KRISTO ANG ANAK NG DIOSNgayon Pag-aralan natin ang isang Paksa ukol sa Panginoong Jesu Cristo ang kanyang Pagka-Dios o ang kanyang Pagiging Bugtong na Anak ng Ama.

Ito ba ay Biblical ?Tooo ba ang sinasabi ng Iba Wala daw Kristo nung hindi pa sia  ipanganak ni Maria .ito ang ating lulutasin sa araw na ito sa pamamagitan ng Banal na kasulatan

Taga Lupa ba ang ating Panginoong Jesu Cristo?Ito ang kanyang sagot;

"At sa kanila'y kaniyang sinasabi kayo'y mga taga ibaba ,Ako'y taga ITAAS ,kayoy mga taga sanlibutang ito ako'y hindi taga sanlibutang ito.(Juan 8:23)

Dito maliwanag na sinabi ng Ating Panginoon Jesu kristo nas hindi sia taga Ibaba o taga lupa kundi sia ay TAGA ITAAS .Ngayon ano ang ibig sabihin nito.

"Sapagkat bumaba akong MULA SA LANGIT hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban ,kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.(Juan 6:38)

Ang Ibig sabihin pala ng Panginoong Jesus na sya ay Taga -Itaas ay  sya'y  Taga Langit o bumaba galing sa langit.(Juan 6:51)kaya Bago nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus Cristo sya ay nagmula sa Langit at bumaba sya para ganapin ang kalooban ng kanyang Ama na nagsugo sa kanya.

Ngayon nung nasa Langit pa ang ating Panginoong Jesu Cristo Ano ang kanyang kalagayan?

"Nang pasimula siya ang VERBO ,at ang VERBO ay sumasa Dios at ang VERBO ay DIOS .Ito rin nang pasimulay sumasa Dios.(Juan 1:1-2)

Sabi sa Pasimula siya ang VERBO at kasama ng Dios ang Verbo at ang "ANG VERBO AY DIOS" kaya ang kalagayan ng Panginoong Jesu Cristo  ay Dios at tinawag syang VERBO .

Ngayon Itong bang Verbo na ito ay isang Kaisipan o panukala lamang ....HINDI...sapagkat ang VERBO ay Pangalan ng isang PERSONA ..."At siya'y nararamtam ng damit na winisikan ng dugo at ang kaniyang PANGALAN ay TINATAWAG na ang VERBO NG DIOS.(Apoc.19:13) na syang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon.(Apoc.19:16)

Kaya ito Verbo na kasama ng Dios hindi ito kaisipan o panukala lamang tulad ng paniniwala ng mga Kulto ni Manalo kundi ito ay Pangalan ng ating Panginoong Jesu Cristo at ang Verbo na ito na kasama ng Dios ay "DIOS"

Ngayon itong Verbo na ito bumaba sa Langit at nagkatawang Tao .."At nagkatawang TAO ang VERBO at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian ,kaluwalhatian gaya ng BUGTONG NG AMA)na puspos ng biyaya at katotohanan.(Juan 1:14)

Nang magkatawang tao ang Verbo pumasok sia sa sanlibutan at ipinaghanda sia ng Ama ng Katawan.(Heb.10:5) sa pamamagitan ng Tabing.(Heb.6:19)samakatuwid bagay sa kanyang Laman.(Heb.10:20)at ipinaglihi sia ng dalaga.(Isa.7:14)at ipinanganak (Isa.9:6) nagpakababa.(awit 113:5-6) at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao.(Fil.2:5-7)at inilagak ang puso sa tao.(Job 7:17) at ng matulad sa tao ay naging gaya ng tao "like a mighty man".(Isa.42:13)


At Dahil dito ang Dios ay nahayag sa laman.(1 Tim.3:16)na kung saan sa laman ay nanahan ang kapuspusan ng pagka Dios.(Col.2:9,Acts 10:38)


At natupad ang hula ni Propeta Isaias.."At sasabihin sa araw na yaon narito ,ito'y ATING DIOS na hinihintay NATIN Siya ,at ililigtas niya tayo ito ang Panginoong ating Hinihintay siya ,tayoy matutuwa at magagalak sa kaniyang pagliligtas.(Isa.25:9)


Upang ihanda ang Daan ng PANGINOON at makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Dios.(Luc.3:4-6)at nung pumarito ang Anak ng Dios sa sanlibutan ipinakilala siyang TUNAY NA DIOS.(1 John 5:20) ang Bugtong na anak ng AMA na  ISINUGO sa Sanglibutan para maging tagapagligtas ng sanglibutan.(1 John 4:9,14)

