MARIA TAGAPAMAGITAN

Isa sa aral ng iglesia katolika ang paniniwala na si Maria na INA ng ating panginoong Jesus sa Laman.(Luc.1:43) ay tagapamagitan sa Dios ng ating mga kahilingan ito ba ay Biblical..pwede bang magkaroon ng tagapamagitan sa Dios bukod sa ating Panginoong Jesu Cristo.

Ganito ang sabi ng Panginoon.."Kung ang isang tao ay magkasala laban sa iba ,ay hahatulan siya ng Dios ngunit kung ang isang tao ay magkasala laban sa Panginoon ,sino ang MAMAGITAN sa kanya ? gayon ma'y hindi nila dininig ang tinig ng kanilang ama sapagkat inakalang patayin sila ng Panginoon.(1 Sam.2:25)


Ito po ang sagot ng Mga lingkod ng Dios kung sino ang kanilang Tagapamagitan.

"Kahit na ngayon narito ang aking saksi ay nasa langit at siyay nananagot sa akin ay nasa kaitaasan.(Job 16:19)

Saan po ang nanagot o namamagitan sa mga lingkod ng Dios ...ito po ang saksi na nananagot sa langit .eh sino ito...."Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Cristo ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas ,na kinaroonan ni Cristo na nakaupo sa Kanan ng Dios.(Col.3:1)

Sino po ang tagapamagitan ng mga kristiano sa Itaas ito po ang ating ang ating Panginoong Jesu cristo na nakaupo sa kanan ng Trono ng Dios sa langit siya ang ating iisang tagapamagitan.(Gal.3:20)

"Sapagkat may isang Dios at may isang tagapamagitan sa Dios at sa mga tao ,ang taong si cristo Jesus .(1 tim.2:5)

"...At kung ang sinoman ay magkasala ,ay may TAgapamagitan tayo sa AMa si Jesu cristo ang matuwid.(1 Juan 2:1) at wala ng Ibang tagapamagitan sa Dios .(Isa.59:16)

"Sinabi sa kanya ni Jesus ,Ako ang Daan at ang Katotohanan ,at ang buhay ;sinoman ay di makaparoon sa Ama ,kundi sa Pamamagitan ko.(Juan 14:6)

"Datapuwat siy sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan .Dahil dito naman siya 'y nakapagliligtas na luboos sa mga nagsisilapit sa Dios sa PAMAMAGITAN niya palibhasa'y laging nabubuhay siya upang MAMAGITAN sa kanila.(Heb.7:24-25)

Ang ating Panginoon Jesu cristo lamang ang Tagapamagitan sa Dios at sa mga Tao ..wala na pong ibang tagapamagitan wala po tayong mabasa sa banal na kasulatan na si Maria ay Tagapamagitan sa Langit sa harap ng Dios.kaya kung may dapat lapitan ang tao walang iba ang ating Panginoong Jesu cristo.(Heb.4:16) hihiling tayo sa kanyang Pangalan .(Juan 14:13-14)

Totoo bang "Mediatrix Of all grace si Maria ?

Sa banal na kasulatan ang Mediatrix Of all grace ay Ang Panginoong Jesu Cristo siya ang Luklukan ng biyaya.(Heb.4:16,Juan 1:14,16)

"...so that just as sin reigned in death so also GRACE might reign through righteousness to briong eternal life through Jesus christ our Lord.(Romans 5:21)

"For if the many died by the trespass of one man ,how much more did GOD's GRACE and gift come by GRACE of the one man jesus christ overflow to the many.(Romans 5:15)

"The GRACE of the Lord Jesus Christ be with your spirit.amen.(phil.4:23)

dito maliwanag na si Cristo ang tagapamagitan sa lahat ng mga biyaya ng Dios sa tao at hindi si Maria.

Comments

  1. 1) Master, Ano pong katunayan na buong salita ng DIOS at hindi lang book of Revelation ang tinutukoy sa Revelation 1:3?

    2)What happened to the Christian Church after apostles' death? bakit ang pekeng Cristianismo pa ang nagcompile ng mga kasulatan at naghari pa sa mundo imbis na yung original Christian Church?

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts