POPE JOHN PAUL II ANTI CRISTO NGA BA

Ano po ba ang babala ni Apostol PABlo sa Pagdating ng Isang bulaang mangangaral na magtuturo ng ibang evangelio at ibang Jesus.(2 Cor.11:4)Ito ang sabi ng Apostol Pablo!

"DAtapuwat KAHIMA'T KAMI o isang Anghel na mula sa Langit ang mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba sa aming ipinangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakuwil.(Gal.1:8)

Ang nagsasalita sa Talatang ito ay si APOSTOL PABLO sinabi ni PABLO "Datapuwa't KAHIMA'T KAMI"...ang TInutukoy nya dito ay ang mga kasamahang mga APOstol niya Kasama dito si Apostol Juan

Dito may pinabala si Apostol Pablo na ibang Pablo at Ibang Juan na mangangaral ng ibang evangelio na Iba sa kanilang ipinangaral ay matakwil.

Nagkataon sa ating PANAHON may JOHN PAUL na nangaral ng ibang evangelio na iba sa itinuro ng Tunay na Juan at Pablo.

Sa panahon pagiging PAPA ni JOHN PAUL II ay maraming ibang evangelio siya na ipinasok sa Iglesia Katolika.

Comments

Popular Posts