Ito palang Verbo na kasama ng Ama sa Pasimula ito pala ang BUGTONG NG AMA o BUGTONG NA ANAK NG AMA na nasa sinapupunan ng Ama.(1 Juan 1:18) Ito ang ANAK NG DIOS na nagpakita sa panahon ni Daniel.(Daniel 3:25)

Kaya sa Greek  ay "Mono genes Theou " o "Beggoten Son.(John 3:16)."Beggoten God"

Ang Patunay na Beggoten ang pagka Anak ng Verbo ito ang nakasulat ..."Sapagkat kanino nga sa sa mga anghel sinabi nya kailan man "IKAW ay AKING ANAK ,IKAW ay AKING IPINGANAK NGAYON !at MULI ako'y magiging kaniyang Ama at siya'y magiging aking Anak?(Heb.1:5)

Ito salita na"IKAW ay AKING IPINANGANAK "NGAYON" hindi ito tumutukoy na naging Anak lang si Kristo nung panahong sinusulat ang Hebreo ang salitang "NGAYON" ito ay panahon kung saan inilabas sia ng Dios ito ang ARAW mula ng WAlang Pasimula bago nilikha ang lupa .

"Inari AKO ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng ng Una.Ako'y nalagay mula noong ARAW mula ng WALANG PASIMULA bago nilikha ang lupa.(Kaw.8:22-23)

"Sapagka't ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagka't ako'y inyong inibig, at kayo'y nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama.(Juan 16:27)


Kaya Bago ang pasimula ng Paglalang ng Dios Ama ay NAILABAS na sia (Kaw.8:24-25) ang Ginamit sa Hebrew ay "Chuwl" na meaning IPINANGANAK o NAIPANGANAK


to bear, bring forth, beget " Chuwl " to be Born.
Chuwl"   "" חֹולָ֑לְת
Kaya Bago nilalang ng Dios ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa pinanganak muna ng Ama itong kanyang Anak na tinawag ring ang karunungan ng Dios.

kaya Iksakto nung Pasimula sia ay VERBO kasi nuong wala pang Pasimula ay nandoon na sia na kasama ng Ama.at sya ang BUGTONG na ANAK ng AMa na kasama ng Ama sa pasimula.at Ito ang KARUNUNGAN at si kristo ang Karunungan ng Dios.(1 Cor.1:24,Luc.11:49)na INILABAS (Ipinanganak )ng wala pang bukal ng kalaliman ,bago ang burol at bundok ay nailagay sia ay nailabas nandoon na siya bago ang paglalang nasa Siping na siya ng Ama gaya ng matalinong manggagawa at siya ang ligaya ng Ama sa araw-araw.(Kaw.8:24-30) na nakilala na nang una bago itatag ang sanlibutan.(1 Ped.1:20)

Kaya nung magsimula ng maglalang ang Ama nandoon na sia sia ang SAKSING TAPAT  at TOTOO.."Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya NAWA ,ng SAKSING TAPAT at TOTOO ng pasimula ng paglalang ng Dios.(Apoc.3:14)

"Who else but God goes back and forth to heaven?Who else holds the wind in his fist ,and wraps up the oceans in his cloack?Who but God has created the World?if there is any other ,what is HIS SON  Name if you know it?(Prov.30:4 Living Bible)

SI KRISTO AY TINAWAG NA DIOS ANAK?

Jn 1:18 [Ang Salita ng Dios] “Wala pang nakakita sa DIOS AMA kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng DIOS ANAK, ang kaisa-isang Anak na nasa piling ng Ama.”

Jn 1:18 [Biblia Ng Sambayanang Pilipino] Kailanma’y walang sinumang nakakita sa Diyos; ang Diyos na Anak na bugtong siyang nasa kandungan ng Ama – ang nagpahayag sa kanya.

Jn 1:18 [Christian Community Bible] No one has ever seen God, but God-the-Only-Son made him known: the one who is in and with the Father.


AYON SA IBA’T IBANG SALITA AT SALIN NG BIBLIA ANG ANAK AY DIYOS, SAMAKATUWID, SI KRISTO AY DIOS ANAK:

[New American Bible] No one has ever seen God. The only Son, God, 12 who is at the Father’s side, has revealed him.

[Amplified Bible] No man has ever seen God at any time; the only unique Son, or the only begotten God, Who is in the bosom [in the intimate presence] of the Father, He has declared Him [He has revealed Him and brought Him out where He can be seen; He has interpreted Him and He has made Him known].

[Common English Bible] No one has ever seen God. God the only Son, who is at the Father’s side, has made God known.

[Complete Jewish Bible] No one has ever seen God; but the only and unique Son, who is identical with God and is at the Father’s side — he has made him known.

