindi rin kilala ang CULTO ni MANALO sa ETIOPIA at MGA SEBA

Ang Hula ito ay Tumutukoy ito sa ISrael na nangalat sa Egypt at Etiopia at bahagi ng mga Seba na kung saan tinubos sila ruon ng Dios para pisanin sa pangangalat.

Ang Israel sa Egipto

Egyptian Jews constitute both one of the oldest and youngest Jewish communities in the world. While no exact census exists, the Jewish population of Egypt was estimated at fewer than one hundred in 2004,down from between 75,000 and 80,000 in 1922.The historic core of the indigenous community consisted mainly of Arabic-speaking Rabbanites and Karaites. After their expulsion from Spain, more Sephardi and Karaite Jews began to emigrate to Egypt, and their numbers increased significantly with the growth of trading prospects after the opening of the Suez Canal, therefore Jews coming from all over the territories of the Ottoman Empire as well Italy and Greece started to settle in the main cities of Egypt to eventually constitute a majority and commercial and cultural elite of the modern community. The Ashkenazi community, mainly confined to Cairo's Darb al-Barabira quarter, began to arrive in the aftermath of the waves of pogroms that hit Europe in the latter part of the 19th century.

Ang Israel sa Etiopia 

The Ethiopian Jews in Israel (Hebrew: יהודי אתיופיה בישראל) or the Ethiopian Jewish community in Israel (Hebrew: קהילת יהודי אתיופיה בישראל or העדה האתיופית בישראל) refers to the immigrants and descendants of the immigrants of the Beta Israel communities of Ethiopia, who nowadays reside in Israel.

Most of Beta Israel community emigrated from Ethiopia to Israel during two massive waves of immigration mounted by the Israeli government—"Operation Brothers" (1979-1990) and during "Operation Solomon" (1991).

Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay.Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran; 

Ayon sa INC 1914 ang SILANGAN daw ay ang PILIPINAS at ang KANLURAN DAW ay ang AMERICA natupad daw ito nung IPANGARAL ni MANALO ang INC sa pilipinas nuong 1914 at natupad daw ang pagpisan sa kanluran nung MAITAYO ang LOCAL nila sa HAWAII nuong 1973

Ang PILIPINAS ay NASA SILANGAN hindi ang PILIPINAS ang SILANGAN hindi natupad sa INC1914 natupad ito sa Bansang ISRAEL ng ang ISRAEL ay bumalik mula sa Pangangalat "Diaspora"

The Jewish diaspora (or simply the Diaspora; Hebrew Galut גלות; Yiddish Golus) was the historical exile of Jews from the region of the Kingdom of Judah and Roman Judaea, as well as the later emigration from wider Eretz Israel.

The diaspora began with the 6th century BCE conquest of the ancient Kingdom of Judah by Babylon, the destruction of the First Temple (c. 586 BCE), and the expulsion of the population, as recorded in the Bible. The Babylonian ruler, Nebuchadnezzar, allowed the Jews to remain in a unified community in Babylon. Another group of Jews fled to Egypt, where they settled in the Nile delta. From 597 BCE onwards, there were three distinct groups of Hebrews: a group in Babylon and other parts of the Middle East, a group in Judaea, and another group in Egypt. While Cyrus the Persian allowed the Jews to return to their homeland in 538 BCE, most chose to remain in Babylon, becoming what is now known as the Mizrahi Jewish ethnic division. A large number of Jews in Egypt became mercenaries in Upper Egypt on an island called the Elephantine. Most of these Jews retained their religion, identity, and social customs; both under the Persians and the Greeks, they were allowed to conduct their lives according to their own laws.

In 63 BCE, Judaea became a protectorate of Rome, and in 6 CE was elevated to a Roman province. The Jews began to revolt against the Roman Empire in 66 CE during the period known as the First Jewish–Roman War which culminated in the destruction of Jerusalem in 70 CE. During the siege, the Romans destroyed the Second Temple and most of Jerusalem.In 132, the Jews rebelled against Hadrian. In 135, Hadrian’s army defeated the Jewish armies and Jewish independence was lost. Jerusalem was turned into a pagan city called Aelia Capitolina and the Jews were forbidden to live there, and Hadrian changed the country’s name from Judea to Syria Palestina.

During the Middle Ages, the Jews had divided into distinct regional groups which today are generally addressed according to three primary geographical groupings: the Ashkenazi Jews who immigrated to Central and later Eastern Europe, the Sephardi Jews who settled in Iberia and later North Africa, and the Mizrahi Jews who remained in the Babylon after the destruction of the First Temple. Ashkenazi populations grew rapidly from the 16th to the 19th centuries, with the largest diaspora populations in the Polish–Lithuanian Commonwealth and the Russian Empire. Millions of Jews migrated to the Americas in the 20th century. In the early 21st century the largest diaspora populations were in the United States (~ 5.75 million), France (~ 475,000), Canada (~ 375,000), the United Kingdom (~300,000), Russia (~ 200,000), Argentina (~200,000) and Germany (~120,000).