[Easy-to-Read Version] No one has ever seen God. The only Son is the one who has shown us what God is like. He is himself God and is very close to the Father.

[Expanded Bible] No one has ever seen God [God the Father, who is pure spirit; 4:24]. But God the only Son [God the one and only; the only Son who is himself God; God the only begotten] is very close to [by the side of; close to the heart of; in the bosom of] the Father, and he has shown us what God is like [made him known].

[Good News Translation] No one has ever seen God. The only Son, who is the same as God and is at the Father’s side, he has made him known.

[Lexham English Bible] No one has seen God at any time; the one and only, God, the one who is in the bosom of the Father—that one has made him known.

[Mounce Reverse-Interlinear New Testament] No one (oudeis) has (horaō) ever (pōpote) seen (horaō) God (theos). The only (monogenēs) Son, himself God (theos), the (ho) one who is (eimi) in (eis) the (ho) bosom (kolpos) of the (ho) Father (patēr), he (ekeinos) has made him known (exēgeomai).

[New Century Version] No one has ever seen God. But God the only Son is very close to the Father, and he has shown us what God is like.

[New International Reader's Version] No one has ever seen God. But God, the one and only Son, is at the Father’s side. He has shown us what God is like.

[New Revised Standard Version] No one has ever seen God. It is God the only Son, who is close to the Father’s heart, who has made him known.

[New Revised Standard Version, Anglicised] No one has ever seen God. It is God the only Son, who is close to the Father’s heart, who has made him known.

[New Revised Standard Version, Anglicised Catholic Edition] No one has ever seen God. It is God the only Son, who is close to the Father’s heart, who has made him known.

[New Revised Standard Version Catholic Edition] No one has ever seen God. It is God the only Son, who is close to the Father’s heart, who has made him known.

[New International Version] No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.

[New Living Translation] No one has ever seen God. But the unique One, who is himself God, is near to the Father’s heart. He has revealed God to us.

[English Standard Version] No one has ever seen God; the only God, who is at the Father’s side, he has made him known.

[English Standard Version Anglicised] No one has ever seen God; the only God, who is at the Father’s side, he has made him known.

[New American Standard Bible] No one has seen God at any time; the only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him.

[International Standard Version] No one has ever seen God. The unique God, who is close to the Father’s side, has revealed him.

[NET Bible] No one has ever seen God. The only one, himself God, who is in closest fellowship with the Father, has made God known.

[Aramaic Bible in Plain English] No man has seen God at any time; The Only Begotten God Who is in the bosom of The Father, he has declared him.”

[Today’s English Version] No one has ever seen God. The only Son, who is the same as God and is at the Father’s side, he has made him known.

[Contemporary English Version] No one has ever seen God. The only Son, who is truly God and is closest to the Father, has shown us what God is like.

[Ang Biblia (2nd edition)] Walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging Anakb na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa kanya.

[Magandang Balita Biblia] Kailanma’y walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na Anak—siya’y Diyos—na lubos na minamahal ng Ama.

[Magandang Balita Biblia (2nd edition)] Kailanma’y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyosc na lubos na minamahal ng Ama.

[Maayong Balita Biblia (Cebuano)] Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong Anak nga Dios nga pinangga kaayo sa Amahan maoy nagpaila kaniya.

[Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia (Cebuano)] Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong Anak nga Dios nga pinangga kaayo sa Amahan maoy nagpaila kaniya.

[Maayong Balita nga Biblia (Hiligaynon)] Wala sing bisan sin-o nga nakakita sa Dios, kundi ang bugtong nga Anak nga Dios, nga yara sa luyo sang Amay, amo gid lamang ang nakakita sa Dios. Sia amo ang nagpahayag sa iya.

[Baraan nga Biblia (Samarenyo)] Waray pa gud nakakita han Dyos. Kundi an bugtong nga Anak, nga Dyos, ngan kausa han Amay, amo an nagpakilala ha iya.

[Maung a Balita Biblia (Pangasinan)] Anggapo nin balut so akanengneng ed Dios, balet sikatoy impaamta na bogbogtung ya Anak a Dios ya inararon maung na Ama.


Sa mga napakaraming salin ng Juan 1:18 sa iba’t ibang bersiyon at salita


At sasabihin mo sa mga bayan ng Juda tignan ang iyong Dios ay dumarating para pastulin ang kanyang kawan gaya na pastol na nagpapastol sa kanyang mga tupa.(Isa.40:3-5,9-11)

Ang Nag -iisang Dios ay binubuo ng AMa at ng Anak (Jesu Cristo) at ng Banal na Espiritu (Mat.28:19) Ang MGA HARI sa Kalangitan  (Kaw.16:12-13)

Comments

Popular Posts