At mangyayari, sa araw na yaon, na ilalapag ng Panginoon uli ang kaniyang kamay na ikalawa upang mabawi ang nalabi sa kaniyang bayan na malalabi, mula sa Asiria, at mula sa Egipto, at mula sa Patros, at mula sa Cus, at mula sa Elam, at mula sa Sinar, at mula sa Amath, at mula sa mga pulo ng dagat.At siya'y maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa, at titipunin niya ang mga tapon ng Israel, at pipisanin ang mga nangalat ng Juda mula sa apat na sulok ng lupa.(Isaias 11:11-12) 

Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa; 

Ans. Pansinin ayon sa UNAWA ng INC 1914 ang SILANGAN ay PILIPINAS ang KANLURAN ay AMERICA pero ANG HILAGAAN at TIMUGAN ginawang PROTESTANTE at KATOLIKO HAHAHAH!!!!!

At ang WAKAS ng LUPA daw ay 1914 ano ba namang KATANGAHAN ito (SAANG ENCYCLOPIADIA na ginawa ng mga BIBLE SCHOOLAR na ang MEANING NG "WAKAS NG LUPA AY 1914 !!!!! MAYROON BA NUON 

Bawa't tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. 

Since the Diaspora, some Jews have aspired to return to "Zion" and the "Land of Israel",though the amount of effort that should be spent towards such an aim was a matter of dispute. The hopes and yearnings of Jews living in exile were articulated in the Hebrew Bible,and are an important theme of the Jewish belief system.After the Jews were expelled from Spain in 1492, some communities settled in Palestine.During the 16th century, Jewish communities struck roots in the Four Holy Cities—Jerusalem, Tiberias, Hebron, and Safed—and in 1697, Rabbi Yehuda Hachasid led a group of 1,500 Jews to Jerusalem.In the second half of the 18th century, Eastern European opponents of Hasidism, known as the Perushim, settled in Palestine.

The first wave of modern Jewish migration to Ottoman-ruled Palestine, known as the First Aliyah, began in 1881, as Jews fled pogroms in Eastern Europe.Although the Zionist movement already existed in practice, Austro-Hungarian journalist Theodor Herzl is credited with founding political Zionism, a movement which sought to establish a Jewish state in the Land of Israel, by elevating the Jewish Question to the international plane. In 1896, Herzl published Der Judenstaat (The State of the Jews), offering his vision of a future Jewish state; the following year he presided over the first World Zionist Congress.

The Second Aliyah (1904–14), began after the Kishinev pogrom; some 40,000 Jews settled in Palestine, although nearly half of them left at a later point in time.Both the first and second waves of migrants were mainly Orthodox Jews, although the Second Aliyah included socialist groups who established the kibbutz movement. During World War I, British Foreign Secretary Arthur Balfour sent a letter that stated:

His Majesty's government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."

The Jewish Legion, a group primarily of Zionist volunteers, assisted in the British conquest of Palestine in 1917. Arab opposition to British rule and Jewish immigration led to the 1920 Palestine riots and the formation of a Jewish militia known as the Haganah (meaning "The Defense" in Hebrew), from which the Irgun and Lehi, or Stern Gang, paramilitary groups later split off.In 1922, the League of Nations granted Britain a mandate over Palestine under terms similar to the Balfour Declaration.The population of the area at this time was predominantly Arab and Muslim, with Jews accounting for about 11% of the population.

The Third (1919–1923) and Fourth Aliyahs (1924–1929) brought an additional 100,000 Jews to Palestine.Finally, the rise of Nazism and the increasing persecution of Jews in the 1930s led to the Fifth Aliyah, with an influx of a quarter of a million Jews. This was a major cause of the Arab revolt of 1936–1939 and led the British to introduce restrictions on Jewish immigration to Palestine with the White Paper of 1939. With countries around the world turning away Jewish refugees fleeing the Holocaust, a clandestine movement known as Aliyah Bet was organized to bring Jews to Palestine.By the end of World War II, the Jewish population of Palestine had increased to 33% of the total population.

Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata, at ang bingi may mga tainga. 

Mapisan ang lahat na bansa, at magpulong ang mga bayan: sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito, at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? dalhin nila ang kanilang mga saksi, upang sila'y mapatotohanan: o dinggin nila, at magsabi, Katotohanan nga. 

Ans. Pansinin natin LAHAT NA BANSA mapisan at MAGPULONG ang mga BAYAN nung ITAYO ba ang CULTO NI MANALO nagpisan ba ang MGA BANSA at NAGPULONG ang mga BAYAN,,,,WALA NAMAN !!!!

Pero nung IDEKLARA ang JEWISH STATE sa UNITED NATION doon NAGPISAN AT NAGPULONG ANG MGA BAYAN nuong MAY 15,1948


On 29 November 1947, the United Nations General Assembly recommended the adoption and implementation of the United Nations partition plan of Mandatory Palestine. On 14 May 1948 David Ben-Gurion, the Executive Head of the World Zionist Organization and president of the Jewish Agency for Palestine, declared "the establishment of a Jewish state in Eretz Israel, to be known as the State of Israel," a state independent upon the termination of the British Mandate for Palestine, 15 May 1948.

Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko.

Comments

Popular Posts